Pirates de Catalunya marca els seus mínims per a la confluència a les Eleccions del 27S

Pirates de Catalunya va decidir, en votació interna celebrada als últims dies, les línies bàsiques d’un possible acord amb altres formacions polítiques per a les eleccions autonòmiques del 27 de setembre. Pirates de Catalunya ja ha establert contactes amb diversos partits per fer converses i negociacions sempre en base als mínims votats. El contingut de les mateixes serà públic per a major transparència cap a afiliats i votants.

Els requisits programàtics i de funcionament acordats són els següents:

Requisits programàtics

Dret a decidir-ho tot

photo_2015-07-06_19-13-16

Imatge original de Nestor@INEDITT sota llicència Creative Commons BY-NC-SA

Els Pirates creiem que la sobirania del poble implica que els ciutadans tenen el dret a decidir sobre tot el que els sembli convenient, mitjançant processos transparents i participatius des de l’inici: establiment de prioritats respecte d’altres temes, debat inicial, formulació de propostes i esmenes, nou debat i decisió final.

La idea de plebiscitàries és una nova volta per marejar la perdiu. No són un referèndum i les característiques del sistema electoral espanyol (Catalunya no té llei electoral pròpia, encara) distorsionaran el resultat: si els vots per una llista unitària no superen el 3% en alguna província, milers de vots es perdran sense obtenir representació. I les candidatures previsiblement només giraran al voltant de l’eix nacional, deixant la resta d’assumptes gens o poc definits, pel que votar-les serà donar un xec en blanc.

La candidatura haurà de ser l’opció del referèndum vinculant, desobeïnt a l’Estat si és necessari i exigint-lo sempre abans de permetre la Declaració Unilateral d’Independència. Serem l’opció per a les persones que no volen donar un xec en blanc als partits amb l’excusa de la independència.

Drets humans i llibertats

La candidatura de confluència ha de tenir els Drets Humans com a principi bàsic d’actuació, i cap de les seves actuacions o posicionaments podrà anar mai en contra dels mateixos.

Preservar la presumpció d’innocència, la privacitat, la llibertat d’expressió, dintre i fora d’Internet i que la lluita contra la delinqüència i el terrorisme sigui compatible amb els drets i llibertats de la Declaració Universal dels Drets Humans, seran pilars bàsics.

No acceptarem cap llei que pretengui emmordassar la ciutadania en el seu dret a la lliure expressió i reunió.

Participació ciutadana

Un dels principis de Pirates de Catalunya és la participació directa de la ciutadania a les institucions. És bàsica l’ampliació de les lleis de participació perquè la ciutadania pugui presentar iniciatives al Parlament, siguin debatudes de manera obligatòria i, si reuneixen determinades condicions, puguin ser sotmeses a consulta popular en cas de ser rebutjades pel ple, amb resultat vinculant.

Transparència a l’administració

En cas d’aconseguir accedir a la presidència, la transparència de la confluència ha de ser assumida per la Generalitat. President/a, consellers/es i càrrecs de confiança hauran d’actuar de manera transparent, tant en reunions, com referent a sous i càrrecs, fent públics els contractes de la Generalitat amb empreses, denunciant els que incloguin clàusules contràries a la transparència, i facilitant a la ciutadania l’accés a tota la informació disponible.

Auditoria Ciutadana

Si la candidatura de confluència accedeix a la presidència, ha de facilitar que la ciutadania analitzi el deute de la Generalitat i, fins i tot, reclami judicialment la responsabilitat de la part del deute adquirit per l’equip de govern anterior que consideri il·legítima. Per a això, es permetrà que associacions com l’Auditoria Ciutadana del Deute puguin accedir a tota la informació necessària.

Si una auditoria ciutadana detectés indicis d’irregularitats, la Generalitat els assistirà en la mesura del necessari perquè es puguin redactar informes amb validesa jurídica. S’aportarà el treball i la cooperació de la Generalitat i els seus treballadors per a aquesta labor, i en el cas de ser necessari, es contractarien serveis externs de consultoria per poder completar els informes jurídics sobre aquestes irregularitats.

Societat de la informació

La candidatura haurà de fomentar la societat en xarxa, una major taxa de penetració d’Internet, més banda ampla i connexions simètriques. Treballarem per a que Internet sigui un mitjà de comunicació tan universal com la ràdio o la televisió avui dia.

Pretenem que la neutralitat a Internet sigui un requisit d’obligat compliment, ampliant la difusió i l’ús d’aquest medi arreu de tot el territori, tant en àmbits privats com públics, i que tots els serveis d’Internet existents (i els que existiran) siguin accessibles i ofertables sense restriccions ni discriminacions entre uns serveis i altres.

Protecció de dades

Volem assegurar que les dades dels ciutadans que utilitza l’administració pública per a la seva gestió, no siguin venuts ni comercialitzats per a la seva explotació per entitats externes i que són usats i gestionats només i exclusivament per la pròpia administració.

Coneixement lliure

Els resultats de qualsevol investigació finançada, completament o en part, amb diners públics han de ser publicats en revistes científiques d’accés obert o altres mitjans que els facin fàcilment accessibles a la població en general de forma gratuïta.

A més, els resultats de qualsevol producte cultural, finançats completament o en part, amb diners públics han de ser catalogats com de coneixement lliure i per tant d’accés obert i accessibles a la població en general de forma gratuïta.

Programari Lliure

La Generalitat ha de realitzar i aprovar un projecte per migrar tot el programari propietari actual a programari lliure, i dotar-lo de pressupost.

Els avantatges i beneficis són molts:

  • Eficiència en la despesa pública: en la majoria de casos ja existeixen solucions lliures funcionals, fiables i eficients.
  • Independència de proveïdors, en promoure la sana competència entre aquests.
  • Foment de la indústria local, que podrà competir en igualtat de condicions.
  • Disponibilitat del programari a llarg termini, sense dependre d’un únic fabricant que pugui negar-se a donar suport.
  • Participació dels ciutadans, que podran estudiar/modificar/adaptar aquest programari.
  • Seguretat: auditar el codi font és requisit necessari per garantir la seguretat de les dades dels ciutadans.
  • Flexibilitat i adaptació a les necessitats específiques de la Generalitat, tant actuals com a futures.
  • Adopció d’estàndards oberts, necessaris per a la interoperabilitat amb altres sistemes i per publicar dades de “Govern Obert“.

Requisits de funcionament

Primàries obertes

La ciutadania té dret a triar als seus representants amb la major llibertat possible però el marc legal actual no ho permet. Es vota a partits, no a persones. Per això defensem la realització de primàries obertes a tota la ciutadania, sense assignació de contingents per partits o organitzacions.

A més, creiem que tota persona amb càrrec dins de la coalició (portaveus, coordinadors…) han de ser escollits de la mateixa manera.

Transparència de la confluència

Des de Pirates de Catalunya creiem que qualsevol candidatura de confluència ha de ser transparent amb la ciutadania, tant en les despeses de campanya, com en les negociacions (en tot allò que no afecti a l’estratègia de la coalició), o en els salaris dels i les diputades una vegada passades les eleccions, entre molts altres aspectes.

Transparència dels càrrecs

Exigir un compromís formal per part dels candidats a donar accés públic a tota la informació que rebin i que no sigui confidencial per llei, i a informar amb detall de totes les seves activitats com a diputat o que puguin suposar un conflicte d’interès amb la seva funció de diputat.

Codi ètic dels càrrecs i la candidatura

Exigir un compromís formal dels candidats a acceptar un codi ètic, cobrar el sou de diputat que assigni l’assemblea de la candidatura i cedir la resta a un fons que es gestionarà d’acord al que decideixi la mateixa assemblea. En cas de governar, aquest codi ètic hauria de ser la base dels sous de la legislatura.

Assemblea ciutadana

Els afiliats de les organitzacions que donen suport formaran part directament de l’Assemblea ciutadana de la confluència, sempre que estiguin verificats amb el seu DNI mitjançant registre voluntari al sistema de participació que es proposi. Aquest haurà de contemplar la participació directa dels afiliats de Pirates de Catalunya, així com d’altres col·lectius, amb la única condició que no permeti a cap persona votar més d’una vegada ni que algú extern als col·lectius pugui registrar-se sense control.

A més, en tots els processos de la confluència (elaboració del programa, debats, manifestos, escollir candidats…) s’ha de garantir la participació remota i asíncrona. L’obligatorietat de tenir disponibilitat geogràfica o temporal entorpeix una participació ciutadana realment democràtica, ja que nomes una petita part de la població disposa d’aquesta disponibilitat incondicional.

Si volem traslladar la democràcia participativa a la població és important que la confluència permeti a l’assemblea ciutadana el debat i l’elaboració de textos oberts a la xarxa, dins d’uns terminis raonables, i no tan sols la ratificació o oposició al que es decideixi en assemblees presencials.

Programa electoral

El programa electoral de la candidatura no ha de ser tancat però serà vinculant. L’assemblea ha d’establir un sistema de participació ciutadana perquè es pugui sol·licitar la modificació de qualsevol punt del programa electoral, de manera senzilla, i es voti sobre el mateix amb resultat vinculant per als diputats.

A més, els candidats s’han de comprometre a votar el que els digui l’assemblea de ciutadans si són escollits diputats. Hauran de comprometre’s formalment a fer debats i votacions obertes a tota la població sobre els temes que hagin de votar al Parlament, fins i tot dels punts de programa per si volen activar el procés de referèndum, i a votar ells segons el resultats d’aquestes votacions ciutadanes. En el cas que la coalició tregui més d’un diputat, aquests votaran al Parlament proporcionalment al que hagi votar l’assemblea.

Visibilitat de les organitzacions

La confluència haurà d’explicar clarament a la ciutadania, qui la forma i quines son les organitzacions que en formen part, per motius de transparència.

La visibilitat de les organitzacions es podrà fer efectiva mitjançant diverses estratègies (logo, nom…), ja que segons la situació serà mes adequat fer-ho d’una manera o d’una altra, però sempre en igualtat de condicions, sigui de la mida que sigui l’organització.

Tot el que tingui a veure amb el nom de la candidatura, papereta, logotip… s’ha de decidir de la manera més àmplia possible i en assemblea pública.

Endeutament

Per tal de garantir la seva independència, la confluència no es podrà endeutar per tal de fer front a les despeses de campanya.

Sistemes interns de participació democràtica.

Es valorarà de manera prioritària les confluències amb aquelles formacions que demostrin un major nivell de participació democràtica interna tant en la presa de decisions com en la seva estructura (Procediments de presa de decisions, durada de mandats, transparència en rendició de comptes…)

Deixa'ns un comentari

  • (no el publicarem)