Estàs aquí: Inici > El partit > Protocol de prevenció i actuació en l’àmbit de les violències masclistes i contra les persones LGTB

Protocol de prevenció i actuació en l’àmbit de les violències masclistes i contra les persones LGTB

Preàmbul

Donant compliment a les instruccions de la comissió d’investigació de l’assetjament per raó de gènere, i recollint la voluntat de l’Assemblea General de Pirates de Catalunya d’aconseguir un entorn lliure de violència i respectuós per a totes les persones, la Coordinadora Administrativa presenta el següent protocol.

Pirates de Catalunya considera que les conductes violentes, discriminatòries o d’assetjament sexual per raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere no es poden permetre ni tolerar en cap cas i que, a més, s’han de sancionar amb contundència. A més, el partit es compromet a adoptar mesures de prevenció d’aquestes conductes.

És important que totes les persones del partit es sentin implicades i assumeixin el seu paper en la eradicació d’aquestes violències, i que a més es comprometin a donar suport a les persones que les pateixin.

Objecte

L’objecte d’aquest protocol és definir la responsabilitat de Pirates de Catalunya en la prevenció de les conductes violentes en el sí del partit i establir el procediment per donar resposta a les queixes o denúncies presentades. Els objectius principals són:

 1. Prevenir l’aparició de violències de tot tipus per raó de gènere o contra el col·lectiu LGTBI+ del partit.
 2. Actuar contra aquestes conductes a través de la seva investigació, seguiment i determinació de responsabilitats i proposar les accions que siguin adients, si s’escau.
 3. Establir mesures de suport i acompanyament a les persones víctimes.

Abast

Tant la persona afectada com l’autora han de ser membres de Pirates de Catalunya i la conducta violenta s’ha de produir dins de l’àmbit, físic o virtual, de Pirates de Catalunya. O bé s’ha de produir en un espai polític compartit amb altres organitzacions. En cas que la conducta violenta es produeixi en un àmbit privat, també serà d’aplicació el protocol si es considera que la integritat física o moral de la víctima està en perill.

Definicions

Violència

D’acord amb la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i la Llei 11/2014, per garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, aquestes violències tenen les manifestacions següents:

 1. Violència física: qualsevol acte o omissió de força contra el cos d’algú amb el resultat o risc de produir lesió física o dany.
 2. Violència psicològica: conducta o omissió intencional que produeix desvaloració o patiment per mitjà d’amenaces, humiliació, vexacions, exigència d’obediència, submissió, coerció verbal, insults, aïllament o qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat que pot expressar-se de forma verbal o no verbal.
 3. Violència sexual i abusos sexuals: qualsevol acte de naturalesa sexual que s’exerceix sobre algú sense el seu consentiment, incloent-hi exhibició, observació o imposició (amb violència, intimidació, prevalença o manipulació emocional) de relacions sexual amb independència de si l’agressor té una relació afectiva amb la víctima o no. També qualsevol acte que lesioni o pugui lesionar la dignitat, integritat o llibertat de la víctima.

Assetjament

 1. Assetjament sexual: qualsevol comportament, verbal o físic, de naturalesa sexual que tingui el propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, en particular quan es crea un entorn intimidador, degradant o ofensiu (article 7.1 de la Llei orgànica 3/2007).
 2. Assetjament per raó de sexe: qualsevol comportament dut a terme en funció del sexe d’una persona, amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat i crear un entorn intimidador, degradant o ofensiu (article 7.2 de la Llei orgànica 3/2007).
 3. Assetjament per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere: qualsevol comportament basat en l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere d’una persona que tingui la finalitat oprovoqui l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat o la seva integritat física o psíquica o de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest (Llei 11/2014).

Accions legals

En cas que les conductes es puguin considerar delicte, es traslladaran a l’autoritat competent, amb el consentiment de la persona afectada. En cas de tractar-se d’un delicte públic, Pirates de Catalunya podrà traslladar-ho a l’autoritat competent, informant a la persona afectada prèviament.

Comissió d’Intervenció en violències (CIV)

És la comissió que rep les queixes o denuncies, valora els mecanismes d’intervenció, adopta les mesures preventives que s’escaiguin i fa el seguiment del procediment. També ha de vetllar per millorar i actualitzar el presentprotocol, presentant les propostes que consideri a l’Assemblea General en aquest sentit.

La CIV estarà integrada per les persones de la Coordinadora Administrativa (CA), tot i que aquesta podrà delegar la tasca o afegir nous membres en cas que ho consideri oportú. En cas que la queixa vagi dirigida a una persona membre de la CA, aquesta s’abstindrà de participar en la CIV.

Ponent de la CIV

Cada queixa o denúncia serà assignada aleatòriament a un membre de la CIV que serà el responsable de fer el seguimental llarg del procediment i garantir que s’emprenen les accions que marca el protocol. S’ha de garantir en tot moment la protecció de dades i la confidencialitat, així com evitar la revictimització.

Mesures preventives

Són mesures que es consideren adequades i van dirigides a la seguretat de les persones per evitar perjudicis majors als produïts. Les podrà establir la CIV, segons el cas, en qualsevol fase del protocol i fins que el cas es resolgui.

Responsabilitats

Pirates de Catalunya ha de donar suport i assistència a les persones que pateixin situacions de violència. A més, la CIV ha de tramitar i fer el seguiment de totes les denúncies de forma justa, rigorosa, ràpida i amb confidencialitat. Tots els òrgans del partit han de vetllar pel compliment d’aquest protocol.

Prevenció de conductes violentes, discriminatòries o d’assetjament

Aquesta prevenció es pot dur a terme de diferents formes:

 1. Sensibilització i conscienciació.
 2. Informació sobre el protocol.
 3. Formació.

Procediment

Inici de les actuacions

Quan una persona consideri que hi ha indicis d’una conducta de les previstes als apartats anteriors d’aquest protocol, pot formular una denúncia, per escrit o verbalment, davant de la Coordinadora Administrativa que posarà en marxa la CIV.

En cas que es rebi una sol·licitud d’intervenció per una font que no sigui la presumpta víctima, la persona ponent de la CIV, abans d’efectuar cap acció, haurà de contactar amb la persona afectada per informar-la de la sol·licitud d’intervenció rebuda i del protocol que es posarà en marxa. La voluntat de la presumpta víctima serà preceptiva, però no vinculant.

La persona ponent de la CIV serà la persona de referència i l’encarregada de rebre la persona denunciant i tindrà la tasca de donar suport i assessorament a la presumpta víctima en representació de Pirates de Catalunya.

Convocatòria de la CIV

La persona ponent, un cop hagi rebut la denunciant, convocarà la CIV i, si s’escau, demanarà la implicació d’altres membres del partit, més enllà dels de la Coordinadora Administrativa, per a que en formin part. La quantitat de membres de la CIV ha de ser la raonable per tal d’aconseguir els seus objectius.

La CIV haurà de decidir en quin dels supòsits, no excloents, següents es troba el cas:

 1. La inexistència d’indicis d’una conducta violenta, discriminatòria o d’assetjament. Implica manca de viabilitat del protocol i s’ha de valorar adoptar altres mesures per resoldre el conflicte.
 2. L’existència d’indicis d’una conducta violenta, discriminatòria o d’assetjament. Realització d’una investigació.
 3. La necessitat de mesures preventives.

Investigació

Després d’haver rebut la denúncia i haver parlat amb la persona denunciant, i amb la presumpta víctima si aquesta no és la denunciant, la persona ponent elaborarà un pla de treball per la comissió i registrarà les actuacions efectuades.

La CIV practicarà les declaracions i proves que cregui necessàries per aclarir els fets, vetllant pels drets i deures de les persones entrevistades. També es poden establir o ampliar les mesures cautelars.

Un cop acabada la investigació, en un termini màxim de 2 mesos, la persona ponent elaborarà un informe de conclusió, en col·laboració amb la resta de membres de la CIV, que serà presentat a la Coordinadora Administrativa.

Resolució

Es posen en pràctica les mesures d’actuació tenint en compte les proves, recomanacions i propostes de l’informe per part de la Coordinadora Administrativa que podrà iniciar els tràmits previstos en el reglament disciplinari del partit, sense prejudici de que la víctima recorri a la justícia ordinària.

En cas de que hi hagi un procediment judicial, Pirates de Catalunya oferirà assessorament i suport, dins de les seves possibilitats, a la persona víctima i revisarà el procediment intern en base a les conclusions i sentències que emeti la justícia.

Seguiment

En el termini màxim de 3 mesos, la persona ponent realitzarà el seguiment per conèixer les mesures implementades, avaluar com ha funcionat el procediment i interessar-se per la situació de la víctima. Si hi ha un procediment judicial obert, aquest seguiment es pot aplaçar fins que hi hagi conclusions fermes o es pot dur a terme en dues ocasions.

Principis d’actuació

Es vetllarà pel compliment dels principis i garanties següents:

 • Respecte i protecció de la persona denunciant, protegint la dignitat i intimitat de les persones afectades.
 • Confidencialitat: tota la informació que es generi en les actuacions ha de garantir la confidencialitat i només serà accessible per a les persones que intervenen directament en la tramitació del procés. Totes les persones participants en qualsevol de les actuacions del procediment del Protocol, com a part implicada, membres de la CIV o altres condicions, tenen l’obligació de no revelar cap informació.
 • Diligència i celeritat: la investigació i la resolució delcas s’ha de fer amb la màxima professionalitat i celeritat, sense demores, de manera que el procediment es completi dins de marge de temps establert.
 • Audiència, imparcialitat i contradicció: s’ha de garantir el tractament just i la defensa de totes les persones implicades, que podran anar acompanyades per una persona de la seva elecció.
 • Protecció de la dignitat de les persones afectades: s’ha de garantir el dret a la protecció de les persones afectades, incloent-hi l’assetjat o assetjador, donant-los suport durant les diferents fases del protocol.
 • Protecció davant possibles represàlies.
 • No duplicar accions i evitar totes aquelles intervencions que puguin implicar o generar un procés de revictimització.

Disposición final

Aquest protocol entrarà en vigor a partir de la seva aprovació per l’Assemblea General de Pirates de Catalunya.

Bibliografia

 • Ajuntament de Deltebre. (s.d.). Protocol contra les agressions i actituds masclistes a les festes majors, deltafira i altres nits festives.
 • Boletin Oficial del Estado. (2007). Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
 • Candidatura d’Unitat Popular. (2019). Protocol per la prevenció i abordatge de violències masclistes a la CUP.
 • Esquerra Republicana de Catalunya. (2019). Eina per la prevenció i eradicació de l’assetjament sexual i per raó de sexe o expressió de gènere.
 • Parlament de Catalunya. (2008). Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista.Quaderns de legislació.
 • Parlament de Catalunya. (2014). Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Quaderns de legislació.
 • Podem Comunitat Valenciana. (s.f¡d.). Protocolo de prevención y tratamiento de situaciones de acoso sexual y acoso sexista o por razón de sexo.
 • Universitat Autònoma de Barcelona. (2018). Protocol per prevenir i actuar contra l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere, i la violència masclista.
 • Universitat Rovira i Virgili. (2018). Protocol de prevenció i actuació en l’àmbit de violències masclistes i contra LGTBI que afecti a l’estudiantat de la URV.