Dades del usuaris de Megaupload

English version. Versió en català. Versión en castellano. Hashtag: #megacomplaint

Letter addressed to the U.S. Consulate regarding the deletion of user data in the Megaupload case

 

Dear Sir or Madam,

I write to you in order to greet you and inform you that I have been entrusted with the defense of a group affected by the closure of Megaupload. By the time I’m writing this letter, 6000 persons have joined this group.

The individuals and companies I represent legitimately used the various options the service offered in the legally set conditions. They were never offered by Megaupload or accepted any content infringing intellectual property rights.

They were surprised when the service was interrupted without any prior notice and without my clients having committed any misdemeanor whatsoever that could account for it. Most of them had hosted their own material, copyrighted by themselves, which they understand needs to be restored as soon as possible. Besides, they should be compensated for damages caused by such a rash action on the part of the United States authorities.

I am also fully aware of the personal data that Megaupload, as a service provider, had gathered and which undoubtedly belongs to my clients. They have to be fully informed of the status of the aforementioned data and the use it is or can be put to.

It is tradition and courtesy in this “old continent” for the lawyer lodging a civil action, as far as possible, to try to minimize the damage ensuing from the conflict. Therefore, in due manner, I urge you not to destroy or lose the unduly seized material, as well as to take responsibility for the personal data you now hold.

Finally, I wish to inform you that I am available to work together in order to minimize the possible damage to innocent third parties, being my utmost interest to restore the seized material to their rightful owners.

Yours faithfully,

Josep Jover Padró

———————-

Carta adreçada al Consulat dels EUA en relació a l’esborrat de les dades dels usuaris en el cas Megaupload

 

Benvolguts senyors,

Serveixi la present per a saludar-los molt atentament i informar-los que m’ha estat confiada la defensa d’un grup d’afectats pel tancament de Megaupload. A dia d’avui són uns 6000 afectats.

Les persones i empreses que jo represento, utilitzaven legítimament i a plena satisfacció les diverses opcions que l’anomenat servei oferia, estant fins el moment d’acord amb les condicions del servei ofert, servei que en cap moment oferí als meus clients, ni es va acceptar per part dels mateixos, cap mena de continguts delictius.

Amb sorpresa hem vist que l’anomenat servei s’ha interromput sense previ avís i sense que els sigui reprotxable cap mena de delicte o falta als meus clients, responsabilitzant inicialment a funcionaris del seu país d’aquesta interrupció. La major part d’ells tenien allotjat material propi, i subjecte a propietat intel·lectual, que entenen ha de ser retornat en la major brevetat, així com indemnitzats els danys i perjudicis causats per tan temerària acció.

Així mateix, sóc plenament conscient de les dades de caràcter personal que havia acumulat el proveïdor del servei i que pertanyen sense cap mena de dubte als meus clients, els quals han de ser informats de la situació real i actual d’aquestes dades.

És tradició i cortesia en aquest “vell continent” que el lletrat que interposa una acció civil, en la mesura del possible, intenti minimitzar els danys que el conflicte produirà. Per això, en la manera que més eficaçment procedeixi, els insto a no destruir ni perdre el material incautat, indegudament al nostre entendre, així com també a responsabilitzar-se de les dades de caràcter personal que tenen ara en el seu poder.

Finalment, manifestar que estaré a la seva disposició per a minimitzar en la mesura possible els perjudicis causats a tercers innocents, sense cap altre objectiu que el de retornar als seus legítims propietaris el que és de la seva legítima propietat.

Josep Jover Padró

———————-

Carta dirigida al Consulado de los EEUU en relación al borrado de los datos de los usuarios en el caso Megaupload

 

Muy Sres. Nuestros:

Sirva la presente para saludarles muy atentamente e informarles que me ha sido confiada la defensa de un grupo de afectados por el cierre de Megaupload. A día de hoy, son unos 6000 los afectados.

Las personas y empresas que yo represento, utilizaban legítimamente y a plena satisfacción las diversas opciones que dicho servicio ofrecía, estando hasta el momento de acuerdo con las condiciones del servicio ofrecido, servicio que en ningún momento ofreció a mis clientes, ni se aceptaron por parte de los mismos, contenidos delictivos algunos.

Con sorpresa hemos visto que dicho servicio se ha interrumpido sin aviso previo y sin que sea reprochable delito o falta alguna a mis clientes, responsabilizando, inicialmente a funcionarios de su país dicha interrupción. La mayor parte de ellos tenían alojado material propio, y sujeto a propiedad intelectual, que entienden que debe ser devuelto a la mayor brevedad e indemnizados los daños y perjuicios causados por tan temeraria acción.

Asimismo, soy plenamente consciente de los datos de carácter personal que había acumulado el proveedor del servicio y que pertenecen indubitativamente a mis clientes, los cuales deben ser informados de la situación real y actual de estos datos.

Es tradición y cortesía en este “viejo continente” que el letrado que interpone una acción civil, en la medida que le sea debido, intente minimizar los daños que el conflicto va a producir. De ello que, en la manera que más eficazmente proceda, les insto a no destruir ni perder el material incautado, indebidamente a nuestro entender, así como a responsabilizarse de los datos de carácter personal de los que ahora son tenedores

Finalmente, manifestarles que estaré a su disposición para minimizar en lo posible los daños causados a terceros inocentes, no siendo otro interés que el de devolver a los legítimos propietarios su legítima propiedad.

Josep Jover Padró

Una resposta a “Dades del usuaris de Megaupload”

Deixa'ns un comentari

  • (no el publicarem)