Dubtes sobre la recollida de signatures pels avals

Traducción al español aquí.

Davant dels dubtes que han sorgit arran de la recollida de firmes, us fem arribar un petit recull de les preguntes més freqüents, en català i castellà, perquè ho pugueu passar a tothom que conegueu i que ens avalin amb coneixement de causa.

Què cal fer per recollir avals?

 1. Imprimeix un grapat de còpies de https://pirates.cat/avalsPirates.pdf.
 2. Tothom que estigui censat a Catalunya pot avalar. Els fulls han d’anar separats per província: o sigui, no pots recollir avals de Barcelona i Tarragona al mateix full.
 3. Entrega’ns els fulls. Tens moltes opcions:
  • Pots venir a algun esdeveniment pirata: https://pirates.cat/ca/calendari
  • O pots enviar per correu postal, o quedar en persona. Escriu a partit@pirates.cat, i digue’ns quants avals has recollit i per quines zones et mous. Ens posarem en contacte amb tu.

Puc recollir avals d’altra gent?

Per descomptat, només cal tenir en compte que a cada full d’avals només hi pot haver avals d’una mateixa província i assegurar-te que entenen que només poden avalar un partit.

Es pot enviar l’aval escanejat?

NO, la Junta Electoral Central (JEC) no ens permet presentar firmes escanejades. Fer-ho seria com presentar una fotocòpia.

Es pot avalar per Internet?

NO, De moment no és possible perquè no disposem de cap plataforma que compleixi els requisits tècnics de la JEC

Es pot avalar més d’un partit?

NO, en cas d’avalar més d’un partit tots els avals seran anulats.

On puc enviar el meu full d’avals?

Pots enviar els avals per correu ordinari. Contacta amb partit@pirates.cat i digue’ns on vius o per on et mous, a fi de veure l’adreça postal on pots dirigir-los.
També pots venir a veure’ns a la teva província i donar-nos els avals en persona. Per saber quan trobar-nos, visita el nostre calendari col·laboratiu a https://pirates.cat/ca/calendari

Quan finalitza el termini per aportar més firmes?

El dia 11 d’octubre.

Pirates de Catalunya sols proposa descàrregues gratis?

NO,  la nostra motivació és fer una política més transparent i participativa  a tota la societat, com pots veure a l’ideari pirata (https://pirates.cat/bloc/?page_id=425 )

Hem de tornar a avalar si ja ho hem fet a yoavalo.org?

Sí. Yoavalo.org era un sistema de pre-avals, una manera de facilitar les vostres dades per a poder contactar posteriorment amb vosaltres i poder formalitzar els avals definitius en paper.
Per  tant, com que l’aval ha de ser en paper, haver omplert el formulari a yoavalo.org no és suficient de cara a la Junta Electoral.

Necessito estar apuntat a yoavalo.org per avalar Pirates de Catalunya?

NO, yoavalo.org no és un pas necessari per poder avalar a un partit, el pas necessari és signar l’aval en paper.

Per fer política seriosa es necessiten experts en diversos camps, sou tots informàtics?

No som només informàtics, també hi ha advocats, professors, científics, economistes, etc. experts en diversos camps que assessoren els pirates per la democràcia directa, però no imposen el seu criteri.

No us apuntareu a la política per xuclar de la mamella?

Ens  resultarà impossible xuclar de la mamella per la forma com estem constituïts.  Treballem de manera horitzontal i les decisions estan vinculades a la voluntat dels pirates. Per canviar el nostre funcionament han de superar dues votacions, amb dos terços dels vots a favor, en dues assemblees realitzades amb tres mesos de diferència com a mínim. Tractant-se del número d’afiliats pirates que som, més de 600 i creixent, cada cop serà més difícil fer que algú corrompi el partit o a tots els seus membres.

A  més, disposem de mecanismes de consulta continuada i per a revocar qualsevol decisió, així com per a destituir els càrrecs de la junta, que existeixen només per a satisfer els requisits dels Ministeri de l’Interior respecte als partits polítics.


Dudas sobre la recogida de firmas para los avales de Pirates de Catalunya

 

¿Qué hay que hacer para recoger avales?

 1. Imprime un puñado de copias de https://pirates.cat/avalsPirates.pdf.
 2. Todos los censados en Cataluña pueden avalar. Las hojas tienen que ir separadas por provincia: o sea, no puedes recoger avales de Barcelona y Tarragona en la misma hoja
 3. Entréganos las hojas. Tienes varias opciones:
  • Puedes venir a algún evento pirata: https://pirates.cat/ca/calendari
  • O puedes enviarlas por correo postal, o quedar en persona. Escribe a partit@pirates.cat, dinos cuantos avales has recogido y por qué zonas te mueves, y nos pondremos en contacto contigo.

¿Puedo recoger avales de otra gente?

Por  supuesto, tan solo ten en cuenta que en cada hoja de avales sólo puede haber avales de una misma provincia y asegúrate que entienden que sólo pueden avalar a un partido.

¿Se puede enviar el aval  escaneado?

NO, la Junta Electoral Central (JEC) no nos permite presentar firmas escaneadas. Hacerlo sería como presentar una fotocopia.

¿Se puede avalar por internet?

NO, de momento no es posible porque no disponemos de ninguna plataforma que cumpla los requisitos técnicos de la JEC.

¿Se puede avalar a más de un partido?

NO, en caso de avalar a más de un partido todos los avales son no válidos.

¿Dónde debo llevar mis hojas con avales?

Puedes enviar tus avales por correo ordinario, para ello contacta partit@pirates.cat y di por donde vives o te mueves (para darte una dirección postal).
También  puedes venir a vernos en tu provincia y darnos tus avales en persona,  para saber cuándo encontrarnos visita nuestro calendario colaborativo en https://pirates.cat/ca/calendari

¿Cúando finaliza el plazo para aportar más firmas?

El día 11 de octubre.

¿Pirates de Catalunya sólo propone descargas gratis?

NO, nuestra  motivación es hacer una política más transparente y participativa a  toda la sociedad, como podéis ver en el ideario pirata (https://pirates.cat/bloc/?page_id=425 )

¿Tenemos que volver a avalar si ya lo hemos hecho con yoavalo.org?

yoavalo.org era una declaración de intenciones y una manera de facilitarnos vuestros datos para poder contactar posteriormente con vosotros, a fin de formalizar los avales definitivos en papel.
Por tanto el aval debe ser en papel y por tanto, haber “avalado” en yoavalo.org no es suficiente a ojos de la Junta Electoral.

¿Necesito estar apuntado en yoavalo.org para poder avalar a Pirates de Catalunya?

No, yoavalo.org no es un paso necesario para poder avalar a un partido, el paso necesario es firmar el aval en papel.

Para hacer política seria se necesitan expertos en varios campos ¿sois todos informáticos?

No somos sólo informáticos, también hay abogados, profesores, científicos,  economistas, etc. expertos en varios campos que asesoran a los piratas para la democracia directa, pero no imponen su criterio.

¿No os apuntaréis a política para chupar del bote?

Nos  resultará imposible chupar del bote por cómo estamos constituidos. Trabajamos de forma horizontal y las decisiones están vinculadas a la voluntad de los piratas. Para cambiar nuestro funcionamiento deben  superarse dos votaciones con dos tercios de votos a favor en dos asambleas realizadas con tres meses de diferencia como mínimo.  Tratándose del volumen de afiliados piratas que somos, más de  600 y  seguimos creciendo, cada vez será más difícil hacer que alguien corrompa el partido o a todos sus miembros.

Además,  disponemos de mecanismos de consulta contínua y para revocar cualquier  decisión, así como para destituir a los cargos de la junta, que existen sólo para satisfacer los requisitos del Ministerio de Interior respecto a  los partidos políticos.

3 respostes a “Dubtes sobre la recollida de signatures pels avals”

Deixa'ns un comentari

 • (no el publicarem)