Manifest pirata per a les candidatures de confluència en les eleccions municipals de 2015

Amb la irrupció en el panorama polític de plataformes ciutadanes i grups que intenten trencar amb les lògiques de partit, és necessari posar sobre la taula eines de control ciutadà per diferenciar aquestes plataformes dels estaments polítics actuals, que s’han demostrat ineficaços, i canalitzar un autèntic canvi en les nostres institucions.

La nostra intenció des de Pirates de Catalunya és oferir eines i procediments de control ciutadà a aquestes candidatures de confluència, per afavorir la transparència, facilitar les consultes a la ciutadania i legitimar la gestió, tant de la labor d’oposició com de Govern als Ajuntaments.

Oferim solucions pràctiques, basades en el nostre ideari i provades àmpliament en les nostres assemblees, per garantir que es compleixin en la major mesura possible les intencions mostrades en projectes com Guanyem Barcelona o Canviem L’Hospitalet, i avançar-nos a les necessitats que requereix la democràcia participativa del segle XXI que demanda la ciutadania.

Primàries obertes

La ciutadania té dret a triar als seus representants amb la major llibertat possible però el marc legal actual no ho permet. Es vota a partits, no a persones. Per això defensem la realització de primàries obertes a tota la ciutadania, sense assignació de contingents per partits o organitzacions.

Per a això oferim tots els servidors que siguin necessaris, la instal·lació del sistema de codi obert AgoraVoting (emprat en els processos de primàries de la Confederació Pirata i Podem, així com la iniciativa Congrés Transparent de CompromísEQUO) i la cerca d’autoritats de votació independents que certifiquin tot el procés.

Participació

Manos alzadas durante la asamblea del 19 de mayo

Imatge original de Nestor@INEDITT (https://www.flickr.com/photos/nestorespinosa/) sota llicència Creative Commons BY-NC-SA

Un dels principis de Pirates de Catalunya és la participació directa de la ciutadania als Ajuntaments. És bàsica la creació de reglaments de participació perquè la ciutadania pugui presentar iniciatives als plens, siguin debatudes de manera obligatòria i, si es reuneixen determinades condicions, puguin ser sotmeses a consulta popular, en cas de ser rebutjades, amb resultat vinculant per a l’Ajuntament.

Per a això oferim la infraestructura requerida, reutilitzant-se AgoraVoting a nivell municipal, complementat amb Minshu per poder realitzar les consultes al menor cost possible i de forma transparent.

Transparència

Des de Pirates de Catalunya creiem que qualsevol candidatura de confluència ha de ser transparent amb la ciutadania, tant en les despeses de campanya, com en les negociacions (en tot allò que no afecti a l’estratègia de la coalició), o en els salaris dels regidors una vegada passades les eleccions, entre molts altres aspectes.

En cas d’aconseguir accedir a l’alcaldia, aquesta transparència ha de ser assumida per l’Ajuntament. Alcalde, regidors i càrrecs de confiança hauran d’actuar de manera transparent, tant en reunions, com referent a sous i càrrecs, fent públics els contractes de l’Ajuntament amb empreses, denunciant els que incloguin clàusules contràries a la transparència, i facilitant a la ciutadania l’accés a tota la informació disponible.

Per fer-ho possible oferim la nostra experiència en sistemes de gestió de contingut i en formats oberts per facilitar l’accés a les dades i el seu ús per part de la ciutadania per auditar i millorar el seu Ajuntament.

Auditoria Ciutadana

Si la candidatura de confluència accedeix a l’Alcaldia, ha de facilitar que la ciutadania analitzi el deute de l’Ajuntament en qüestió i, fins i tot, reclami judicialment la responsabilitat de la part del deute adquirit per l’equip de govern anterior que consideri il·legítima.

Per a això, es permetrà que associacions com l’Auditoria Ciutadana del Deute puguin accedir a tota la informació necessària.

Si una auditoria ciutadana detectés indicis d’irregularitats, l’ajuntament els assistirà en la mesura del necessari perquè es puguin redactar informes amb validesa jurídica. S’aportarà el treball i la cooperació de l’ajuntament i els seus treballadors per a aquesta labor, i en el cas de ser necessari, es contractarien serveis externs de consultoria per poder completar els informes jurídics sobre aquestes irregularitats.

Des de Pirates de Catalunya oferim les nostres eines de treball col·laboratiu i experiència en treball en xarxa, sistemes de gestió de continguts i gestió, mineria, filtrat i anàlisi de dades a fi de facilitar aquesta auditoria.

Amb això apostem per un model de transparència activa, pròpia dels nostres temps, que no es limiti a permetre la consulta de les dades mitjançant tramitació d’instàncies a l’ajuntament, sinó que obri les seves dades a tota la ciutadania i habiliti la seva consulta activa a través d’Internet, simplificant la seva anàlisi.

Programari Lliure

L’Ajuntament ha de fomentar l’ús de programari lliure dins dels seus sistemes. Els avantatges i beneficis són molts:

 • eficiència en la despesa pública: en la majoria de casos ja existeixen solucions lliures funcionals, fiables i eficients
 • independència de proveïdors, en promoure la sana competència entre aquests
 • foment de la indústria local, que podrà competir en igualtat de condicions
 • disponibilitat del programari a llarg termini, sense dependre d’un únic fabricant que pugui negar-se a donar suport
 • participació dels ciutadans, que podran estudiar/modificar/adaptar aquest programari
 • seguretat: auditar el codi font és requisit necessari per garantir la seguretat de les dades dels ciutadans
 • flexibilitat i adaptació a les necessitats específiques de l’Ajuntament, tant actuals com a futures
 • adopció d’estàndards oberts, necessaris per a la interoperabilitat amb altres sistemes i per publicar dades de “Open Government

Per fer-ho possible oferim la nostra experiència al món del Programari Lliure i el coneixement de projectes ja realitzats en altres ajuntaments.

Pirates de Catalunya
https://pirates.cat


Con la irrupción en el panorama político de plataformas ciudadanas y grupos que intentan romper con las lógicas de partido, es necesario poner sobre la mesa herramientas de control ciudadano para diferenciar estas plataformas de los estamentos políticos actuales, que se han demostrado ineficaces, y encauzar un auténtico cambio en nuestras instituciones.

Nuestra intención desde Pirates de Catalunya es ofrecer herramientas y procedimientos de control ciudadano a estas candidaturas de confluencia, para favorecer la transparencia, facilitar las consultas a la ciudadanía y legitimar la gestión, tanto de la labor de oposición como de Gobierno en los Ayuntamientos.

Ofrecemos soluciones prácticas, basadas en nuestro ideario y probadas ampliamente en nuestras asambleas, para garantizar que se cumplan en la mayor medida posible las intenciones mostradas en proyectos como Guanyem Barcelona o Canviem L’Hospitalet, y adelantarnos a las necesidades que requiere la democracia participativa del siglo XXI que demanda la ciudadanía.

Primarias abiertas

La ciudadanía tiene derecho a elegir a sus representantes con la mayor libertad posible pero el marco legal actual no lo permite. Se vota a partidos, no a personas. Por ello defendemos la realización de primarias abiertas a toda la ciudadanía, sin asignación de cupos por partidos u organizaciones.

Para ello ofrecemos todos los servidores que sean necesarios, la instalación del sistema de código abierto AgoraVoting (utilizado en los procesos de primarias de la Confederación Pirata y Podemos, así como la iniciativa Congreso Transparente de CompromísEQUO) y la búsqueda de autoridades de votación independientes que certifiquen todo el proceso.

Participación

Manos alzadas durante la asamblea del 19 de mayo en la Plaza delUno de los principios de Pirates de Catalunya es la participación directa de la ciudadanía en los Ayuntamientos. Es básica la creación de reglamentos de participación para que la ciudadanía pueda presentar iniciativas a los plenos, sean debatidas de manera obligatoria y, si se reunen determinadas condiciones, puedan ser sometidas a consulta popular, en caso de ser rechazadas, con resultado vinculante para el Ayuntamiento.

Para ello ofrecemos la infraestructura requerida, reutilizándose AgoraVoting a nivel municipal, complementado con Minshu para poder realizar las consultas al menor coste posible y de forma transparente.

Transparencia

Desde Pirates de Catalunya creemos que cualquier candidatura de confluencia debe ser transparente con la ciudadanía, tanto en los gastos de campaña, como en las negociaciones (en todo aquello que no afecte a la estrategia de la coalición), o en los salarios de los regidores una vez pasadas las elecciones, entre otros muchos aspectos.

En caso de lograr acceder a la alcaldía, esta transparencia debe ser asumida por el Ayuntamiento. Alcalde, regidores y cargos de confianza deberán actuar de manera transparente, tanto en reuniones, como en lo referente a sueldos y cargos, haciendo públicos los contratos del Ayuntamiento con empresas, denunciando los que incluyan cláusulas contrarias a la transparencia, y facilitando a la ciudadanía el acceso a toda la información disponible.

Para hacerlo posible ofrecemos nuestra experiencia en sistemas de gestión de contenido y en formatos abiertos para facilitar el acceso a los datos y su uso por parte de la ciudadanía para auditar y mejorar su Ayuntamiento.

Auditoría Ciudadana

Si la candidatura de confluencia accede a la Alcaldía, debe facilitar que la ciudadanía analice la deuda del Ayuntamiento en cuestión e, incluso, reclame judicialmente la responsabilidad de la parte de la deuda adquirida por el equipo de gobierno anterior que considere ilegítima.

Para ello, se permitirá que asociaciones como la Auditoría Ciudadana de la Deuda puedan acceder a toda la información necesaria.

Si una auditoría ciudadana detectara indicios de irregularidades, el ayuntamiento les asistirá en la medida de lo necesario para que se puedan redactar informes con validez jurídica. Se aportará el trabajo y la cooperación del ayuntamiento y sus trabajadores para dicha labor, y en el caso de ser necesario, se contratarían servicios externos de consultoría para poder completar los informes jurídicos sobre dichas irregularidades.

Desde Pirates de Catalunya ofrecemos nuestras herramientas de trabajo colaborativo y experiencia en trabajo en red, sistemas de gestión de contenidos y gestión, minería, filtrado y análisis de datos a fin de facilitar dicha auditoría.

Con esto apostamos por un modelo de transparencia activa, propia de nuestros tiempos, que no se limite a permitir la consulta de los datos mediante tramitación de instancias en el ayuntamiento, sino que abra sus datos a toda la ciudadanía y habilite su consulta activa a través de Internet, simplificando su análisis.

Software Libre

El Ayuntamiento debe fomentar el uso de software libre dentro de sus sistemas. Las ventajas y beneficios son muchos:

 • eficiencia en el gasto público: en la mayoría de casos ya existen soluciones libres funcionales, fiables y eficientes
 • independencia de proveedores, al promover la sana competencia entre estos
 • fomento de la industria local, que podrá competir en igualdad de condiciones
 • disponibilidad del software a largo plazo, sin depender de un único fabricante que pueda negarse a dar soporte
 • participación de los ciudadanos, que podrán estudiar/modificar/adaptar ese software
 • seguridad: auditar el código fuente es requisito necesario para garantizar la seguridad de los datos de los ciudadanos
 • flexibilidad y adaptación a las necesidades específicas del Ayuntamiento, tanto actuales como futuras
 • adopción de estándares abiertos, necesarios para la interoperabilidad con otros sistemas y para publicar datos de “Open Government

Para hacerlo posible ofrecemos nuestra experiencia en el mundo del Software Libre y el conocimiento de proyectos ya realizados en otros ayuntamientos.

Pirates de Catalunya
https://pirates.cat/es/

 

Deixa'ns un comentari

 • (no el publicarem)