No llencis el menjar!

Versió en català. Versión en castellano.


 

Els Pirates del Vallès Oriental, presentem la iniciativa “No llencis el menjar!”.

L’objectiu d’aquesta campanya es demanar a les administracions públiques que sol·licitin de manera formal a les indústries i empreses comercialitzadores d’alimentació, que tots aquells aliments que no puguin ser comercialitzats per tenir dates de venciment properes, no siguin descartats.

Si la destinació final d’aquests aliments està prevista que sigui el contenidor de la brossa, sol·licitem que siguin donats a organitzacions sense ànim de lucre que ajuden un important col·lectiu de la població que ara mateix, no pot menjar cada dia.

Es una petició que no perjudica aquestes empreses, ja que no els comporta cap despesa, però que pot pal·liar la situació de moltes famílies que es troben per sota del llindar de la pobresa.

Entenem que aquestes mercaderies, poden ser separades i preparades pel seu transport el mateix dia en què es retiren de les prestatgeries. I que moltes organitzacions que gestionen menjadors socials o reparteixen aliments, veuran ampliada la seva capacitat d’actuació.

Creiem que els ajuntaments de la zona no posaran cap mena d’impediment a l’aprovació de aquesta moció. Però també creiem, que és necessari concienciar a les empreses productores, magatzems i punts de venda, de la necessitat real de portar-la a terme.

Amb la modificació realitzada a la Llei 15/2003, de 13 de juny, sobre la Llei que regula els residus (Llei 6/1993, de 15 de juliol), s’introdueix com principal novetat, la definició del concepte de residu comercial i s’estableix una regulació específica per aquests residus. Això permet als ajuntaments regular les seves propies normatives al respecte i fixar cànons a fi de millorar com són tractats o eliminats aquests residus.


Fotografia de Kiril Kapustin a www.ImagesFromBulgaria.com.

La normativa que proposem dóna eines als Ajuntaments en la seva lluita per ajudar a aquelles persones més necesitades i no perjudica aquells establiments que fan el que és correcte.

Entenem també, que la situació és cada cop pitjor, i que molts dels aliments que podran recollir-se des de el moment en què comenci a ser aplicada aquesta moció en els ajuntaments, no seran articles de primera necessitat, pel que és prioritari començar a recol·lectar altres tipus d’articles, imprescindibles en la dieta diària de tota persona, com el pa, la llet, els llegums, els cereals, les hortalisses, la carn i el peix.

És molt important organitzar recollides d’aliments a les portes d’aquests comerços, entre tots aquells usuaris que hi vulguin col·laborar. Així com deixar establerts protocols d’actuació per aquells establiments que, per voluntat pròpia, s’adhereixin a la iniciativa i vulguin organitzar aquestes recollides ells mateixos.

Aprofitem per convidar totes les forces polítiques i associacions ciutadanes a què s’afegeixin a aquesta iniciativa, col·laborant amb nosaltres en la impressió i repartiment d’aquests formularis entre els usuaris de les grans cadenes d’alimentació.

No permetem que es llenci el menjar. No permetem que hi hagi gent que passi gana a les nostres ciutats i municipis. Ajudem les entitats que durant anys, porten donant aquest servei en silenci i sense demanar res a canvi. Demostrem el nostre agraïment vers el que fan per tots nosaltres o el que poden arribar a fer el dia de demà.

Atentament,

Pirates del Vallès Oriental

Documents annexos:


 

¡No tires la comida!

 

Los Piratas del Vallés Oriental, presentamos la iniciativa “¡No tires la comida!”.

El objetivo de dicha campaña es pedir a las administraciones públicas, que soliciten formalmente a las industrias y empresas comercializadoras de alimentación, que todos aquellos alimentos que no pueden ser comercializados, por tener fechas de vencimiento próximas, no sean desechados.

Si el destino final de esos alimentos va a ser el contenedor de la basura, solicitamos que sean donados a organizaciones sin ánimo de lucro que ayudan a un importante colectivo de la población que, ahora mismo, no puede comer cada día.

Es una petición que no perjudica a estas empresas, ya que no acarrearía coste alguno para las mismas, pero que puede paliar la situación de muchas familias que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza.

Entendemos que dichas mercancías, pueden ser separadas y preparadas para su transporte, el mismo día en que se retiran de las estanterías, y que muchas organizaciones que gestionan comedores sociales o entregan dichos alimentos, podrán ver ampliada su capacidad de actuación.

Creemos que ninguno de los Ayuntamientos pondrá objeción alguna a la aprobación de dicha moción. Pero también creemos que es necesario concienciar a las empresas productoras, almacenes y puntos de venta, de la necesidad real de llevarla a cabo regulando la normativa vigente en materia de recolección orgánica adaptándola a las necesidades que se plantean.

La modificación realizada en la Ley 15/2003, de 13 de junio, sobre la ley que regula los residuos (Ley 6/1993, de 15 de julio), introduce como principal novedad, la definición del concepto de residuo comercial y establece una regulación específica para estos residuos. Esto permite a los ayuntamientos regular normativas para dichos residuos y fijar cánones a fin de mejorar la forma en que estos residuos son tratados, o eliminados.

La normativa que proponemos da herramientas a los Ayuntamientos en su lucha por ayudar a aquellas personas más necesitadas y no perjudica a aquellos establecimientos que hagan lo correcto.

Entendemos también, que la situación es cada vez peor, y que muchos de los alimentos que podrán recogerse desde el momento en que empiece a ser aplicada dicha moción en los Ayuntamientos, no serán artículos de primera necesidad, por lo que es imprescindible empezar a recolectar otra clase de artículos, que son imprescindibles en la dieta diaria de toda persona, como el pan, la leche, las legumbres, las hortalizas, la carne y el pescado.

Es imprescindible organizar recogidas de alimentos en las puertas de comercios e industrias, entre todos aquellos usuarios de sus servicios que deseen colaborar.  Así como establecer protocolos de actuación para aquellos estabecimientos que por voluntad propia se adhieran a la iniciativa, y quieran organizar estas recogidas por sí mismos.

Aprovechamos para invitar a todas las fuerzas políticas y asociaciones ciudadanas a que se sumen a esta iniciativa, pudiendo colaborar con nosotros en la impresión y reparto de dichos formularios, entre los usuarios de las grandes cadenas de alimentación.

No permitamos que se tire la comida.No permitamos que haya gente que pase hambre en nuestras ciudades y municipios.Ayudemos a las entidades que durante años, llevan dando este servicio en silencio y sin pedir nada a cambio.Mostremos nuestro agradecimiento por lo que hacen por todos nosotros o lo que pueden llegar a hacer el día de mañana.

Atentamente,

Piratas del Vallés Oriental

Documentos anexos:

 

Deixa'ns un comentari

  • (no el publicarem)