Avenços en la fundació dels Pirates Europeus

Versió en català. Versión en castellano.
 

Sembla que el procés iniciat al Primer Congrés d’Estatuts dels Pirates Europeus, organitzat per Pirates de Catalunya els passats 1 i 2 de setembre de 2012 a Barcelona, comença a arribar a la seva conclusió.

Fa uns dies (el 27 i 28 de juliol) va tenir lloc a Varsòvia el quart i penúltim Congrés d’Estatuts dels Pirates Europeus i Pirates de Catalunya hi va enviar tres delegats que van participar activament en les últimes discussions i negociació dels estatuts. La reunió va ser molt productiva i es van poder finalitzar tots els temes que s’havien començat a treballar en les reunions prèvies.

A continuació teniu un resum dels resultats de la reunió:

 1. Finalització de la proposta de Manifest
  Aquí podeu veure l’original en anglès del Manifest que es proposa annexar als Estatuts per a la fundació dels Pirates Europeus.
 2. Finalització de la discussió de tots els punts clau dels Estatuts que quedaven per discutir o que havien estat conflictius
  • Inicialment el pes de vot de cada partit serà d’un vot per membre ordinari, més algun vot “bonus” addicional per partits amb bons resultats electorals en nombres absoluts o percentuals. Aquests pesos es podran canviar més endavant, si així ho acorda el Consell.
  • Sempre que la legislació ho permeti, tots els membres ordinaris podran votar en tots els assumptes. És a dir, hem fet un Pirates Europeus enfront d’un Pirates de la Unió Europea, que alguns volien.
  • No hi haurà Tribunal d’Arbitratge.
  • No tindrem quòrum d’assistència (excepte el mínim possible, si ens ho exigeix la llei).
  • Els membres no podran fraccionar el seu vot per reflectir l’opinió de la seva assemblea.
   [Es va decidir per molt poc: SÍ/NO/ABS: 5/4/1 i alguns delegats del Piratenpartei també van manifestar el seu malestar amb què no es pogués reflectir la diversitat interna dels partits. El grup de treball d’internacional de Pirates de Catalunya continuarà intentant fer el possible per revocar aquesta decisió.]
  • Els canvis als estatuts, al manifest, o a la quota, s’han d’aprovar per doble majoria de 2/3 (majoria de pes de vot i majoria de membres).
  • La junta tindrà un secretari general, dos vice-secretaris generals, un tresorer i fins a cinc vocals.
  • Els membres ordinaris hauran de pagar una quota bàsica anual de 300 €, que es multiplicarà pel seu pes de vot (sempre es pot renunciar a una part del vot per pagar menys o esdevenir membre observador i no haver de pagar res).
   [Tot i que és imprescindible establir una quota per a què l’organització pugui complir els seus objectius, els delegats catalans vam intentar que fos de 100€ per a facilitar la participació com a membres ordinaris als partits més petits. Aquesta proposta no va obtenir consens però al menys vam aconseguir negociar que es rebaixés de 500 a 300€.]
 3. Dos dels delegats catalans a la Reunió dels Pirates Europeus a Varsòvia durant una de les sessions de treball.

  Dos dels delegats catalans a la Reunió dels Pirates Europeus a Varsòvia durant una de les sessions de treball.

 4. Declaració de Varsòvia
  • Que el procés de negociació dels estatuts ha finalitzat.
  • Que estem d’acord amb el Manifest i en general amb els Estatus.
  • Que ens reunirem a Luxemburg per a presentar públicament el text definitiu dels Estatuts i el Manifest dels Pirates Europeus i adoptar-los formalment.
  • Que volem unir-nos als Pirates Europeus (sempre i quant les nostres assemblees ho ratifiquin).
  • Que convidem els altres Partits Pirata Europeus a unir-se a nosaltres en la fundació dels Pirates Europeus.
  Aquí podeu veure la declaració de Varsòvia firmada pels delegats d’uns quants partits, tot i que s’espera que més partits la firmin en les properes setmanes.
 5. Calendari
  • Es va crear una comissió d’escriptura dels estatuts que s’encarregarà de modificar l’esborrany per introduir-hi totes les coses que es van decidir, posar-ho en una wiki i de contestar preguntes sobre els estatuts que enviïn els partits. Pirates de Catalunya té presència en aquesta comissió.
  • Fins el 31 d’agost es discutiran els estatuts internament dins dels partits i es podran suggerir petits canvis a la comissió, o es podrà proposar alguna esmena sobre temes que no s’hagin tractat ja.
  • La propera reunió serà el 3 i 4 de setembre a Luxemburg. Es fixarà completament el text definitiu dels estatuts i es farà una roda de premsa per a presentar-los.
  • De setembre a febrer els Estatuts i Manifest adjunt podran ser ratificats (o no) per les assemblees dels respectius partits.
  • A mitjan de març de 2014 tindrà lloc la reunió fundacional i el registre dels Pirates Europeus a Brussel·les.
 6. Logo i imatge corporativa dels Pirates Europeus
  Des de Pirates de Catalunya vam proposar tres professionals creatius per a què organitzessin un procés per a escollir un logo i la imatge corporativa dels Pirates Europeus. La idea és que aquest procés garantitzi que durant la fundació dels Pirates Europeus es disposi d’una selecció de les millors propostes i que aquestes compleixin amb els requeriments tècnics de disseny. Un dels pirates que vam proposar va ser en Juan Irache, antic coordinador del grup de creatius de Pirates de Catalunya i organitzador del FAP! (Festival d’Anuncis Pirata).

Com veieu, li estem donant un bon impuls al moviment pirata a Europa, que tindrà les piles ben carregades per a les properes eleccions al Parlament Europeu els propers 22-25 de maig de 2014.

Muriel Rovira Esteva
Coordinadora Internacional
Pirates de Catalunya

 

Els tres delegats catalans brindant amb els delegats del Partits Pirates Polònes, Noruec, Grec i Francès en acabar-se el congrés, per celebrar l'èxit de la reunió.

Els tres delegats catalans brindant amb delegats dels Partits Pirates Polònes, Noruec, Grec i Francès en acabar-se el congrés, per celebrar l'èxit de la reunió.

 


 

Avances en la fundación de los Piratas Europeos

 

Parece ser que el proceso iniciado en el Primer Congreso de Estatutos de los Piratas Europeos organizado por Pirates de Catalunya los días 1 y 2 de septiembre de 2012 en Barcelona está llegando a su conclusión.

Hace unos días (27 y 28 de julio) se celebró en Varsovia el cuarto y penúltimo Congreso de Estatutos de los Piratas Europeos; Pirates de Catalunya envió a tres delegados que participaron activamente en las últimas discusiones y negociaciones de los Estatutos. La reunión resultó muy productiva y se pudieron cerrar todos los temas iniciados en las reuniones anteriores.

A continuación tenéis un resumen de los resultados de la reunión:

  1. Finalización de la propuesta de Manifiesto

   Aquí podéis ver el original en inglés del Manifiesto que se propone anexar a los Estatutos para la fundación de los Piratas Europeos.

  2. Finalización de la discusión de todos los puntos clave de los Estatutos que quedaban pendientes de discutir o que resultaban conflictivos
   • Inicialmente, el peso del voto de cada partido será de un voto por miembro ordinario, más algún voto de “bonificación” adicional para los partidos con buenos resultados electorales, en números absolutos o porcentuales. Estos pesos podrán cambiarse más adelante si así lo decide el Consejo.
   • Siempre que la ley lo permita, todos los miembros ordinarios podrán votar en todos los asuntos. Es decir que hemos hecho unos Piratas Europeos en lugar de unos Piratas de la Unión Europea, que es lo que algunos querían.
   • No habrá Tribunal de Arbitraje.
   • No tendremos quórum de asistencia (excepto el mínimo posible si la ley así nos lo exige).
   • Los miembros no podrán fraccionar su voto para reflejar la opinión de su asamblea.
    [Este tema se decidió por muy poco: SÍ/NO/ABS: 5/4/1 y algunos delegados del Piratenpartei también manifestaron su malestar por el hecho de que no se pudiera reflejar la diversidad interna de los partidos. El grupo de trabajo internacional de Pirates de Catalunya seguirá intentando hacer lo posible para revocar esta decisión.]
   • Los cambios en los estatutos, el manifiesto o la cuota deberán aprobarse por mayoría doble de 2/3 (mayoría de peso de voto y mayoría de miembros).
   • La Junta tendrá un secretario general, dos vicesecretarios generales, un tesorero y hasta cinco vocales.
   • Los miembros ordinarios deberán pagar una cuota básica anual de 300 €, que se multiplicará por su peso de voto (siempre se puede renunciar a una parte del voto para pagar menos cuota o convertirse en miembro observador y no pagar nada).
    [Aunque es imprescindible establecer una cuota para que la organización pueda cumplir sus objetivos, los delegados catalanes intentamos que fuera de 100 € para facilitar a los partidos más pequeños su participación como miembros ordinarios. La propuesta no obtuvo el consenso necesario, pero al menos conseguimos negociar que se rebajara de 500 € a 300 €.]
  3. Declaración de Varsovia
   • Que el proceso de negociación de los Estatutos ha finalizado.
   • Que estamos de acuerdo con el Manifiesto en general y con los Estatutos.
   • Que nos reuniremos en Luxemburgo para presentar públicamente el texto definitivo de los Estatutos y el Manifiesto de los Piratas Europeos y para adoptarlos formalmente.
   • Que queremos unirnos a los Piratas Europeos (siempre y cuando nuestras asambleas lo ratifiquen).
   • Que invitamos a otros Partidos Piratas de Europa a unirse a nosotros en la fundación de los Piratas Europeos.

   Aquí podéis ver la declaración de Varsovia firmada por los delegados de unos cuantos partidos, aunque se espera que la firmen otros más en las próximas semanas.

  4. Calendario
   • Se creó una comisión de redacción de los Estatutos que se encargará de modificar el borrador para introducir todos los temas que se decidieron, para ponerlos en una wiki y para responder a preguntas sobre los Estatutos que envíen los partidos. Pirates de Catalunya estará presente en esta comisión.
   • Hasta el 31 de agosto se discutirán los Estatutos internamente dentro de los partidos y se podrán sugerir pequeños cambios a la comisión, o proponer alguna enmienda sobre temas que no hayan sido tratados ya.
   • La próxima reunión será el 3 y 4 de septiembre en Luxemburgo. Se fijará el texto definitivo de los Estatutos y se dará una rueda de prensa para su presentación.
   • Entre septiembre y febrero, los Estatutos y el Manifiesto podrán ser ratificados (o no) por las asambleas de los respectivos partidos.
   • A mediados de marzo de 2014 se celebrará la reunión fundacional y el registro de los Pirates Europeos en Bruselas.
  5. Logotipo e imagen de Piratas Europeos

   Desde Pirates de Catalunya propusimos que tres profesionales creativos organizaran un proceso para elegir el logotipo y la imagen corporativa de Piratas Europeos. La idea es que este proceso garantice que, durante la fundación de los Piratas Europeos, se disponga de una selección de las mejores propuestas y que éstas cumplan los requisitos técnicos de diseño. Uno de los piratas propuestos fue Juan Irache, anterior coordinador del grupo de creativos de Pirates de Catalunya y organizador del FAP! (Festival de Anuncios Pirata).

  Como podéis ver, estamos dándole un buen impulso al movimiento pirata en Europa, que tendrá las pilas bien cargadas para las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán del 22 al 25 de mayo de 2014.

  Muriel Rovira Esteva
  Coordinadora Internacional
  Pirates de Catalunya

3 respostes a “Avenços en la fundació dels Pirates Europeus”

Deixa'ns un comentari

 • (no el publicarem)