Comunicat de Pirates de L’Hospitalet per desmuntar falsedats sobre Guanyem L’Hospitalet

Pirates de Catalunya és un partit que la seva ideologia està per sobre de nacionalismes i de la servitud del poder. Gràcies a això, les seves territorials gaudeixen d’independència per establir els ponts necessaris perquè les candidatures que s’estan formalitzant funcionin i es presentin el 24 de maig.

A L’Hospitalet de Llobregat s’ha treballat des del primer minut per una confluència a través de Guanyem L’Hospitalet. Actualment, a causa d’unes demandes discriminatòries i antidemocràtiques, que atempten contra la DUDH, Pirates de L’Hospitalet sols ha pogut confluir amb EUiA, ICV i un gran nombre de ciutadans no adscrits a cap partit polític, a l’espera del que decideixin les assemblees d’altres formacions polítiques, properes a la ideologia de la Coalició.

Pirates de L’Hospitalet lamenta profundament no haver pogut sumar els esforços d’unes persones, que prèviament havien aprovat els principis democràtics i la defensa incondicional de la Declaració Universal dels Drets Humans promoguts des de Guanyem L’Hospitalet.

Pirates de L’Hospitalet, des d’un primer moment ha estat conscient que una minoria ha abandonat Guanyem L’Hospitalet, per no haver-se apropiat dels primers cinc llocs de la candidatura unitària en pretendre que cap afiliat a un partit polític pogués presentar-se per aquests llocs, vulnerant amb això tant la Constitució espanyola com la confidencialitat de dades, ja que l’afiliació a partits polítics és una dada privada altament protegida per la llei de protecció de dades. Els Pirates, fins i tot entenent la por que es mantingui la vella manera de fer política, no podem compartir aquest tipus de solucions.

Tenim la convicció que la democràcia plena i oberta ha de ser el camí, encara que de vegades el desenllaç no coincideixi amb les nostres expectatives i el nostre ideal. Tampoc podem acceptar que per una voluntat d’aparent i falsa renovació, unes persones que havent estat represaliades i torturades durant la dictadura, i que encara estan a totes les lluites socials de la nostra ciutat, siguin apartades per una minoria d’individus que fins ara sols han demostrat alineament a una estratègia, que no contempla el benestar d’una ciutadania a la qual diuen defendre.

Des de Pirates entenem que la confluència és complicada, però no ens agraden els menyspreus i els atacs entre companyes i companys. Actualment Pirates de Catalunya treballa amb moltes formacions, siguin la CUP, ICV, EUiA, Podemos o qualsevol que defensi la participació ciutadana, la transparència i la DUDH. Barcelona, Vilafranca del Penedès, Barberà del Vallès, Blanes, el Vendrell o L’Hospitalet de Llobregat són algunes de les ciutats on Pirates de Catalunya treballa braç a braç amb qui defensa els principis abans senyalats. Pirates de Catalunya no pacta amb les sigles, ni tan sols per la candidatura, sinó amb les persones i les idees. Per tal cosa Pirates de Catalunya declara que sols negociarà o entrarà a candidatures on es respecti la Declaració Universal dels Drets Humans, condició indispensable perquè l’ésser humà es desenvolupi amb total llibertat i igualtat amb els seus semblants.

Pirates de l’Hospitalet i, per extensió, Pirates de Catalunya, exigeixen als mitjans de comunicació, que abans de publicar certes notícies s’assessorin convenientment i contrastin la informació, que no es converteixin en simples portaveus d’una minoria que intenta, per tots els mitjans, evitar que les nostres idees democràtiques i el nostre nom es propaguin.

Per últim, Pirates de Catalunya demana a tots els actors, tranquil·litat, prudència i redoblar els esforços, en nom d’aconseguir un clima de col·laboració necessari, per evitar que el problema sorgit a L’Hospitalet de Llobregat s’estengui a altres ciutats.

Pirates de L’Hospitalet – Pirates de Catalunya


Pirates de Catalunya es un partido cuya ideología está por encima de los nacionalismos y de la servidumbre del poder. Gracias a esto sus territoriales disfrutan de independencia para establecer los puentes que sean necesarios, para que las candidaturas que están formándose funcionen y se presenten el 24 de mayo.

En L’Hospitalet de Llobregat se ha trabajado desde el primer minuto por una confluencia a través de Guanyem L’Hospitalet. Actualmente, debido a unas demandas discriminatorias, que atentan contra la DUDH, Pirates de L’Hospitalet solo ha podido confluir con EUiA, ICV y un gran número de ciudadanos no adscritos a ningún partido político, a la espera de lo que decidan las asambleas de otras formaciones políticas cercanas a la ideología de la Coalición.

Pirates de L’Hospitalet lamenta profundamente no haber podido sumar los esfuerzos de unas personas, que previamente habían aprobado los principios democráticos y la incondicional defensa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos promovidos desde Guanyem L’Hospitalet.

Pirates de L’Hospitalet, desde un primer momento ha sido consciente que una minoría ha abandonado Guanyem L’Hospitalet, por no haber podido apropiarse de los primeros cinco puestos de la candidatura unitaria, al pretender que ningún afiliado de un partido político pudiera presentarse para dichos lugares, vulnerando con ello tanto la Constitución española como la confidencialidad de datos, ya que la afiliación a partidos políticos es un dato privado altamente protegido por la ley de protección de datos. Los piratas, aun entendiendo el miedo a que se mantenga la vieja manera de hacer política, no podemos compartir este tipo de soluciones.

Tenemos la convicción de que la democracia plena y abierta debe ser el camino, aunque a veces el desenlace no coincida con nuestro ideal. Tampoco podemos aceptar que por una voluntad de aparente y falsa renovación, unas personas que, aun habiendo sido perseguidas y torturadas durante la dictadura, y que todavía están en todas las luchas sociales de nuestra ciudad, sean apartadas por unos individuos que hasta ahora sólo han demostrado alineamiento a una estrategia, que no contempla el bienestar de una ciudadanía a la que dicen defender.

Desde Pirates entendemos que la confluencia es complicada, pero no nos gustan los desprecios y ataques entre compañeras y compañeros. Actualmente Pirates de Catalunya trabaja con muchas formaciones, sea la CUP, ICV, EUiA o cualquiera que defienda la participación ciudadana, la transparencia y la DUDH. Barcelona, Vilafranca del Penedés, Barberà del Vallés, Blanes, el Vendrell o L’Hospitalet de Llobregat son algunas de las ciudades en las que Pirates de Catalunya trabaja codo a codo con quien defiende los principios antes señalados. Pirates de Catalunya no pacta con las siglas, ni siquiera por la candidatura, sino con las personas y las ideas. Por tal cosa Pirates de Catalunya declara que sólo negociará o entrará en candidaturas donde se respete la Declaración Universal de los Derechos Humanos, condición indispensable para que el ser humano se desarrolle con total libertad e igualdad con sus semejantes.

Pirates de l’Hospitalet, y por extensión Pirates de Catalunya, exigen a los medios de comunicación, que antes de publicar ciertas noticias se asesoren convenientemente y contrasten la información, que no se conviertan en meros portavoces de una minoría que intenta, por todos los medios, evitar que nuestras ideas democráticas y nuestro nombre se propaguen.

Por último, Pirates de Catalunya pide a todos los actores tranquilidad, prudencia y redoblar los esfuerzos, en aras de conseguir un clima de colaboración necesario, para evitar que el problema surgido en L’Hospitalet de Llobregat se extienda a otras localidades.

Pirates de L’Hospitalet – Pirates de Catalunya

Una resposta a “Comunicat de Pirates de L’Hospitalet per desmuntar falsedats sobre Guanyem L’Hospitalet”

Deixa'ns un comentari

  • (no el publicarem)