Etiqueta: en

La NASA, PIRATA.CAT i la importància de compartir el coneixement

Versió en català. Versión en castellano. English version.


La NASA comparteix sense copyright la majoria d’imatges que aconsegueix arreu de l’Univers, perquè considera que la humanitat ja ha pagat per elles.

Tots hem sentit teories de la conspiració al voltant de la forma en què la NASA gestiona la informació: “L’home mai va arribar a la lluna”, “amaguen proves de l’existència d’extraterrestres”, etcètera. El cas és que l’agència fa un esforç enorme, no només per apropar la ciència als ciutadans, si no també per deixar-los participar en el procés i supervisar com es gasten els seus impostos. Al seu portal sobre “govern obert” asseguren que estan “expandint la transparència, la participació, la col·laboració i creant un nou nivell d’obertura i responsabilitat”. Per si no ens coneixieu, us direm que aquests són punts clau de l’ideari pirata. Entre d’altres, la NASA aposta pel programari lliure, l’obertura de dades i la supervisió ciutadana sobre les seves iniciatives.

És només irònic que una organització objecte de suspicàcies desenvolupi un pla d’aquestes característiques? O n’és una conseqüència directa? Llavors, no seria una bona idea que els nostres polítics implementéssin mètodes similars per millorar els ínfims nivells de confiança que generen entre la població?

Estem esperant.


La NASA comparte sin copyright la mayoría de imágenes que consigue por el Universo, porque considera que la humanidad ya ha pagado por ellas.

Todos hemos oído teorías de la conspiración alrededor de la forma en que la NASA gestiona la información: Que si “el hombre nunca llegó a la Luna”, que si “esconden pruebas de vida extraterrestre”, etcétera. El caso es que la agencia hace un esfuerzo enorme, no sólo para acercar la cienca a los ciudadanos, sino también para dejarles participar en el proceso y supervisar cómo se gastan sus impuestos. En su portal sobre “gobierno abierto” aseguran que están expandiendo la transparencia, la participación, la colaboración y creando un nuevo nivel de apertura y responsabilidad. Por si no nos conocíais, os diremos que éstos son puntos claves del ideario pirata. Entre otras cosas, la NASA apuesta por el software libre, la apertura de datos y la supervisión ciudadana sobre sus iniciativas.

¿Es sólo irónico que una organización objeto de suspicacias desarrolle un plan de estas características? ¿O es una consecuencia directa? Entonces, ¿no sería buena idea que nuestros políticos implementaran métodos similares para mejorar los ínfimos niveles de confianza que generan entre la población?

Estamos esperando.


NASA shares without Copyright most of the images they get from around the Universe. They consider Humanity has already paid for them.

We all have heard conspiration theories involving NASA and the way they manage information: “Men never went to the moon”, “they are hiding evidence of extraterrestrial life”, and so on. The fact is that the Agency makes an enormous effort, not only to improve science outreach, but also to allow public participation in the process and accountability over the way they spend taxpayers’ money. On their open government website, they claim to be “expanding transparency, participation, and collaboration and creating a new level of openness and accountability.” For those of you that did not know about us, let us tell you that those are core principles of the pirate ideology. For example, NASA is promoting free software, open data and accountability over their actions.

Is it just ironic that an organisation that is prone to be mistrusted is developing such a plan? Or is it a direct consequence? Then, would not it be a great idea for our polititians to implement similar methods, so that they can improve their currently negligible levels of reputation and confidence among the population?

We are waiting.

Pirates de Catalunya dóna suport a la Vaga General del #29M

Versió en català. Versión en castellano.

Davant les severes retallades als drets dels treballadors, Pirates de Catalunya dóna suport a la propera vaga general del dia 29 de març, tal com hem decidit en votació oberta a tots els afiliats, amb un 72,4% de vots a favor.

Aquest suport reflecteix el nostre més absolut rebuig a l’última reforma laboral introduïda pel govern del Partit Popular. No s’ha d’entendre com un suport a cap altre partit polític ni a cap sindicat en particular. La vaga és contra aquesta reforma laboral i ens sembla una vaga més que justificada. Aquesta reforma laboral suposa un retrocés en els drets de gran part dels ciutadans, ja que deixa en una situació d’indefensió i angoixa aquelles persones que tenen una feina i els seus familiars.

Pirates de Catalunya defensa la participació ciutadana de base. Les mesures que afecten el treball (i per tant la vida, la seguretat i la salut de les persones) han de ser o bé detallades en un programa electoral, o bé ser votades en referèndum. No ha estat el cas.

Ningú no ha votat aquesta reforma laboral, per això donem suport a una vaga que exigeix ​​que s’escolti els afectats, els treballadors, i que se’ls tingui en consideració en aquestes decisions, sense intermediaris.

A més, el sistema de govern transparent que defensem a Pirates de Catalunya no és compatible amb la gestió de la desocupació cedida a les ETTs, en comptes d’un servei públic i de qualitat, així com amb deixar en mans de l’empresa l’autorització d’un ERO sense que aquest sigui aprovat per una autoritat laboral.

Considerem que aquesta reforma no servirà per crear més treball, igual que no han servit les anteriors. I no pot ser d’altra manera ja que totes les mesures van cap a la possibilitat de reducció de salaris, facilitar l’acomiadament i la supressió de la supervisió d’una autoritat pública. Considerem que no és just que l’existència d’una crisi serveixi d’excusa per retrocedir en matèria de drets laborals sense que aquestes retallades hagin tingut més efecte que la multiplicació d’ERO i acomiadaments.

Així mateix, no beneficia ni els autònoms ni les petites empreses, eterns perjudicats per les lleis laborals, que sense rebre cap benefici important a causa d’aquesta llei, veuran molt minvats els ingressos dels seus principals clients. Aquesta llei està dissenyada per satisfer els desitjos dels grans empresaris.

Per tot això, la majoria dels pirates hem decidit que el partit es posicioni oficialment a favor de la vaga general del pròxim 29 de març i us convidem a tots a venir amb nosaltres, sempre respectant la llibertat personal de cadascú, i mostrar el nostre rebuig per una reforma que ni es va detallar en cap programa ni ha estat consensuada amb els ciutadans.

 
————–

Pirates de Catalunya apoya la Huelga General del #29M

 

Ante los severos recortes a los derechos de los trabajadores, Pirates de Catalunya apoya la próxima huelga general del día 29 de marzo, tal y como hemos decidido en votación abierta a todos los afiliados, con un 72,4% de votos a favor.

Este apoyo refleja nuestro más absoluto rechazo a la última reforma laboral introducida por el gobierno del Partido Popular. No debe entenderse como un apoyo a ningún otro partido político ni a ningún sindicato en particular. La huelga es contra esta reforma laboral y nos parece una huelga más que justificada. Esta reforma laboral supone un retroceso en los derechos de gran parte de los ciudadanos, dejando en una situación de indefensión y angustia a aquellas personas que tienen un empleo y a sus familiares.

Pirates de Catalunya defiende la participación ciudadana de base. Las medidas que afectan al trabajo (y por ende a la vida, la seguridad y la salud de las personas) deben ser o bien detalladas en un programa electoral, o bien ser votadas en referéndum. No ha sido el caso.

Nadie ha votado esta reforma laboral, por ello apoyamos una huelga que exije que se oiga a los afectados, los trabajadores, y que se les tenga en consideración en estas decisiones, sin intermediarios.

Además, el sistema de gobierno transparente que defendemos en Pirates de Catalunya no es compatible con la gestión del desempleo cedida a las ETTs, en lugar de un servicio público y de calidad, así como con dejar en manos de la empresa la autorización de un ERE sin que este sea aprobado por una autoridad laboral.

Consideramos que esta reforma no va a servir para crear más trabajo, al igual que no han servido las anteriores. Y no puede ser de otra manera ya que todas las medidas van hacia la posibilidad de reducción de salarios, facilitar el despido y supresión de la supervisión de una autoridad pública. Consideramos que no es justo que la existencia de una crisis sirva de excusa para retroceder en materia de derechos laborales sin que estos recortes hayan tenido más efecto que la multiplicación de EREs y despidos.

Así mismo, no beneficia ni a los autónomos ni a las pequeñas empresas, eternos perjudicados por las leyes laborales, que sin recibir ningún beneficio importante a causa de esta ley, verán muy mermados los ingresos de sus principales clientes. Esta ley está diseñada para satisfacer los deseos de los grandes empresarios.

Por todo ello, la mayoría de los piratas hemos decidido que el partido se posicione oficialmente a favor de la huelga general del próximo 29 de marzo y os invitamos a todos a venir con nosotros, siempre respetando la libertad personal de cada uno, y mostrar nuestro rechazo por una reforma que ni se detalló en ningún programa ni ha sido consensuada con los ciudadanos.