Etiqueta: Josep Jover

Liberada demanda de procedimiento ordinario por nulidad del EURIBOR en las cláusulas generales de contratación contra cualquier entidad bancaria ejecutante.

noesunacrisis
Pirates de Catalunya anunció en primicia en Septiembre del año pasado la Iniciativa legal impulsada por Pepe Giménez y Josep Jover, que permitiría detener desahucios hipotecarios en toda la Unión Europea https://pirates.cat/bloc/?p=3161.
Finalmente se ha presentado la demanda que pretende declarar nulas las cláusulas de interés aplicadas en los contratos hipotecarios basados en EURIBOR y LIBOR. Esta demanda es el fruto del trabajo colectivo de cientos de abogados, de más de quince países, organizados en diversas asociaciones vinculadas principalmente con el #15M. Se ha empleado más de un año de rigurosa investigación y trabajo jurídico, en una coordinación que hasta el momento no había ocurrido en la historia.
En la demanda se demuestra y se prueba como la manipulación del EURIBOR por parte de las entidades bancarias es un hecho cierto, público y notorio, y también la inexistencia de operaciones sobre las que calcular el índice de referencia.
El valor del índice Euribor debe ser, con la ley en la mano, considerado igual a CERO y, consecuentemente, el interés pactado deberá limitarse al diferencial contractualmente establecido, cuando no, ser nulo todo el contrato hipotecario, con los efectos que eso conlleva.
A continuación, se enlaza el documento que se licencia como material Copyleft, para que la demanda pueda ser ampliada, rectificada y mejorada.
Directive 13/93/CEE
Comisión Jurídica #15M-BCN -“EL PINYOL”
Demanda en PDF
Demanda en formato .Doc
Demada en formato odt

Pirates de Catalunya filtra i denuncia el Reial Decret Llei de Propietat Intel·lectual

Versió en català. Versión en castellano.


Esborrany del Real Decret: https://pirates.cat/public/1207_borradorRDLey_EEGG_julio_2012.pdf

Pirates de Catalunya ha tingut accés a un esborrany de Reial Decret Llei pel qual s’adopten mesures urgents en matèria de propietat intel·lectual. En altres termes, una reforma exprés de la Llei de Propietat Intel·lectual, d’amagat, amb traïdoria i nocturnitat. I no és per menys, ja que el text presenta diferents punts que causen desconfiança.

Els adjuntem l’anàlisi d’aquesta futura llei, realitzat per diversos advocats de prestigi en assumptes de propietat intel·lectual.

Després d’una acció judicial dirigida per Josep Jover (candidat de Pirates de Catalunya el proper 25N) en la qual es va declarar abusiu el cànon digital, el Govern d’Espanya s’ha vist obligat a realitzar una sèrie de modificacions cosmètiques a la llei actual, declarada il·legal per la justícia europea.

Apareixen canvis en el cànon, que passarà a cobrar d’una partida pressupostària, juntament amb la major dificultat que tindran els autors per autogestionar, sense oblidar altres retocs que dissimulen l’augment de poder de les entitats de gestió.

És important assenyalar que si el cànon digital era abusiu (tal com ho ha entès la Justícia europea), aquest nou mecanisme ho és encara més. Perquè en lloc de gravar dispositius electrònics, el que és fa ara és pagar a les entitats de gestió -com la SGAE- directament amb els nostres impostos i, a través dels Pressupostos Generals de l’Estat. És a dir, ara pagarem a aquestes entitats tots els habitants d’Espanya, sense cap tipus de diferències entre usuaris. Els impostos de tota la ciutadania estaran destinats a sufragar les activitats d’aquestes entitats. Si el cànon era indiscriminat, aquest sistema encara és pitjor.

Malgrat la gravetat de pagar a la SGAE directament de les arques de l’Estat, el Reial Decret indica criteris de valoració molt ambigus per al càlcul del nou “cànon amb un altre nom”. Com a exemple, el “perjudici efectivament causat als titulars”, criteri de complex càlcul i que tampoc es detalla en aquest. El que converteix en encara més sagnant aquest assalt a les arques públiques en temps de crisi.

El Reial decret també dificultarà que els autors s’autogestionin els seus drets, ja que s’atorga a les entitats de gestió l’exclusivitat de fer efectiva “la compensació equitativa i única”. Tot això quan l’autogestió, en aquests temps de desenvolupament de noves tecnologies, pot resultar més eficient i més respectuosa amb els usuaris que la gestió-fins ara nefasta-realitzada per entitats com la SGAE.

A més, el text dóna resposta a la previsible allau de demandes sol·licitant la devolució d’un cànon que, segons les altes instàncies europees, era injust i desproporcionat. Aquestes demandes, a hores d’ara, podrien obtenir resposta positiva per part dels jutges. Això sens dubte afectaria les arques d’aquestes entitats de gestió que van cobrar el cànon sense tenir dret a això (per exemple, a través de dispositius usats amb fins privats), i que es veurien obligades a pagar indemnitzacions substancioses. Diversos municipis i empreses han sol·licitat ja aquesta devolució, entre elles CaixaBank (La Caixa).

Per evitar que aquestes accions judicials es portin a terme, el Govern tanca la porta de la Justícia de forma contundent: la disposició transitòria primera estableix que qualsevol pagament de cànon-justificat o no-realitzat abans del 2012 no tindrà dret a cap devolució. És a dir, que les entitats de gestió es quedaran amb les quantitats indegudament cobrades i la ciutadania no tindrà dret a reclamar res en els tribunals.

El document obre també una greu inseguretat jurídica introduint l’article 158 bis, que obliga les pàgines d’enllaços a indicar clarament d’on treuen el dret a enllaçar a les obres. Per entendre’ns, la pàgina ha de penjar els permisos de què disposin sobre qualsevol contingut enllaçat, fins i tot fotografies. Això significaria que empreses com Google, amb la seva cercador d’imatges, haguéssin d’adjuntar a cada resultat els permisos corresponent, sol · licitats a cada autor. Cosa que pot esdevenir una greu
molèstia administratiu
fins i tot per companyies degudament legitimades.

Les notificacions relacionades amb el punt anterior s’anunciaran en un futur tauler electrònic, que haurà de ser consultat per les empreses, en lloc de fer servir els canals de comunicació habituals. Això vol dir que les empreses han de ser les que verifiquin cada dia si han rebut o no una notificació, ja que en cas contrari se les donarà per notificades. A més, segons la disposició transitòria segona, mentre el tauler electrònic no estigui actiu (la qual cosa pot allargar tant de temps com l’Administració vulgui), les notificacions es realitzaran per edictes, anunciant-se físicament en algun tauler a Madrid. Cosa que, per descomptat, pràcticament impossibilita que una empresa pugui saber si té o no alguna notificació que afecti als seus interessos.

Finalment, després d’anys de lluita per part del moviment pirata a tot el món, el Reial decret dóna a entendre que l’intercanvi per comunicació pública queda emparat dins del dret a còpia privada, fet que seria digne de celebrar si no fos pels punts esmentats més amunt.

Des de Pirates de Catalunya volem denunciar que aquest Reial decret ve a empitjorar la situació actual, no només per la manca de transparència, sinó per l’absència de diàleg entre les diferents parts implicades, i lamentem que se segueixi atorgant a entitats com la SGAE, que ja han demostrat no ser capaços de gestionar de manera eficaç els drets i interessos de creadors i consumidors, el monopoli de gestió del nou dret que substituirà el cànon.

Pirates de Catalunya – PIRATA.CAT
https://pirates.cat
Facebook: http://facebook.com/pirates.cat
Twitter: @partit_pirata


Pirates de Catalunya filtra y denuncia el Real Decreto Ley de Propiedad Intelectual

Borrador del Real Decreto: https://pirates.cat/public/1207_borradorRDLey_EEGG_julio_2012.pdf

Pirates de Catalunya ha tenido acceso a un borrador de Real Decreto Ley por el cual se adoptan medidas urgentes en materia de propiedad intelectual. En otros términos, una reforma exprés de la Ley de Propiedad Intelectual, a escondidas, con alevosía y nocturnidad. Y no es para menos, ya que el texto presenta diferentes puntos que causan desconfianza.

Les adjuntamos el análisis de esta futura ley, realizado por diversos abogados de prestigio en asuntos de Propiedad Intelectual.

Tras una acción judicial dirigida por Josep Jover (candidato de Pirates de Catalunya el próximo 25N) en la que se declaró abusivo el canon digital, el Gobierno de España se ha visto obligado a efectuar una serie de modificaciones cosméticas a la ley actual, declarada ilegal por la justicia europea.

Aparecen cambios en el canon, que pasará a cobrarse de una partida presupuestaria, junto con la mayor dificultad que tendrán los autores para autogestionarse, sin olvidar otros retoques que disimulan el aumento de poder las entidades de gestión.

Es importante señalar que si el canon digital era abusivo (tal y como lo ha entendido la Justicia europea), este nuevo mecanismo lo es todavía más. Porque en vez de gravar dispositivos electrónicos, lo que se hace ahora es pagar a las entidades de gestión -como la SGAE- directamente con nuestros impuestos, a través de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, ahora pagaremos a estas entidades todos los habitantes de España, sin ningún tipo de diferenciación entre usuarios. Los impuestos de toda la ciudadanía estarán destinados a sufragar las actividades de esas entidades. Si el canon era indiscriminado, este sistema todavía es peor.

A pesar de la gravedad de pagar a la SGAE directamente de las arcas del Estado, el Real Decreto indica criterios de valoración muy ambiguos para el cálculo del nuevo “canon con otro nombre”. Como ejemplo, el “perjuicio efectivamente causado a los titulares”, criterio de complejo cálculo y que tampoco se detalla en el mismo. Lo que convierte en todavía más sangrante este asalto a las arcas públicas en tiempos de crisis.

El Real Decreto también dificultará que los autores autogestionen sus derechos, ya que se otorga a las entidades de gestión la exclusividad de hacer efectiva “la compensación equitativa y única”. Todo ello cuando la autogestión, en estos tiempos de desarrollo de nuevas tecnologías, puede resultar más eficiente y más respetuosa con los usuarios que la gestión -hasta ahora nefasta- realizada por entidades como la SGAE.

Además, el texto da respuesta a la previsible avalancha de demandas solicitando la devolución de un canon que, según las altas instancias europeas, era injusto y desproporcionado. Estas demandas, a día de hoy, podrían obtener respuesta positiva por parte de los jueces. Ello sin duda afectaría a las arcas de esas entidades de gestión que cobraron el canon sin tener derecho a ello (por ejemplo, a través de dispositivos usados con fines privados), y que se verían obligadas a pagar indemnizaciones sustanciosas. Diversos municipios y empresas han solicitado ya dicha devolución, entre ellas CaixaBank (la Caixa).

Para evitar que dichas acciones judiciales se lleven a cabo, el Gobierno cierra la puerta de la Justicia de forma tajante: la Disposición Transitoria Primera establece que cualquier pago de canon -justificado o no- realizado antes de 2012 no tendrá derecho a devolución alguna. Es decir, que las entidades de gestión se quedarán con las cantidades indebidamente cobradas y la ciudadanía no tendrá derecho a reclamar nada en los Tribunales.

El documento abre también una grave inseguridad jurídica introduciendo el artículo 158 bis, el cual obliga a las páginas de enlaces a indicar claramente de dónde sacan el derecho a enlazar a las obras. Para entendernos, la página debe colgar los permisos de que dispongan sobre cualquier contenido enlazado, incluso fotografías. Esto significaría que empresas como Google, con su buscador de imágenes, tuviesen que adjuntar a cada resultado los permisos correspondiente, solicitados a cada autor. Cosa que puede convertirse en un grave engorro administrativo incluso para compañías debidamente legitimadas.

Las notificaciones relacionadas con el punto anterior se anunciarán en un futuro tablón electrónico, que deberá ser consultado por las empresas, en lugar de usarse los canales de comunicación habituales. Esto significa que las empresas deberán ser las que verifiquen cada día si han recibido o no una notificación, ya que en caso contrario se las tendrá por notificadas. Además, según la Disposición Transitoria Segunda, mientras el tablón electrónico no esté activo (lo cual puede alargarse tanto tiempo como la Administración quiera), dichas notificaciones se realizarán por edictos, anunciándose físicamente en algún tablón en Madrid. Cosa que, por supuesto, prácticamente imposibilita que una empresa pueda saber si tiene o no alguna notificación que afecte a sus intereses.

Finalmente, tras años de lucha por parte del movimiento pirata en todo el mundo, el Real Decreto da a entender que el intercambio por comunicación pública queda amparado dentro del derecho a copia privada, hecho que sería digno de celebrar si no fuese por los puntos mencionados más arriba.

Desde Pirates de Catalunya queremos denunciar que este Real Decreto viene a empeorar la situación actual, no sólo por la falta de transparencia, sino por la ausencia de diálogo entre las diferentes partes implicadas; y lamentamos que se siga otorgando a entidades como la SGAE, quienes ya han demostrado no ser capaces de gestionar de forma eficaz los derechos e intereses de creadores y consumidores, el monopolio de gestión del nuevo derecho que sustituirá al canon.

Pirates de Catalunya – PIRATA.CAT
https://pirates.cat
Facebook: http://facebook.com/pirates.cat
Twitter: @partit_pirata

Reoberta la causa pel desallotjament dels indignats el #27M

Versió en català.Versión en castellano.

Josep Jover i Pirates de Catalunya hem fet possible que l’audiència nacional reobri la causa contra la cúpula dels Mossos d’Esquadra, en evidenciar-se comportaments constitutius de delicte, com ordenar l’agressió dels indignats acampats durant el desallotjament de Plaça Catalunya del passat 27 de maig de 2011.

En Josep Jover és el coordinador del grup jurídic 15M i candidat al parlament de Catalunya de Pirates de Catalunya (Pirata.cat), l’únic partit sumat a aquesta causa.

Havent sentit les demandes de milers de ciutadans, l’audiència nacional ha decidit declarar nul·la la sentència del tribunal superior de justícia de Catalunya i ordenar la reapertura del cas, sense tenir en consideració la seva sentència de febrer de 2012.

Davant les evidències mostrades, convidem a tota la ciutadania a ajudar-nos a esclarir els lamentables fets derivats de les ordres de desallotjament de plaça Catalunya, per tal de depurar les responsabilitats relacionades amb les ordres d’agressió a manifestants pacífics que van ser dutes a terme durant el 27 de Maig de 2011, que no només atempten contra la legalitat espanyola sinó que a més a més ho fan contra els drets fonamentals de tots els ciutadans de la Unió Europea i d’altres compromisos internacionals signats pel govern espanyol.

En un estat de dret, és inadmisible que les forces de seguretat acatin ordres il·legals i atemptin contra els drets de reunió i manifestació de milers de ciutadans pacífics que no feien res més que defensar els seus drets i idees.

No podem tolerar que fets tan lamentables com els que va poder presenciar tota la premsa internacional durant la jornada del #27M siguin arxivats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Això fa que el nostre país doni una imatge antidemocràtica i dicatorial arreu del món.

Pirates de Catalunya no abandonarà la seva responsabilitat moral en defensa dels drets dels ciutadans. Si cal, durem el cas davant la justícia internacional.

https://docs.google.com/file/d/0B2pCX4lNZffKRmJFWmdweHVtUEk/edit?pli=1

La democràcia necessita un rescat.
Pirates de Catalunya – PIRATA.CAT

———————————————————————————————

Reabierta la causa por el desalojo de los indignados el #27M

Josep Jover y Pirates de Catalunya hemos conseguido que la audiencia nacional reabra la causa contra la cúpula de los Mossos d’Esquadra, en evidenciarse comportamientos constitutivos de delito, como ordenar la agresión de los indignados acampados durante el desalojo de Plaça Catalunya del pasado 27 de mayo de 2011.

Josep Jover es coordinador del grupo jurídico 15M y candidato al Parlament de Catalunya de Pirates de Catalunya (Pirata.cat), el único partido sumado a esta causa.

Habiendo oído las demandas de miles de ciudadanos, la Audiencia Nacional ha decidido declarar nula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ordenar la reapertura del caso, sin tener en consideración su sentencia de febrero de 2012.

Ante las evidencias mostradas, invitamos a toda la ciudadanía a ayudarnos a esclarecer los lamentables hechos derivados de las órdenes de desalojo de plaza Catalunya, para depurar las responsabilidades relacionadas con las órdenes de agresión a manifestantes pacíficos que fueron llevadas a cabo durante el 27 de Mayo del 2011, que no sólo atentan contra la legalidad española sino que además lo hacen contra los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de la Unión Europea y de otros compromisos internacionales firmados por el gobierno español.

En un estado de derecho, es inadmisible que las fuerzas de seguridad acaten órdenes ilegales y atenten contra los derechos de reunión y manifestación de miles de ciudadanos pacíficos que no hacían más que defender sus derechos e ideas.

No podemos tolerar que hechos tan lamentables como los que pudo presenciar toda la prensa internacional durante la jornada del #27M sean archivados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ésto hace que nuestro país dé una imagen antidemocrática y dictatorial en todo el mundo.

Pirates de Catalunya no abandonará su responsabilidad moral en defensa de los derechos de los ciudadanos. Si es necesario, llevaremos el caso ante la justicia internacional.

https://docs.google.com/file/d/0B2pCX4lNZffKRmJFWmdweHVtUEk/edit?pli=1

La democracia necesita un rescate.
Pirates de Catalunya – PIRATA.CAT

Pirates Europeus a Barcelona, tot un èxit

Versió en català.Versión en castellano.

Des de Pirates de Catalunya (PIRATA.CAT) us fem arribar els punts més destacats del congrés cel·lebrat a Cornellà i Barcelona, el passat cap de setmana 1 i 2 de setembre del 2012; on es van reunir delegats de diferents partits pirates d’arreu d’Europa per tal d’establir acords per crear els estatuts del futur partit Pirates Europeus.

 • Aquesta ha estat la primera conferència dedicada exclusivament a que els partits discuteixin sobre l’organització “Pirates Europeus”.
 • L’objectiu era treballar en un esborrany dels estatuts per a poder comptar amb un gran consens entre els diferents partits a la reunió fundacional.
 • Èxit de participació:
  • 23 partits (de 21 països diferents) van participar al Congrés: Catalunya, Alemanya, Holanda, República Txeca, Itàlia, Suïssa, Eslovènia, Regne Unit, Galícia, Espanya, França, Bèlgica, Croàcia, Suècia, Islàndia, Sèrbia, Kazastan, Ucraïna, Rússia, Letònia, Grècia i Eslovàquia.
  • 44 participants (41 presencials i 3 en remot) van participar de les discussions, dels quals 22 eren delegats oficials.
  • Es van mobilitzar més de 40 voluntaris de Pirates de Catalunya per als diferents aspectes: allotjament de pirates, càtering, traducció i interpretació, premsa, creatius, càmeres, fotògrafs, organització, inscripcions, marxandatge, retransmissió en directe, atenció als delegats en remot, etc.
 • Transparència:
  • Les discussions van ésser retransmeses per internet des de la pàgina:
   https://pirates.cat/congres2012
  • Les actes de les discussions són públiques i podien seguir-se en temps real (acta del dissabte, i acta del diumenge).
  • En els propers dies es publicaran els vídeos sencers de les discussions i les xerrades, que també seran públics.
 • Algunes conclusions interessants:
  • En podran ser membres tots els partits d’àmbit Europeu (i no només de la Unió Europea) que no depenguin de cap altre partit.
  • L’organització no tindrà cap autoritat per sobre els partits que en siguin membres.
  • Un consell dels representants dels diferents partits en serà la màxima autoritat, però una junta portarà a terme tasques administratives/executives.
  • Els partits que en vulguin ser membres hauran de ser democràtics i transparents.
  • Els partits Pirates que van assistir al congrés participaran en un projecte per a desenvolupar sistemes de democràcia directa a nivell europeu.
 • Properes reunions

Iniciativa legal permitiría detener desahucios hipotecarios en toda la Unión Europea

Versió en català.Versión en castellano.English version.

Durante las charlas de clausura del Congreso de los Piratas Europeos celebradas el pasado 2 de septiembre en Barcelona, Josep Jover y Pepe Giménez, abogados colaboradores de Pirates de Catalunya, dieron a conocer una nueva iniciativa legal que pretende declarar nulas las cláusulas de interés aplicadas en los contratos hipotecarios basados en EURIBOR y LIBOR.

Esta iniciativa se ampara en el derecho comunitario en materia de derechos del consumidor y en la aceptación de responsabilidad en la manipulación del EURIBOR y el LIBOR por parte de Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan, Citigroup, HSBC, Crédit Agricole, Société Génerale y Reuters entre otros.

El derecho comunitario indica que si una cláusula es manipulada por parte del proveedor de un servicio en detrimento del consumidor, el consumidor tiene derecho a la anulación de dicha cláusula del contrato ( directiva 93/13 ). Esto significa que habiendo sido manipulado el tipo de interés, dicha cláusula no sería válida, y por lo tanto, el interés pagado por las familias hasta la fecha en forma de cuotas debe ser considerado amortización de capital.

Congreso de los Piratas Europeos en Barcelona

 

Dicha medida permitiría detener los desahucios de las familias con hipotecas basadas en EURIBOR y LIBOR en toda la Unión Europea como medida cautelar, puesto que en caso de ejecución errónea, el responsable subsidiario de dicho desahucio sería el estado. Sólo en España, se ejecutan una media de 517 deshaucios al día, por lo que las implicaciones de una sentencia favorable serían descomunales.

Esta iniciativa aprovechará la homogeneización de la legislación europea, que permite iniciar procedimientos prácticamente idénticos en toda la UE, y utilizar cómo precedente cualquier sentencia ganada en cualquier estado de la UE.

En estos momentos, Josep Jover y Pepe Giménez tienen interpuestas diversas demandas reclamando la nulidad de las cláusulas de interés en hipotecas españolas, y asesoran a otros abogados del movimiento pirata sobre cómo interponer dichas demandas en sus respectivos países.

Este hecho afecta a la inmensa mayoría de ciudadanos europeos, ya sea directamente o a través de las variaciones del IPC a las cuales el LIBOR también afecta, pudiéndose tratar del mayor fraude de la historia. Los Piratas europeos han mostrado su interés en colaborar con dicha iniciativa, que supondría una efectiva defensa de los consumidores de toda la UE.

Gracias al éxito de participación en el primer Congreso de los Piratas Europeos, esta iniciativa ha sido dada a conocer a Piratas de más de 21 países europeos, por lo que las probabilidades de éxito de la misma se multiplican.

Hay precedentes de demandas similares dentro de la UE. En concreto, en Austria se sancionó a 16 bancos por manipulación del tipo de interés en los años 90. El proceso judicial ha tardado más de 10 años, pero finalmente los bancos austríacos han sido declarados culpables.

Si deseas más información sobre las directivas europeas en las que se basa esta iniciativa así cómo el progreso de las demandas interpuestas, contacten con partit@pirates.cat

Referencias: Directiva 13/93/CEE

——————

Una iniciativa legal podria aturar els desnonaments hipotecaris a tota la UE

 

Durant les xerrades de cloenda del Congrés dels Pirates Europeus celebrades el passat 2 de setembre a Barcelona, en Josep Jover i en Pepe Giménez, advocats col·laboradors de Pirates de Catalunya, van donar a conèixer una nova iniciativa legal que pretén declarar nul·les les clàusules d’interès aplicades als contractes hipotecaris basats en EURIBOR i LIBOR.

Aquesta iniciativa s’empara en el dret comunitari en matèria de drets del consumidor i en l’acceptació de responsabilitat en la manipulació de l’EURIBOR i el LIBOR per part de Barclays, Deutsche Bank, JPMorgan, Citigroup, HSBC, Crédit Agricole, Société Génerale i Reuters entre d’altres.

El dret comunitari indica que si una clàusula és manipulada per part del proveïdor d’un servei en detriment del consumidor, el consumidor té dret a l’anul·lació d’aquesta clàusula del contracte ( directiva 93/13 ). Això significa que havent estat manipulat el tipus d’interès, aquesta clàusula no seria vàlida i, per tant, l’interès pagat per les famílies fins ara en forma de quotes ha de ser considerat amortització de capital.

Aquesta mesura permetria aturar els desnonaments de les famílies amb hipoteques basades en EURIBOR i LIBOR a tota la Unió Europea com a mesura cautelar, ja que en cas d’execució errònia, el responsable subsidiari del mencionat desnonament seria l’estat. Només a Espanya, s’executen una mitjana de 517 desnonaments al dia, per la qual cosa les implicacions d’una sentència favorable serien descomunals.

Aquesta iniciativa aprofitarà l’homogeneïtzació de la legislació europea, que permet iniciar procediments pràcticament idèntics en tota la UE i utilitzar com a precedent qualsevol sentència guanyada en qualsevol estat de la UE.

En aquests moments, Josep Jover i Pepe Giménez tenen interposades diverses demandes reclamant la nul·litat de les clàusules d’interès en hipoteques espanyoles, i assessoren a altres advocats del moviment pirata sobre com interposar aquestes demandes als seus respectius països.

Aquest fet afecta la immensa majoria de ciutadans europeus, sigui directament o mitjançant les variacions de l’IPC a les quals el LIBOR també afecta, podent-se tractar del major frau de la
història. Els Pirates europeus han mostrat el seu interès a col·laborar amb aquesta iniciativa, que suposaria una efectiva defensa dels consumidors de tota la UE.

Gràcies a l’èxit de participació al primer congrés de European Pirates, aquesta iniciativa ha estat donada a conèixer a Pirates de 21 països europeus, per la qual cosa les probabilitats d’èxit de la mateixa es multipliquen.

Hi ha precedents de demandes similars dins de la UE. En concret, a Àustria es va sancionar 16 bancs per manipulació del tipus d’interès als anys 90. El procés judicial ha trigat més de 10 anys, però finalment els bancs austríacs han estat declarats culpables.

Si necessites més informació sobre les directives europees en les quals es basa aquesta iniciativa així com el progrés de les demandes interposades, contactin amb partit@pirates.cat

Referències: Directiva 13/93/CEE

——————

Legal initiative to stop evictions across the EU

 

The closing ceremony talks of the European Pirates congress were celebrated on the 2nd of September in Barcelona. During the ceremony Josep Jover and Pepe Giménez, honorary lawyers of Pirates de Catalunya, released a new legal intiative that is expected to declare null and void the interest clauses applied in mortgage contracts based on EURIBOR and LIBOR.

This intiative is based on EU law on consumer rights and the acceptance of responsibility with regards to the manipulation of the Euribor and Libor by Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan, Citigroup, HSBC, Crédit Agricole, Société Génerale and Reuters amongst others.

The EU law indicates that if a contract clause is manipulated by a service provider to the detriment of the consumer, the consumer has the right to have that clause annulled (directive 93/13). This implies that since the interest rates have been manipulated they can be annuled, and the interest paid by families up to this point should be re-credited to their loan accounts as having reduced capitalamounts due.

This measure would allow the immediate halting of evictions pursuant to mortgages based on Euribor and Libor in all of the European Union as a precautionary measure. This measure is all the more important given that in the case of an wrongful eviction the responsible party will be the state. In Spain alone about 517 evictions are being executed every day. Accordingly the implications of a favourable ruling will be immense for the Spanish people.

This initiative intends to take advantage of the homogenisation of legislation across Europe. This allows the initiation of nearlyidentical legal procedures across the Union, and the use of any favourable ruling as a precedent in any other EU state.

Currently, Josep Jover and Pepe Giménez have interposed legal procedures demanding the annulment of the interest clauses in Spanish mortgages, and are advising other lawyers of the pirate movement about how to place similar injunctions in their countries.

More than 500 million European citizens are affected in what could be one of the largest fraud cases in history. The European Piratesare interest in collaborating with this initiative, once that could be an effective defence for EU consumers.

Thanks to the participation in the first European Pirates congress, this initiative has been communicated to the Pirates of 21 European countries, increasing the chance of success.

Precedent lawsuits already exist in the EU. In particular in Austria, where 16 banks were sanctioned for interest manipulation in the 90s. The legal process has taken more than 10 years, but the Asutrian banks have finally been declared guilty.

If you want more information about the European directives that this initiative is based on, as well as updates on the legal state of the current injunctions, contact partit@pirates.cat

References: Directive 13/93/CEE

Resposta a l’article d’Empar Moliner

Resposta de Pirates de Catalunya a l’article d’opinió “El Partit Pirata” d’Empar Moliner publicat al diari Ara el 27 de gener del 2012.

——————–

Benvolguda Senyora Empar Moliner,

Prescindint dels insults gratuïts que demostren un gran desconeixement sobre Pirates de Catalunya, volem afirmar que la nostra presència a un debat sobre pirateria, més que adient, era necessària per tal d’aportar i defensar el punt de vista dels usuaris.

I per a què aquestes afirmacions adquireixin sentit, voldríem diferenciar el que implica ser un pirata com persona que descarrega obres i el que és ser-ho com a membre de Pirates de Catalunya. A Pirates de Catalunya no només defensem el lliure accés a la cultura, també som acèrrims defensors dels drets humans, la transparència i la democràcia participativa. I això només és la punta de l’iceberg.

Entrant en el contingut de la seva recent columna, si a les grans superfícies els furts fossin còpies dels productes sense afectar l’inventari ni els productes llavors estaríem parlant d’una comparació correcta. Però la realització d’una còpia per ús personal i sense ànim de lucre no es pot comparar en cap cas amb un furt d’un objecte material.

Per posar un exemple d’actualitat, Megaupload era un servei, com molts altres, que oferia la possibilitat d’emmagatzemar els teus arxius al “núvol”, a Internet, per a poder disposar d’ells en tot moment i en qualsevol lloc. Aquest sistema facilitava compartir documents acadèmics i corporatius amb clients i col·legues des de qualsevol dispositiu connectat a la xarxa, amb la comoditat que això suposa. La denúncia conjunta no només es fa per a tots aquells individus que a títol personal han perdut arxius, sinó també per a aquelles empreses que feien ús de Megaupload com a eina de treball que també han perdut els seus documents.

La qüestió que afecta els usuaris no és tan sols el fet de l’absència de còpies, el bloqueig dels seus comptes i la incertesa del destí final dels seus arxius. El problema més greu és que l’excusa que hi hagi continguts afectats per copyright ha posat en una situació d’indefensió als usuaris i s’han violat drets fonamentals.

És completament injustificable que mesures cautelars, ni tan sols una condemna en ferm, permetin a les autoritats nord-americanes segrestar tots els arxius de tots els usuaris de Megaupload, contenint innombrables dades personals, des de correus electrònics a dades bancàries, orientació política, religiosa o sexual. Això és el major atemptat contra el dret a la privacitat de tota la Història de la Humanitat. Dret que trobem regulat a l’apartat de Drets Fonamentals de la Constitució Espanyola, a diferència del dret que protegeix la propietat intel·lectual, que no es regula per Llei Orgànica.

Ara bé, estem d’acord en una cosa, i és en retribuir als creadors de forma justa per la seva feina. I en això les noves tecnologies poden ajudar al col·lectiu d’artistes i creatius oferint visibilitat a les seves obres, formes de retribució justes i directes sense passar per intermediaris del tot innecessaris. La gent està disposada a pagar per un producte cultural, sempre que el preu sigui just.

El problema és que els mètodes per retribuir als artistes estan canviant, i no es pot criminalitzar els usuaris que fan ús de les noves tecnologies per accedir a la cultura, a vegades sense cap canal oficial per fer-ho, per tal d’imposar models antics i obsolets. Defensar els interessos privats de les discogràfiques no pot ser més important que defensar el dret d’accés a la cultura i el dret de la privacitat. Els usuaris volem donar suport als artistes, no als intermediaris.

En referència a la seva pregunta sobre les retribucions del Sr. Jover, vostè mateixa podrà trobar aquesta informació online a l’apartat de comptes del nostre web, i de passada comprovarà el nostre compromís amb la transparència, en la qual creiem fermament.

Finalment, en nom de Pirates de Catalunya li agraïm l’atenció envers el nostre col·lectiu. Accions com la seva ens ajuden a difondre millor allò en què creiem. I aprofitem per agrair també al Projecte Gutenberg la feina realitzada que ha permès que puguem gaudir dels clàssics citats en el seu article.

Ante las elecciones… Canon digital

Reproducimos una nota de prensa de APEMIT y Josep Jover

Ante el periodo electoral que estamos viviendo, recordamos a toda la ciudadania la vergüenza de que el Canon digital continúe estando encima de la mesa de nuestros políticos. Desde la asociación, y también como miembros de TODOSCONTRAELCANON durante todos estos años hemos estado empujando para que esta lacra acabe cuanto antes. Se ha demostrado sobradamente que el llamado Canon Digital era más una fuente de corrupción que no lo que justamente deberían de percibir todos y cada uno de los autores por la copia privada de sus obras.De ello que hemos de manifestar lo siguiente:

PRIMERO.- Os acompañamos resolución de la Audiencia de Barcelona de fecha 7 de Noviembre de 2011 donde se señala el agotamiento de todos los recursos por parte de las entidades de Gestión… y la consecuente firmeza de la sentencia del Canon Digital. Ahora ya no hay excusa posible. El canon no es conforme a ley.

Més actes a la campanya 20N

Més als actes de campanya de Pirates de Catalunya! Els propers dies ens podràs conèixer a diversos indrets:

14N GIRONA, Debat polític a Palamos a les 19h organitzat per l’assamblea de persones indignades de Palamós. Local sol.licitat per nosaltres en col.laboració.

16N LLEIDA, Debat Universitat de Lleida, ponent Ester Galimany.

16N BARCELONA, Parets del Vallés. Debat a Radio Parets, amb la presència de tots els grups parlamentaris. Assistirà en Josep Jover.

16N BARCELONA, UAB (Bellatera) a les 11:30, a la Sala d’actes de l’edifici d’estudiants (ETC). Xerrada “Regeneració democràtica amb Pirates de Catalunya” d’en Josep Jover, i exposició del programa electoral.

Estrena de #INDIGNADOS el 4 de Noviembre a las 22:30h

Siguiendo las previsiones que en su momento se realizaron, el próximo 4 de noviembre a las 22,30 horas se colgará en Internet el Documental #INDIGNADOS, que ha dirigido Antoni Verdaguer. Este documental, financiado por el propio equipo de realización y producción, se ha licenciado bajo Creative Commons y podrá ser exhibido gratuitamente los días posteriores al estreno. Han llegado hasta producción numerosas peticiones de colectivos que piensan reunirse en salas y plazas donde haya proyectores para ver el documental y seguir al mismo de un debate.

Se está creando la infraestructura técnica que permita docenas de miles de descargas al mismo del mismo, así como la transmisión por televisión en tiempo real. Están previstas conexiones y descargas de más de treinta países, actuando sincronizadamente.

Josep Jover Padró, Productor ejecutivo