Etiqueta: programa electoral

Presentem el programa electoral més participatiu del #25N, aprovat per Democràcia Directa #ProgramaElectoralPirata

Versión en castellano. Versió en català.


Pirates de Catalunya presenta el programa electoral més participatiu del #25N i aprovat per Democràcia Directa

Pirates de Catalunya presenta el Programa de les Eleccions Catalanes del 25 N, que es va començar amb la convocatòria anticipada d’eleccions amb una primera fase oberta a tothom, afiliat o no, proposant els continguts, i una segona treballada entre tots els pirates i decidida mitjançant democràcia directa. Aquest programa és, per tant, resultat del treball col·laboratiu i ha estat sotmès a votació dels afiliats.

En el procediment emprat, el Grup de Programa, constituït pels afiliats que van voler formar-ne part a principis d’octubre, va elaborar un esborrany inicial que va ser posteriorment sotmès a un procés de debat i votació. Com en anteriors programes electorals, s’ha seguit el reglament d’aprovació de documents, mitjançant el qual totes les persones afiliades poden proposar esmenes o solucions alternatives i votar a favor de les propostes i esmenes presentades a través del Sistema de Participació Ciutadana (SPC).

L’objectiu de Pirates de Catalunya (PIRATA.CAT) és transformar el sistema polític mitjançant transparència total i participació directa de la ciutadania en els processos de presa de decisions utilitzant mecanismes com ara referèndums vinculants (democràcia directa) i iniciatives populars, entre d’altres.

Per aquesta raó, el programa electoral del 25 N cobreix tots els àmbits de l’acció política centrats en establir un sistema realment democràtic, en el qual la pròpia ciutadania, en lloc dels partits polítics, defineixi de manera continuada els seus interessos i preferències, i no es limiti a votar passivament els programes quan hi ha eleccions. Igualment, es pren posició en qüestions i problemes concrets de la societat que han estat objecte de debat i votació oberts a tots els afiliats.

El programa de PIRATA.CAT està format per set capítols. Aquest n’és un resum:

 • I – Drets i llibertats fonamentals, en el que es proposa, entre d’altres assumptes, ampliar la llibertat d’expressió amb iniciatives com la Icelandic Modern Media Initiative. Igualment, es vol aplicar la “Convenció internacional per a la protecció dels drets dels treballadors immigrats i dels seus familiars” així com establir el terme “Violència domèstica” amb l’objectiu d’equiparar, sense retallar en cap cas els drets aconseguits per les dones en l’actual llei de Violència de Gènere, les actuacions i les penes relacionades amb qualsevol tipus de violència que tingui lloc en l’àmbit de la família o de la parella.
 • II – Transparència. La transparència s’ha de convertir en un deure pro-actiu i en la pràctica habitual de les administracions públiques. Es proposem mesures com: l’accés de manera lliure, simple i gratuïta a qualsevol informació, dades i documentació generada en projectes subvencionats amb diners públics; que els representants polítics facin informes regulars de les seves activitats com a polítics, que detallin les consultes i les reunions que han tingut, a més a més de la justificació i resultats d’aquestes activitats; i que els partits polítics informin detalladament de les seves fonts d’ingressos i despeses. També es pretén promoure l’estalvi en infraestructures tecnològiques mitjançant l’ús de programari lliure, ja que, d’una banda garanteix la seguretat en el tractament de les dades personals i, de l’altra, fomenta la creació d’empreses dedicades al seu suport, així com dur a terme una reforma de l’actual projecte de Llei de Transparència i impuls a les estratègies d’Open Data a totes les administracions catalanes, entre altres aspectes.
 • III – Cultura i educació. De la tríada cultura – educació – informació depèn la viabilitat de la democràcia participativa per a la qual és imprescindible una ciutadania crítica i activa i una societat del coneixement. Per aquest motiu,
  • Defensem una política cultural responsable, transparent, estimulant i sostenible. (Cultura).
  • Defensem un sistema educatiu que incentivi la creativitat, la curiositat intel·lectual, l’auto-direcció, la responsabilitat social i la cooperació, basat en models de referència com el de Finlàndia i en constant diàleg obert amb la comunitat educativa, pares i alumnes (Educació.)
  • Defensem un model que contingui la creació i l’intercanvi d’informació com a trets fonamentals. (Informació).
  • Dins d’aquest apartat del programa electoral destaca la reforma dels drets d’autor i de la propietat intel·lectual en consonància amb la Declaració de Washington sobre Propietat Intel·lectual i Interès Públic (2011); promoure el lliure intercanvi sense ànim de lucre i que aquest no sigui criminalitzat i rebutjar les fórmules de remuneració compensatòria per còpia privada i l’actual model de gestió dels drets d’autor.
 • IV – Patents i drets d’exclusivitat. Es proposa un nou model que limiti els possibles abusos de les patents i DPI, i promoure altres mecanismes d’incentivació de la recerca i la innovació. Pirates de Catalunya s’oposa a l’actual tendència de reforçament il·limitat dels drets dels titulars i la criminalització creixent dels usuaris, per això proposa explorar noves maneres de retribució de la creació intel·lectual i la innovació, tenint en compte els avenços en les tecnologies de la comunicació i difusió de la informació, entre altres propostes.
 • V – Sistema polític i participació ciutadana. La regeneració democràtica del nostre país ha de basar-se en punts com ara:
  • Elaborar una llei electoral a Catalunya que contempli llistes obertes i vot en blanc computable, entre altres requeriments.
  • Incorporar a l’esmentada llei electoral de Catalunya una normativa sobre iniciatives legislatives populars que inclogui totes les matèries pròpies del Parlament de Catalunya i l’obligació de tramitació amb debat parlamentari, sense possibilitat d’esmenar-les i, en cas de no aprovació, votació en referèndum.
  • Elaborar una normativa sobre referèndums de caire vinculant.
  • Promoure la democràcia participativa i directa fent servir les tecnologies de la informació i el coneixement (TIC).
 • VI – Sobre el dret d’autodeterminació i el referèndum d’independència de Catalunya
  • Des de PIRATA.CAT subscrivim totalment les tesis de participació democràtica i ciutadana en l’elaboració de propostes i presa de decisions, i de la vinculació dels resultats d’aquesta participació a la seva gestió i execució per part dels organismes de govern.
  • L’article 21 de la DUDH diu “La voluntat del poble és el fonament de l’autoritat dels poders públics”. Per això donem suport a la idea que els pobles tenen dret a la seva autodeterminació. En conseqüència, es defensa el dret a l’autodeterminació de Catalunya i de tots els pobles.
 • VII – Posició davant de la crisi i mesures per afrontar-la. Cal construir entre tots i totes una alternativa integral de política econòmica i social que permeti sortir a curt termini de la crisi i assolir un futur de progrés social, econòmic i sostenible. Pirates de Catalunya té una posició clara respecte a la conveniència d’objectius i mesures com la lluita contra el frau fiscal i els paradisos fiscals, i el repartiment equitatiu dels costos de la crisi: el govern cuida les institucions financeres amb problemes i es desentén de la ciutadania en la mateixa situació. Igualment, s’ha de revisar totes les retallades (en sanitat, educació, etc.) i increments recaptatoris (euro per recepta, taxes universitàries, impostos sobre el turisme, etc.) de l’última legislatura i iniciar un període de consulta i decisió per referèndum per mantenir-los, retirar-los o reestructurar-los, cas per cas, entre altres qüestions.

Pirates de Catalunya, membre del moviment internacional Pirata

PIRATA.CAT es va constituir fa dos anys a Catalunya, forma part del Moviment Internacional Pirata, i fins els moment, ha presentat candidatures a les eleccions catalanes de 2010, a les generals de 2011 i a diversos municipis en les darreres municipals. A les generals va obtenir 21.771 vots, triplicant el resultat de l’any anterior a les eleccions autonòmiques.

Pirates de Catalunya (PIRATA.CAT) defensen el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a dir i decidir allò que fa el seu govern. Defensen la privacitat, impulsen la societat de la informació i l’accés a la cultura i al coneixement com requisits imprescindibles per a poder viure en llibertat, així com la transparència total de les institucions.

Pirates de Catalunya es una organització horitzontal i ideològicament transversal, sempre que es respecti l’Ideari Pirata i la Declaració Universal dels Drets Humans i s’estigui disposat a obrir nous camins a la política per acostar-la a tota la ciutadania. Allò que diferencia Pirates de Catalunya d’altres partits és que el seu objectiu és transformar el sistema polític mitjançant transparència total i participació directa de la ciutadania en els processos de presa de decisions mitjançant mecanismes com ara referèndums vinculants (democràcia directa) i iniciatives populars, entre d’altres.

Més informació:

Programa en català: https://pirates.cat/programa-de-les-eleccions-catalanes-25n-2012/


Pirates de Catalunya presenta el programa electoral más participativo del #25N y aprobado por Democracia Directa

 

Pirates de Catalunya presenta el Programa de las Elecciones Catalanas del 25 N, que se inició tras la convocatoria anticipada de elecciones con una primera fase abierta a todos, afiliados o no, proponiendo los contenidos, y una segunda trabajada entre todos los piratas y decidida mediante democracia directa. Este programa es, por tanto, resultado del trabajo colaborativo y ha sido sometido a votación de los afiliados.

En el procedimiento empleado, el Grupo de Programa, constituido por los afiliados que quisieron formar parte del mismo a principios de octubre, elaboró un borrador inicial que fue posteriormente sometido a un proceso de debate y votación. Como en anteriores programas electorales se ha seguido el reglamento de aprobación de documentos, mediante el cual todas las personas afiliadas pueden proponer enmiendas o soluciones alternativas y votar las propuestas y enmiendas presentadas a través del Sistema de Participación Ciutada na (SPC).

El objetivo de Piratas de Cataluña (PIRATA.CAT) es transformar el sistema político mediante transparencia total y participación directa de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones, utilizando mecanismos como referéndums vinculantes (democracia directa) e iniciativas populares, entre otros.

Por esta razón, el programa electoral del 25N cubre todos los ámbitos de la acción política centrados en establecer un sistema realmente democrático, en el que la propia ciudadanía, en lugar de los partidos políticos, defina de manera continuada sus intereses y preferencias, y no se limite a votar pasivamente los programas cuando hay elecciones. Así mismo, se toma posición en cuestiones y problemas concretos de la sociedad que han sido objeto de debate y votación abiertos a todos los afiliados.

El programa de PIRATA.CAT está formado por siete capítulos. Éste es un resumen:

 • I – Derechos y libertades fundamentales, en el que se propone, entre otros asuntos, ampliar la libertad de expresión con iniciativas como la Icelandic Modern Media Initiative. De la misma forma, se pretende aplicar la “Convención internacional para la protección de los derechos de los trabajadores inmigrados y de sus familiares”, así como establecer el término “Violencia doméstica” con el objetivo de equiparar, sin recortar en ningún caso los derechos conseguidos por las mujeres en la actual ley de Violencia de Género, las actuaciones y las penas relacionadas con cualquier tipo de violencia que tenga lugar en el ámbito de la familia o de la pareja.
 • II – Transparencia. La transparencia debe convertirse en un deber proactivo y en la práctica habitual de las administraciones públicas. Proponemos medidas como: el acceso de manera libre, simple y gratuita a cualquier información, datos y documentación generada en proyectos subvencionados con dinero público. Que los representantes políticos hagan informes regulares de sus actividades como políticos, que detallen las consultas y las reuniones que han tenido, además de la justificación y resultados de estas actividades y que los partidos políticos expliquen detalladamente sus fuentes de ingresos y gastos. Promover el ahorro en infraestructuras tecnológicas mediante el uso de software libre, ya que, por un lado garantiza la seguridad en el tratamiento de los datos personales y, por otro, fomenta la creación de empresas dedicadas a su apoyo. Reforma del actual proyecto de Ley de Transparencia e impulso a las estrategias de Open Data a todas las administraciones catalanas, entre otros aspectos.
 • III – Cultura y educación. De la tríada cultura – educación – información depende la viabilidad de la democracia participativa para la que es imprescindible una ciudadanía crítica y activa y una sociedad del conocimiento. Por este motivo,
  • Defendemos una política cultural responsable, transparente, estimulante y sostenible. (Cultura).
  • Defendemos un sistema educativo que incentive la creatividad, la curiosidad intelectual, la autodirección, la responsabilidad social y la cooperación, basado en modelos de referencia como el de Finlandia y en constante diálogo abierto con la comunidad educativa, padres y alumnos (educación.)
  • Defendemos un modelo que contenga la creación y el intercambio de información como rasgos fundamentales. (Información).
  • Dentro de este apartado del programa electoral destaca la reforma de los derechos de autor y de la propiedad intelectual en consonancia con la Declaración de Washington sobre Propiedad Intelectual y Interés Público (2011); promover el libre intercambio sin ánimo de lucro y que éste no sea criminalizado y rechazar las fórmulas de remuneración compensatoria por copia privada y el actual modelo de gestión de los derechos de autor.
 • IV – Patentes y derechos de exclusividad. Se propone un nuevo modelo que limite los posibles abusos de las patentes y DPI, y promover otros mecanismos de incentivación de la investigación y la innovación. Pirates de Catalunya se opone a la actual tendencia de refuerzo ilimitado de los derechos de los titulares y la criminalización creciente de los usuarios, por lo que propone explorar nuevas maneras de retribución de la creación intelectual y la innovación, teniendo en cuenta los avances en las tecnologías de la comunicación y difusión de la información, entre otras propuestas.
 • V – Sistema político y participación ciudadana. La regeneración democrática de nuestro país debe basarse en puntos tales como:
  • Elaborar una ley electoral en Cataluña que contemple listas abiertas y voto en blanco computable, entre otros requerimientos.
  • Incorporar a la citada ley electoral de Cataluña una normativa sobre iniciativas legislativas populares que incluya todas las materias propias del Parlamento de Cataluña y la obligación de tramitación con debate parlamentario, sin posibilidad de enmendarlas y, en caso de no aprobación, votación en referéndum.
  • Elaborar una normativa sobre referendos de carácter vinculante.
  • Promover la democracia participativa y directa utilizando las tecnologías de la información y el conocimiento (TIC).
 • VI – Sobre el derecho de autodeterminación y el referéndum de independencia de Catalunya
  • Desde PIRATA.CAT suscribimos totalmente las tesis de participación democrática y ciudadana en la elaboración de propuestas y toma de decisiones, y de la vinculación de los resultados de esta participación en su gestión y ejecución por parte de los organismos de gobierno.
  • El artículo 21 de la DUDH dice “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad de los poderes públicos”. Por eso apoyamos la idea de que los pueblos tienen derecho a su autodeterminación. En consecuencia, se defiende el derecho a la autodeterminación de Cataluña y de todos los pueblos.
 • VII – Posición ante la crisis y medidas para afrontarla. Hay que construir entre todos y todas una alternativa integral de política económica y social que permita salir a corto plazo de la crisis y lograr un futuro de progreso social, económico y sostenible. Pirates de Catalunya tiene una posición clara respecto a la conveniencia de objetivos y medidas como la lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales, y el reparto equitativo de los costes de la crisis: el gobierno cuida las instituciones financieras con problemas y se desentiende de la ciudadanía en la misma situación. Igualmente, se revisarán todos los recortes (en sanidad, educación, etc.) e incrementos recaudatorios (euro por receta, tasas universitarias, impuestos sobre el turismo, etc.) de la última legislatura, y se iniciará un periodo de consulta y decisión por referéndum para mantenerlos, retirarlos o reestructurarlos, caso por caso, entre otras cuestiones.

Pirates de Catalunya, miembro del movimiento internacional Pirata

PIRATA.CAT se constituyó hace dos años en Cataluña, forma parte del Movimiento Internacional Pirata, y hasta el momento, ha presentado candidaturas a las elecciones catalanas de 2010, a las generales de 2011 y en varios municipios en las últimas municipales. En las generales obtuvo 21.771 votos, triplicando el resultado del año anterior en las elecciones autonómicas.

Pirates de Catalunya (PIRATA.CAT) defiende el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a decir y decidir lo que hace su gobierno. Defienden la privacidad, impulsan la sociedad de la información y el acceso a la cultura y al conocimiento como requisitos imprescindibles para poder vivir en libertad, así como la transparencia total de las instituciones.

Pirates de Catalunya es una organización horizontal e ideológicamente transversal, siempre que se respete el Ideario Pirata y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se esté dispuesto a abrir nuevos caminos a la política para acercarla a toda la ciudadanía. Lo que diferencia Pirates de Catalunya de otros partidos es que su objetivo es transformar el sistema político mediante transparencia total y participación directa de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones mediante mecanismos como referéndums vinculantes (democracia directa) e iniciativas populares, entre otros.

Más información:

Programa en castellano: https://pirates.cat/es/programa-de-les-eleccions-catalanes-25n-2012/

Què és PIRATA.CAT? (2)

Pirates de Catalunya (PIRATA.CAT) és un partit molt jove (registrat com a tal en octubre de 2010) que segueix la ideologia del moviment Pirata, tal i com recull el Partit Pirata Internacional, del que formem part en qualitat d’observadors.

El moviment Pirata va néixer amb la fundació del Partit Pirata Suec el gener del 2006. El que, en un primer moment, era una protesta contra les primeres mesures de censura i prohibicions a la xarxa, aviat va quallar com a ideologia més extensa, on destaca la defensa, entre altres, de:

 • els drets civils,
 • la democràcia directa
 • l’administració transparent.

Pirates de Catalunya, que encara no té un any de vida, ja s’ha presentat a les Eleccions al Parlament de Catalunya i, ara, a les Municipals. En aquestes darreres eleccions, hem presentat llistes pròpies en cinc municipis; en altres quatre, hem participat en llistes conjuntes. Podeu consultar aquí el programa Pirata per a les Eleccions Locals.

Votación del Programa Electoral

Para estas próximas elecciones locales debemos definir un programa básico que las candidaturas PIRATA.CAT llevarán a los distintos municipios donde vamos a presentarnos.

Existen por el momento 3 propuestas que no pretenden ser un típico programa electoral, pero sí deben concretar algunos aspectos que permitan a los ciudadanos entender mejor como nuestro ideario y cómo las propuestas que de él derivan pueden ser un cambio positivo también en las decisiones que se toman más próximos a ellos: en su mismo municipio.

El programa elegido será el marco sobre el que cada grupo local puede adaptar -mediante consenso- a las necesidades específicas de su realidad local y elaborar un “mensaje electoral” personalizado, respetando el espíritu del original, el ideario Pirata i la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Dedicad unos minutos a validar las distintas soluciones vía ideatorrent (https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/91/) pues de aquí emanará laesencia de los mensajes y las acciones que estas semanas estamos trabajando para hacer llegar nuestro mensaje a todo el país.

Tots i totes fem el programa electoral pirata

Aquí teniu el primer esborrany del programa electoral de Pirates de Catalunya. Al programa incloem tot allò referent a l’ideari pirata aplicable al marc legal català. Amb aquest ideari volem construïr una democràcia saludable. Per això, assumptes com garantir la privacitat de les persones, la participació ciutadana i l’accés a cultura, el coneixement i l’informació són intocables.

Així mateix, volem erradicar la corrupció i els abusos de poder (públics o privats) mitjançant mesures com la transparència total a l’administració, o la simplificació dels tràmits per a defensar a les persones de les estafes i abusos dels proveïdors de serveis.

Ens comprometem a lluitar i defensar tots els punts del programa sense fissures.