Etiqueta: es

Pirates de Catalunya dóna suport a la Vaga General del #29M

Versió en català. Versión en castellano.

Davant les severes retallades als drets dels treballadors, Pirates de Catalunya dóna suport a la propera vaga general del dia 29 de març, tal com hem decidit en votació oberta a tots els afiliats, amb un 72,4% de vots a favor.

Aquest suport reflecteix el nostre més absolut rebuig a l’última reforma laboral introduïda pel govern del Partit Popular. No s’ha d’entendre com un suport a cap altre partit polític ni a cap sindicat en particular. La vaga és contra aquesta reforma laboral i ens sembla una vaga més que justificada. Aquesta reforma laboral suposa un retrocés en els drets de gran part dels ciutadans, ja que deixa en una situació d’indefensió i angoixa aquelles persones que tenen una feina i els seus familiars.

Pirates de Catalunya defensa la participació ciutadana de base. Les mesures que afecten el treball (i per tant la vida, la seguretat i la salut de les persones) han de ser o bé detallades en un programa electoral, o bé ser votades en referèndum. No ha estat el cas.

Ningú no ha votat aquesta reforma laboral, per això donem suport a una vaga que exigeix ​​que s’escolti els afectats, els treballadors, i que se’ls tingui en consideració en aquestes decisions, sense intermediaris.

A més, el sistema de govern transparent que defensem a Pirates de Catalunya no és compatible amb la gestió de la desocupació cedida a les ETTs, en comptes d’un servei públic i de qualitat, així com amb deixar en mans de l’empresa l’autorització d’un ERO sense que aquest sigui aprovat per una autoritat laboral.

Considerem que aquesta reforma no servirà per crear més treball, igual que no han servit les anteriors. I no pot ser d’altra manera ja que totes les mesures van cap a la possibilitat de reducció de salaris, facilitar l’acomiadament i la supressió de la supervisió d’una autoritat pública. Considerem que no és just que l’existència d’una crisi serveixi d’excusa per retrocedir en matèria de drets laborals sense que aquestes retallades hagin tingut més efecte que la multiplicació d’ERO i acomiadaments.

Així mateix, no beneficia ni els autònoms ni les petites empreses, eterns perjudicats per les lleis laborals, que sense rebre cap benefici important a causa d’aquesta llei, veuran molt minvats els ingressos dels seus principals clients. Aquesta llei està dissenyada per satisfer els desitjos dels grans empresaris.

Per tot això, la majoria dels pirates hem decidit que el partit es posicioni oficialment a favor de la vaga general del pròxim 29 de març i us convidem a tots a venir amb nosaltres, sempre respectant la llibertat personal de cadascú, i mostrar el nostre rebuig per una reforma que ni es va detallar en cap programa ni ha estat consensuada amb els ciutadans.

 
————–

Pirates de Catalunya apoya la Huelga General del #29M

 

Ante los severos recortes a los derechos de los trabajadores, Pirates de Catalunya apoya la próxima huelga general del día 29 de marzo, tal y como hemos decidido en votación abierta a todos los afiliados, con un 72,4% de votos a favor.

Este apoyo refleja nuestro más absoluto rechazo a la última reforma laboral introducida por el gobierno del Partido Popular. No debe entenderse como un apoyo a ningún otro partido político ni a ningún sindicato en particular. La huelga es contra esta reforma laboral y nos parece una huelga más que justificada. Esta reforma laboral supone un retroceso en los derechos de gran parte de los ciudadanos, dejando en una situación de indefensión y angustia a aquellas personas que tienen un empleo y a sus familiares.

Pirates de Catalunya defiende la participación ciudadana de base. Las medidas que afectan al trabajo (y por ende a la vida, la seguridad y la salud de las personas) deben ser o bien detalladas en un programa electoral, o bien ser votadas en referéndum. No ha sido el caso.

Nadie ha votado esta reforma laboral, por ello apoyamos una huelga que exije que se oiga a los afectados, los trabajadores, y que se les tenga en consideración en estas decisiones, sin intermediarios.

Además, el sistema de gobierno transparente que defendemos en Pirates de Catalunya no es compatible con la gestión del desempleo cedida a las ETTs, en lugar de un servicio público y de calidad, así como con dejar en manos de la empresa la autorización de un ERE sin que este sea aprobado por una autoridad laboral.

Consideramos que esta reforma no va a servir para crear más trabajo, al igual que no han servido las anteriores. Y no puede ser de otra manera ya que todas las medidas van hacia la posibilidad de reducción de salarios, facilitar el despido y supresión de la supervisión de una autoridad pública. Consideramos que no es justo que la existencia de una crisis sirva de excusa para retroceder en materia de derechos laborales sin que estos recortes hayan tenido más efecto que la multiplicación de EREs y despidos.

Así mismo, no beneficia ni a los autónomos ni a las pequeñas empresas, eternos perjudicados por las leyes laborales, que sin recibir ningún beneficio importante a causa de esta ley, verán muy mermados los ingresos de sus principales clientes. Esta ley está diseñada para satisfacer los deseos de los grandes empresarios.

Por todo ello, la mayoría de los piratas hemos decidido que el partido se posicione oficialmente a favor de la huelga general del próximo 29 de marzo y os invitamos a todos a venir con nosotros, siempre respetando la libertad personal de cada uno, y mostrar nuestro rechazo por una reforma que ni se detalló en ningún programa ni ha sido consensuada con los ciudadanos.

 

Qué es una “Organització Eixam”?


Versió en català. Versión en castellano. English version.

Original: Swarmwise: What is a swarm?
escrit per Rick Falkvinge, fundador del Partit Pirata suec

Una “organització eixam” (swarm) és un nou tipus d’organització, possible gràcies a uns sistemes de comunicació de masses fàcils i assequibles. Fins ara es necessitaven centenars d’empleats a temps complet per a organitzar 100.000 persones; avui això ho pot fer (i es fa) qualsevol durant el seu temps lliure des de la seva cuina.

Circulen moltes idees errònies sobre què és una “organització eixam” [a partir d’ara: Eixam]. Començarem aclarint què no és.

No és un núvol amorf d’individus, on ningú té poder de decisió. Si bé aquesta seria una societat ideal per alguns, no és un Eixam.

Tampoc es tracta d’una organització jeràrquica tradicional, on s’emeten mandats de dalt a baix, que s’espera siguin seguits per la gent. Un Eixam pot tenir aquest aspecte des de l’exterior, però això no és un Eixam.

#megacomplaint: Denúncia conjunta d’afectats pel tancament de Megaupload

Versión en castellano. Versió en català. English version. Hashtag: #megacomplaint

#megacomplaint: Denuncia conjunta de afectados por el cierre de Megaupload

El repentino cierre de Megaupload por parte de las autoridades de EEUU ha afectado a millones de personas que hacían un uso legítimo de este servicio.

El FBI ha causado daños incalculables, muy superiores al beneficio que perseguían con la acción emprendida, en un intento fallido de impedir el acceso a los materiales audiovisuales hospedados en Megaupload que pudieran estar vulnerando copyrights. Sin embargo, estos contenidos siguen estando disponibles en otros tantos servicios en Internet, evidenciando la ineficacia de la medida.

Por contra, con el cierre del servicio han impedido el acceso a millones de archivos de particulares y organizaciones, ocasionando graves daños personales, económicos y de imagen a millones de personas; y han vulnerado los artículos 197 y 198 del Código Penal al apropiarse indebidamente de datos de carácter personal.

Los daños ocasionados por el cierre de Megaupload están totalmente injustificados y son inadmisibles. Por este motivo, Pirates de Catalunya con la colaboración de Pirate Parties International y los partidos pirata adheridos a esta campaña, facilitará la presentación de denuncias contra las autoridades de EEUU en diversos países, e incrementará así las posibilidades de conseguir una condena.

Para la realización de esta demanda conjunta se ha creado una plataforma de afectados por el cierre de Megaupload, a la que puede adherirse cualquier persona u organización que se haya visto perjudicada por el cierre del servicio, independientemente del tipo de cuenta que tuviesen en Megaupload.

Para ponerse en contacto con la plataforma pueden dirigirse a:
Denuncia conjunta de afectados por el cierre de Megaupload

Esta iniciativa pretende ser un punto de partida para que los legítimos usuarios de Internet podamos defendernos frente a los abusos judiciales impulsados por los lobbies culturales.

Independientemente de la ideología de cada uno y de la opinión que podamos tener en referencia a Megaupload, acciones como las llevadas a cabo con el cierre del servicio suponen un enorme perjuicio para los usuarios y una vulneración inaceptable de sus derechos.

Por todo lo anterior, realizamos un llamamiento a toda la población a fin de que se unan a la iniciativa y la difundan, entendiendo que acciones como la presenciada no pueden ni deben quedar impunes.

Atentamente,

Pirates de Catalunya

———————-

#megacomplaint: Denúncia conjunta d’afectats pel tancament de Megaupload

El tancament sobtat de Megaupload per part de les autoritats dels EEUU ha afectat milions de persones que feien un ús legítim d’aquest servei.

L’FBI ha ocasionat danys incalculables, molt superiors al benefici perseguit amb l’acció empresa, en un intent fracassat d’impedir l’accés als materials audiovisuals hostatjats a Megaupload, que podien vulnerar copyrights. No obstant, aquests continguts continuen disponibles a d’altres serveis d’Internet, fet que evidencia la ineficàcia de la mesura.

Per contra, amb el tancament del servei han impedit l’accés a milions d’arxius de particulars i organitzacions, han ocasionat greus danys personals, econòmics i d’imatge a milions de persones; i han vulnerat els artícles 197 i 198 del Codi Penal a l’apropiar-se indegudament de dades de caràcter personal.

Els danys ocasionats pel tancament de Megaupload són totalment injustificats i inadmisibles. Per aquesta raó, Pirates de Catalunya, amb la col·laboració de Pirate Parties International i els partits pirata adherits a aquesta campanya, facilitarà la presentació de denúncies contra les autoritats dels EEUU a diversos països, i incrementarà així les possibilitats d’aconseguir una condemna.

Per a la realització d’aquesta demanda conjunta s’ha creat una plataforma d’afectats pel tancament de Megaupload, a la que pot adherir-se qualsevol persona o organització que s’hagi vist perjudicada pel tancament del servei, independentment del tipus de compte que tinguessin a Megaupload.

Per a posar-se en contacte amb la plataforma poden dirigir-se a:
Denúncia conjunta d’afectats pel tancament de Megaupload

Aquesta iniciativa vol ser un punt de partida per a què els usuaris legítims d’Internet puguem defensar-nos davant dels abusos judicials promoguts pels lobbies culturals.

Independentment de la ideologia de cadascú i de la opinió que puguem tenir en referència a Megaupload, accions com les portades a terme amb el tancament del servei suposen un enorme perjudici per als usuaris i una vulneració inacceptable dels seus drets.

Per tot l’exposat, fem una crida a la població per a què s’uneixi a la iniciativa i la difongui, entenent que accions com la presenciada no poden ni han de quedar impunes.

Atentament,

Pirates de Catalunya

———————-

#megacomplaint: Joint complaint of those affected by the closure of Megaupload service

The FBI has caused incalculable damage, far in excess of the losses claimed by the content lobbies, in a fruitless attempt to prevent access to the media content hosted on Megaupload, some of which they claim to have been infringing copyright under US law. However, as much of the unlawful content will still be available via other services on the web, this action not only shows us the futility of these measures but also serves as a reminder that these files are not necessarily, nor have been shown to be, illegal in any country, including the US.

In contrast, by closing the service they have impeded the access to millions of archives of both private individuals and organisations, potentially causing huge personal, economic and image damages to a vast number of people. In addition, the Pirate Party understands they may have violated Articles 197 and 198 of the Spanish Penal Code by misappropiating personal data, and potentially come into conflict with the principles underpinning UK and European privacy, data protection and computer misuse laws. There is even a possibility that they have broken one of the UK’s Official Secrets Acts, which prohibits espionage and sharing of sensitive data with foreign powers.

The widespread damage caused by the sudden closure of Megaupload is unjustified and completely disproportionate to the aim intended. For this reason Pirates of Catalonia, in collaboration with Pirate Parties International and other Pirate Parties [including the Pirate Party of the United Kingdom], have begun investigating these potential breaches of law and will facilitate submission of complaints against the US authorities in as many countries as possible, to ensure a positive and just result.

In order to make this joint complaint, a platform has been created where any person or organisation affected by this closure can register their interest, regardless of the type of account they had on Megaupload.

To access the platform, please visit:
Joint complaint of the affected by the closure of Megaupload

This initiative is a starting point for legitimate internet users to help defend themselves from the legal abuses promoted by those wishing to aggressively lock away cultural materials for their own financial gain.

Regardless of ideology, or opinions on the legality or morality of those running Megaupload, actions such as the closure of this service cause huge damage to lawful users of the sites and are unacceptable and disproportionate violations of their rights.

For these reasons, we ask that everyone spread the call to join this initiative, as actions like this one cannot and should not be forgiven.

Pirates de Catalunya

¿Por qué es necesaria la transparencia?

Es innegable que en los últimos años hemos visto ampliados nuestros conocimientos e información gracias al acceso a Internet. Hecho este, que conlleva a su vez una mayor conciencia política y la exigencia de una información más completa y veraz.

Reclamamos cambios en la sociedad. No queremos dejar el gobierno en manos de unos gestores. Exigimos que rindan cuentas y nos expliquen el porqué de una determinada política económica o los resultados de la misma. Sin embargo, no todo es economía, o dicho de otra manera, no todo es “dinero” y un “quiero saber en qué se gastan mi dinero”. La sociedad debe exigir un comportamiento transparente que garantice la lealtad de los gobernantes hacia los ciudadanos a quienes representan, que evite una doble moral y los usos cuestionables del poder de decisión cuando los “gobernantes” (dicho en el sentido amplio de la palabra) son los únicos y directamente beneficiados del actuar en los denominados cargos públicos.

No hablo de corrupción, que la hay. Ni de imputados, que evidentemente los hay. Hablo de aquello que es y puede ser legal pero desde luego no puede considerarse ni justo ni moral.

El mundo de utopia de John

El text recull l’opinió, interpretació dels fets i propostes recollides per l’autor.
Us convidem a enviar les vostres pròpies opinions i propostes.

Dicen que John se paseaba por las fábricas de Londres y Cambridge después de charlar con sus amigos del club. A pesar de ser terrateniente sus preocupaciones eran muy distintas a las del común de los barones. Él, como “todo el mundo”, había vivido la increíble expansión industrial. Había visto crecer la cantidad de comida, electricidad, ropa y movilidad producida por un capitalismo que parecía no tener rival. Se podía imaginar un mundo de utopía, donde los avances en todos los campos llegasen a un punto en que no costase nada de producir comida, energía, ropa, casa y puzzles y, por tanto, todo el mundo pudiese tenerlos. ¡Gratis! Era un mundo de felicidad o, mejor dicho, de falta de miseria. En cambio, John, veía como a pesar de esas mejoras, cíclicamente, los trabajadores padecían autenticas miserias. Había años en que abundaba el trabajo, los sueldos subían y vivían mejor que cualquier campesino inglés hubiese imaginado un siglo antes. En cambio, otros años no había trabajo y se morían literalmente de hambre. Entender cómo y por qué,en una sociedad que aspiraba a la utopía, se producía tamaña destrucción de la calidad de vida se convirtió en su objetivo. Pronto, en una obsesión, cuando el número de parados al otro lado del Atlántico y en la misma Inglaterra llego a pasar del 35%. Millones de personas sin casas, sin comida, mendigando…a la vez que un montón de tierras se quedaban sin labrar y fábricas sin producir. ¿Cómo era posible?

No estamos en el siglo XVIII

Si preguntamos por ahí, lo más probable es que nos digan que estamos en el siglo XXI. Pero parece que nuestras instituciones estatales y toda la función pública en su conjunto hayan quedado anclados muy lejos en el tiempo. No se trata de que todavía no conozcan internet, las redes sociales, los certificados digitales… es que, si apuramos, a duras penas conocen el fax.

Totalmente cierto. En la Administración de Justicia, por ejemplo, no admiten escritos enviados por fax si posteriormente no se acompaña el original (que pone exactamente lo mismo) con un viaje en persona al Juzgado. Del correo electrónico, mejor ni hablamos.

También existen costumbres tan anacrónicas como la notificación por edictos. Esto se hace cuando es difícil encontrar a una de las partes citadas; en ese caso, la resolución se notifica a dicha parte… poniéndola en la pared del Juzgado durante un tiempo. Así, colgar una resolución judicial en un panel de corcho equivale a notificarlo a todos los ciudadanos españoles. Como lo oyen ustedes.

O las fotocopias compulsadas. No basta con hacer una copia de algo y presentarlo ante la Administración. Un escriba de Palacio tiene que poner un sello para asegurarse de que ninguna brujería ha hecho que la fotocopia sea diferente del original.

"I'm sorry, are you from the past?" - Roy (The IT Crowd)

Los ejemplos son, por desgracia, casi inacabables. Pero donde la herida es más sangrante y dolorosa es en la más importante institución democrática: los partidos políticos.

Labordeta: El viejo árbol

Tan escarmentados andamos de líderes que se convierten en dictadores, corruptos o falsos profetas, que tendemos a querer ir demasiado solos y esto puede ser peligroso.

Labordeta fue el penúltimo juglar, nunca quiero decir el último, que arrastró al pueblo hacia la ilusión y la esperanza. Sobre todo en Aragón, pero también en España. Aglutinó voluntades hacia unos ideales sin programas políticos precisos; era bastante suyo. Creo que su intención era despertar a la gente y sacarlos del escepticismo post transición.

Era socarrón, irónico y aparentemente espontáneo, aunque era tímido en las medias distancias. La gente se identificaba con su físico, su voz y el tono bastante pueblerino, no cateto. Le salían a flote sus raíces. ¿Sabéis qué son las raíces? Eso que se está perdiendo en la vida de las ciudades y que tienen los padres y los abuelos. Preguntadles a ellos. Tener presentes las raíces da mucha energía: es aprovechar el alimento de la tierra, y no sólo del sol y el viento.

Sufragio, sí. Universal, no tanto

Mientras se escriben estas líneas (16 de noviembre), casi un millón de personas se están dando cuenta de que no podrán ejercer su derecho a voto en las elecciones del próximo domingo.

El primer aviso nos llegó el 24 de octubre, a través de la eurodiputada pirata Amelia Andersdotter. Emilio había dirigido una petición al Parlamento Europeo:

“Soy nacional español. Resido en Alemania desde hace años, donde he ejercido regularmente mi derecho al voto en cuantas elecciones se han convocado en España.”

Ése mismo día, Emilio había recibido una carta en la que se le indicaba el nuevo proceso para participar en las elecciones del 20N.

“La carta informativa, enviada por correo postal ordinario (no certificado), ha llegado a mis manos el 24 de octubre, cuando una de las condiciones para solicitar el voto dice: “Remita la solicitud […] antes del 23 de octubre […]” Además tenemos que pagar el correo de nuestro propio bolsillo.”

Podría haberse tratado de un error puntual, pero los casos se han ido multiplicando.

Daniel nos cuenta:

“Llevo más de un año en Suecia y el sistema para votar era sencillo. Podías ir a la embajada a depositar la papeleta sin problemas, pero en las elecciones generales el proceso se ha complicado mucho:

1- Tienes que esperar una carta de la junta electoral en la que te piden que mandes un documento acreditativo (recibida).

2- Preparas la documentación y devuelves, firmada, la carta que te han enviado. Compra sobre y sello (hecho).

3- Tienes que esperar una segunda carta con las papeletas para votar, y devolverla otra vez con tu voto. Compra sobre y sello (¡Aún no he recibido nada!).”

Desde Boston:

“Aún no me ha llegado. Eso sí, la propaganda de PP y PSOE sí que llega.

¿Sabéis qué hacer? El consulado dice que no hay periodo de reclamación.”

El 16 de noviembre (hoy), es el último día para votar desde el extranjero. Nos llegan testimonios desde Sydney, Bruselas, Berlín, Roma, Washington DC, Nueva York… de residentes en el extranjero no han recibido las papeletas. No van a poder votar.

Los medios están empezando a hacerse eco del problema, señalando causas puntuales o un fenómeno generalizado. Pero si se confirma que cientos de miles de ciudadanos (más de los que habitan muchas provincias que sí elegirán a sus representantes) no pueden votar a pesar de haber cumplido rigurosamente con sus obligaciones como ciudadanos, habrá que exigir por vías legales que el derecho arrebatado sea devuelto.

El problema de fondo no es el 20N, si no un atraso tecnológico que deja en evidencia a quien ha estado gobernando en tiempos de bonanza y ahora intenta salvar los muebles (los suyos). Tener que pasar por un infierno burocrático, presencial y en papel (aquello de los egipcios) para ejercer el derecho más básico provoca carcajadas en nuestros compañeros extranjeros. A pesar de que algunos provienen de los paises que nuestros gobernantes consideran el tercer mundo, ellos votan electrónicamente.

Si la crisis continúa, como parece que va a continuar, los exiliados serán cada vez más. Visto así, parece una buena idea dejar votar sólo a los que están -presencialmente- sometidos al poder publicitario y mediático de los grandes partidos: la calle, la televisión y los periódicos. No es que el voto a distancia vaya a dar diputados piratas automáticamente, pero es evidente que Internet es una de las principales herramientas de información para los que viven fuera, y aquí algunos partidos de bajo presupuesto nos movemos con cierta soltura. Los grandes, en cambio, se conforman con que no los insulten mucho. Es lo que tiene el dar voz a la gente 😉

Si tenéis experiencias propias respecto a este problema, o habéis conseguido votar y nos queréis dar envidia, podéis compartir vuestro punto de vista en los comentarios del artículo o en las redes sociales.

PD: Emilio ha lanzado la campaña “Expatriados discriminados“, rogamos os apuntéis.