Tema: Pirates de Catalunya

Conclusions del Congrés d’organització de Pirates de Catalunya 2014

Els dies 18, 19 i 20 de juliol es va dur a terme el Congrés anual de Pirates de Catalunya, un esdeveniment obert a afiliats i simpatitzants amb l’objectiu d’analitzar l’estat del partit, fixar objectius a mig i llarg termini i planificar les accions que durem a terme en els pròxims mesos.

El dissabte es va analitzar la situació en la qual ens trobem, es va debatre sobre les problemàtiques percebudes pels assistents, sobre els reptes que se’ns presenten i sobre els àmbits en els quals podem millorar. Es van exposar breument les propostes d’organització preparades pels assistents i es va realitzar un brainstorming d’objectius.

congres_partit_pirata_2014Els objectius proposats a 5 anys, a 1 any i a 3 mesos, es van debatre i es van votar d’un en un per decidir si havien de mantenir-se, modificar-se o eliminar-se. Finalment, es va confeccionar un llistat d’objectius consensuats, entre els quals destaquen la vertebració territorial, la creació de models de democràcia directa, transparència i cultura, el perfeccionament de les eines de comunicació i treball intern, i la millora de la comunicació extern, a més de convertir-nos en un referent en qüestions relacionades amb el nostre ideari.

El diumenge es va establir la metodologia a seguir i es van crear diversos equips enfocats a aconseguir els objectius aprovats el dia anterior. Es van definir, a grans trets, les accions a realitzar per part d’aquests equips i, sense més punts a tractar, ens vam acomiadar fins a la propera reunió que se celebrarà al setembre, en la qual es trobaran de nou tots els equips.

Des d’aquí volem donar les gràcies a totes les persones que fan possible que Pirates de Catalunya segueixi creixent any rere any, promovent les idees i els principis que creiem fonamentals per al progrés social:

 • Participació ciutadana
 • Transparència
 • Privadesa de les dades
 • Respecte absolut pels Drets Humans
 • Lliure accés a la cultura

Tant als que treballen en el dia a dia, com als que col·laboren puntualment, als que ajuden en campanya, als que ens voten i als que simplement ens donen forces per seguir endavant, MOLTES GRÀCIES!

I recordeu que aquest és un partit obert a tota la ciutadania, en el qual tots som voluntaris. Alguns més nous, uns altres més veterans, entre tots construïm Pirates dia a dia. Si vols participar, opinar, proposar millores, no dubtis a contactar amb nosaltres a través de partit@pirates.cat o apropa’t a qualsevol de les nostres trobades i reunions (https://pirates.cat/calendari/) (no és necessari ser afiliat! 🙂


Los días 18, 19 y 20 de julio tuvo lugar el Congreso anual de Pirates de Catalunya, un evento abierto a afiliados y simpatizantes cuyo objetivo era analizar el estado del partido, fijar objetivos a medio y largo plazo y planificar las acciones que llevaremos a cabo en los próximos meses.

El sábado se analizó la situación en la que nos encontramos, se debatió sobre las problemáticas percibidas por los asistentes, sobre los retos que se nos presentan y sobre los ámbitos en los que podemos mejorar. Se expusieron brevemente las propuestas de organización preparadas por los asistentes, y se realizó un brainstorming de objetivos.

congres_partit_pirata_2014Los objetivos propuestos a 5 años, a 1 año y a 3 meses, se debatieron y se votaron uno por uno para decidir si debían mantenerse, modificarse o eliminarse. Finalmente, se confeccionó un listado de objetivos consensuados, entre los que destacan la vertebración territorial, la creación de modelos de democracia directa, transparencia y cultura, el perfeccionamiento de las herramientas de comunicación y trabajo interno, y la mejora de la comunicación externa; además de convertirnos en un referente en cuestiones relacionadas con nuestro ideario.

El domingo se estableció la metodología a seguir, y se crearon diversos equipos enfocados a conseguir los objetivos aprobados el día anterior. Se definieron, a grandes rasgos, las acciones a realizar por parte de estos equipos, y sin más puntos a tratar, nos despedimos hasta la próxima reunión que se celebrará en septiembre, en la que se encontrarán de nuevo todos los equipos.

Desde aquí queremos dar las gracias a todas las personas que hacen posible que Pirates de Catalunya siga creciendo año a año, promoviendo las ideas y los principios que creemos fundamentales para el progreso social:

 • Participación ciudadana
 • Transparencia
 • Privacidad de los datos
 • Respeto absoluto por los Derechos Humanos
 • Libre acceso a la cultura

Tanto a los que trabajan en el día a día, como a los que colaboran puntualmente, a los que ayudan en campaña, a los que nos votan y a los que simplemente nos dan fuerzas para seguir adelante, ¡MUCHAS GRACIAS!

Y recordad que éste es un partido abierto a toda la ciudadanía, en el que todos somos voluntarios. Algunos más nuevos, otros más veteranos, entre todos construimos Pirates día tras día. Si quieres participar, opinar, proponer mejoras, no dudes en contactar con  nosotros en partit@pirates.cat o acércate a cualquiera de nuestros encuentros y reuniones (https://pirates.cat/calendari/) (¡no es necesario ser afiliado! 🙂

 

Manifest pirata per a les candidatures de confluència en les eleccions municipals de 2015

Amb la irrupció en el panorama polític de plataformes ciutadanes i grups que intenten trencar amb les lògiques de partit, és necessari posar sobre la taula eines de control ciutadà per diferenciar aquestes plataformes dels estaments polítics actuals, que s’han demostrat ineficaços, i canalitzar un autèntic canvi en les nostres institucions.

La nostra intenció des de Pirates de Catalunya és oferir eines i procediments de control ciutadà a aquestes candidatures de confluència, per afavorir la transparència, facilitar les consultes a la ciutadania i legitimar la gestió, tant de la labor d’oposició com de Govern als Ajuntaments.

Oferim solucions pràctiques, basades en el nostre ideari i provades àmpliament en les nostres assemblees, per garantir que es compleixin en la major mesura possible les intencions mostrades en projectes com Guanyem Barcelona o Canviem L’Hospitalet, i avançar-nos a les necessitats que requereix la democràcia participativa del segle XXI que demanda la ciutadania.

Primàries obertes

La ciutadania té dret a triar als seus representants amb la major llibertat possible però el marc legal actual no ho permet. Es vota a partits, no a persones. Per això defensem la realització de primàries obertes a tota la ciutadania, sense assignació de contingents per partits o organitzacions.

Per a això oferim tots els servidors que siguin necessaris, la instal·lació del sistema de codi obert AgoraVoting (emprat en els processos de primàries de la Confederació Pirata i Podem, així com la iniciativa Congrés Transparent de CompromísEQUO) i la cerca d’autoritats de votació independents que certifiquin tot el procés.

Participació

Manos alzadas durante la asamblea del 19 de mayo

Imatge original de Nestor@INEDITT (https://www.flickr.com/photos/nestorespinosa/) sota llicència Creative Commons BY-NC-SA

Un dels principis de Pirates de Catalunya és la participació directa de la ciutadania als Ajuntaments. És bàsica la creació de reglaments de participació perquè la ciutadania pugui presentar iniciatives als plens, siguin debatudes de manera obligatòria i, si es reuneixen determinades condicions, puguin ser sotmeses a consulta popular, en cas de ser rebutjades, amb resultat vinculant per a l’Ajuntament.

Per a això oferim la infraestructura requerida, reutilitzant-se AgoraVoting a nivell municipal, complementat amb Minshu per poder realitzar les consultes al menor cost possible i de forma transparent.

Transparència

Des de Pirates de Catalunya creiem que qualsevol candidatura de confluència ha de ser transparent amb la ciutadania, tant en les despeses de campanya, com en les negociacions (en tot allò que no afecti a l’estratègia de la coalició), o en els salaris dels regidors una vegada passades les eleccions, entre molts altres aspectes.

En cas d’aconseguir accedir a l’alcaldia, aquesta transparència ha de ser assumida per l’Ajuntament. Alcalde, regidors i càrrecs de confiança hauran d’actuar de manera transparent, tant en reunions, com referent a sous i càrrecs, fent públics els contractes de l’Ajuntament amb empreses, denunciant els que incloguin clàusules contràries a la transparència, i facilitant a la ciutadania l’accés a tota la informació disponible.

Per fer-ho possible oferim la nostra experiència en sistemes de gestió de contingut i en formats oberts per facilitar l’accés a les dades i el seu ús per part de la ciutadania per auditar i millorar el seu Ajuntament.

Auditoria Ciutadana

Si la candidatura de confluència accedeix a l’Alcaldia, ha de facilitar que la ciutadania analitzi el deute de l’Ajuntament en qüestió i, fins i tot, reclami judicialment la responsabilitat de la part del deute adquirit per l’equip de govern anterior que consideri il·legítima.

Per a això, es permetrà que associacions com l’Auditoria Ciutadana del Deute puguin accedir a tota la informació necessària.

Si una auditoria ciutadana detectés indicis d’irregularitats, l’ajuntament els assistirà en la mesura del necessari perquè es puguin redactar informes amb validesa jurídica. S’aportarà el treball i la cooperació de l’ajuntament i els seus treballadors per a aquesta labor, i en el cas de ser necessari, es contractarien serveis externs de consultoria per poder completar els informes jurídics sobre aquestes irregularitats.

Des de Pirates de Catalunya oferim les nostres eines de treball col·laboratiu i experiència en treball en xarxa, sistemes de gestió de continguts i gestió, mineria, filtrat i anàlisi de dades a fi de facilitar aquesta auditoria.

Amb això apostem per un model de transparència activa, pròpia dels nostres temps, que no es limiti a permetre la consulta de les dades mitjançant tramitació d’instàncies a l’ajuntament, sinó que obri les seves dades a tota la ciutadania i habiliti la seva consulta activa a través d’Internet, simplificant la seva anàlisi.

Programari Lliure

L’Ajuntament ha de fomentar l’ús de programari lliure dins dels seus sistemes. Els avantatges i beneficis són molts:

 • eficiència en la despesa pública: en la majoria de casos ja existeixen solucions lliures funcionals, fiables i eficients
 • independència de proveïdors, en promoure la sana competència entre aquests
 • foment de la indústria local, que podrà competir en igualtat de condicions
 • disponibilitat del programari a llarg termini, sense dependre d’un únic fabricant que pugui negar-se a donar suport
 • participació dels ciutadans, que podran estudiar/modificar/adaptar aquest programari
 • seguretat: auditar el codi font és requisit necessari per garantir la seguretat de les dades dels ciutadans
 • flexibilitat i adaptació a les necessitats específiques de l’Ajuntament, tant actuals com a futures
 • adopció d’estàndards oberts, necessaris per a la interoperabilitat amb altres sistemes i per publicar dades de “Open Government

Per fer-ho possible oferim la nostra experiència al món del Programari Lliure i el coneixement de projectes ja realitzats en altres ajuntaments.

Pirates de Catalunya
https://pirates.cat


Con la irrupción en el panorama político de plataformas ciudadanas y grupos que intentan romper con las lógicas de partido, es necesario poner sobre la mesa herramientas de control ciudadano para diferenciar estas plataformas de los estamentos políticos actuales, que se han demostrado ineficaces, y encauzar un auténtico cambio en nuestras instituciones.

Nuestra intención desde Pirates de Catalunya es ofrecer herramientas y procedimientos de control ciudadano a estas candidaturas de confluencia, para favorecer la transparencia, facilitar las consultas a la ciudadanía y legitimar la gestión, tanto de la labor de oposición como de Gobierno en los Ayuntamientos.

Ofrecemos soluciones prácticas, basadas en nuestro ideario y probadas ampliamente en nuestras asambleas, para garantizar que se cumplan en la mayor medida posible las intenciones mostradas en proyectos como Guanyem Barcelona o Canviem L’Hospitalet, y adelantarnos a las necesidades que requiere la democracia participativa del siglo XXI que demanda la ciudadanía.

Primarias abiertas

La ciudadanía tiene derecho a elegir a sus representantes con la mayor libertad posible pero el marco legal actual no lo permite. Se vota a partidos, no a personas. Por ello defendemos la realización de primarias abiertas a toda la ciudadanía, sin asignación de cupos por partidos u organizaciones.

Para ello ofrecemos todos los servidores que sean necesarios, la instalación del sistema de código abierto AgoraVoting (utilizado en los procesos de primarias de la Confederación Pirata y Podemos, así como la iniciativa Congreso Transparente de CompromísEQUO) y la búsqueda de autoridades de votación independientes que certifiquen todo el proceso.

Participación

Manos alzadas durante la asamblea del 19 de mayo en la Plaza delUno de los principios de Pirates de Catalunya es la participación directa de la ciudadanía en los Ayuntamientos. Es básica la creación de reglamentos de participación para que la ciudadanía pueda presentar iniciativas a los plenos, sean debatidas de manera obligatoria y, si se reunen determinadas condiciones, puedan ser sometidas a consulta popular, en caso de ser rechazadas, con resultado vinculante para el Ayuntamiento.

Para ello ofrecemos la infraestructura requerida, reutilizándose AgoraVoting a nivel municipal, complementado con Minshu para poder realizar las consultas al menor coste posible y de forma transparente.

Transparencia

Desde Pirates de Catalunya creemos que cualquier candidatura de confluencia debe ser transparente con la ciudadanía, tanto en los gastos de campaña, como en las negociaciones (en todo aquello que no afecte a la estrategia de la coalición), o en los salarios de los regidores una vez pasadas las elecciones, entre otros muchos aspectos.

En caso de lograr acceder a la alcaldía, esta transparencia debe ser asumida por el Ayuntamiento. Alcalde, regidores y cargos de confianza deberán actuar de manera transparente, tanto en reuniones, como en lo referente a sueldos y cargos, haciendo públicos los contratos del Ayuntamiento con empresas, denunciando los que incluyan cláusulas contrarias a la transparencia, y facilitando a la ciudadanía el acceso a toda la información disponible.

Para hacerlo posible ofrecemos nuestra experiencia en sistemas de gestión de contenido y en formatos abiertos para facilitar el acceso a los datos y su uso por parte de la ciudadanía para auditar y mejorar su Ayuntamiento.

Auditoría Ciudadana

Si la candidatura de confluencia accede a la Alcaldía, debe facilitar que la ciudadanía analice la deuda del Ayuntamiento en cuestión e, incluso, reclame judicialmente la responsabilidad de la parte de la deuda adquirida por el equipo de gobierno anterior que considere ilegítima.

Para ello, se permitirá que asociaciones como la Auditoría Ciudadana de la Deuda puedan acceder a toda la información necesaria.

Si una auditoría ciudadana detectara indicios de irregularidades, el ayuntamiento les asistirá en la medida de lo necesario para que se puedan redactar informes con validez jurídica. Se aportará el trabajo y la cooperación del ayuntamiento y sus trabajadores para dicha labor, y en el caso de ser necesario, se contratarían servicios externos de consultoría para poder completar los informes jurídicos sobre dichas irregularidades.

Desde Pirates de Catalunya ofrecemos nuestras herramientas de trabajo colaborativo y experiencia en trabajo en red, sistemas de gestión de contenidos y gestión, minería, filtrado y análisis de datos a fin de facilitar dicha auditoría.

Con esto apostamos por un modelo de transparencia activa, propia de nuestros tiempos, que no se limite a permitir la consulta de los datos mediante tramitación de instancias en el ayuntamiento, sino que abra sus datos a toda la ciudadanía y habilite su consulta activa a través de Internet, simplificando su análisis.

Software Libre

El Ayuntamiento debe fomentar el uso de software libre dentro de sus sistemas. Las ventajas y beneficios son muchos:

 • eficiencia en el gasto público: en la mayoría de casos ya existen soluciones libres funcionales, fiables y eficientes
 • independencia de proveedores, al promover la sana competencia entre estos
 • fomento de la industria local, que podrá competir en igualdad de condiciones
 • disponibilidad del software a largo plazo, sin depender de un único fabricante que pueda negarse a dar soporte
 • participación de los ciudadanos, que podrán estudiar/modificar/adaptar ese software
 • seguridad: auditar el código fuente es requisito necesario para garantizar la seguridad de los datos de los ciudadanos
 • flexibilidad y adaptación a las necesidades específicas del Ayuntamiento, tanto actuales como futuras
 • adopción de estándares abiertos, necesarios para la interoperabilidad con otros sistemas y para publicar datos de “Open Government

Para hacerlo posible ofrecemos nuestra experiencia en el mundo del Software Libre y el conocimiento de proyectos ya realizados en otros ayuntamientos.

Pirates de Catalunya
https://pirates.cat/es/

 

Qui ha votat al rei?

Versió en català. Versión en castellano.

Davant de l’abdicació del Rei Joan Carles I de Borbó, els pirates exigim novament la celebració immediata d’un referèndum sobre la monarquia, ja que la ciutadania té dret a decidir si vol mantenir aquesta institució o desfermar-la definitivament a favor d’una república. Aquest referèndum ha de ser celebrar-se abans que, l’encara príncep d’Astúries, Felip de Borbó esdevingui rei.

Els pirates estem en contra dels privilegis per llinatge atorgats a la família reial, que estableixen una diferència amb la resta de la població i trenquen el principi d’igualtat davant la llei. Considerem que ha de ser la ciutadania la que tingui l’última paraula sobre si vol la figura d’un rei o no, però en cap cas ha de tenir més privilegis que la resta.

En la situació actual, on el poble ha perdut tota la confiança en la representativitat i no té control sobre les seves vides, s’ha de treballar responent a les demandes populars i siguem no  saltres, els ciutadans i no les institucions, els que prenguem les decisions de gran impacte com és la forma d’Estat.Us animem a participar a les manifestacions convocades a les 20.00 h arreu de Catalunya:

 • Barcelona – Plaça Catalunya
 • Tarragona – Plaça de la Font
 • Girona – Plaça del Vi
 • Lleida – Plaça Paeria

No n’hi ha prou amb votar cada quatre anys. Els pirates volem un referèndum sobre la monarquia el més aviat possible i que s’obri el procés constituent que necessitem per posar remei a tots els problemes i circumstàncies que les institucions no estan resolent.

Pirates de Catalunya.
————————————————————————————————————————

¿Quién ha votado al rey?

Ante la abdicación del Rey Juan Carlos I de Borbón, los piratas exigimos nuevamente la celebración inmediata de un referéndum sobre la monarquía, ya que la ciudadanía tiene derecho a decidir si quiere mantener esta institución o rechazarla definitivamente en favor de una república. Este referéndum debe celebrarse antes de que, el todavía príncipe de Asturias, Felip de Borbón sea rey.

Los piratas estamos en contra de los privilegios por linaje otorgados a la familia real, que establecen una diferencia con el resto de la población y rompen el principio de igualdad ante la ley. Consideramos que debe ser la ciudadanía la que tenga la última palabra sobre si quiere la figura de un rey o no, pero en ningún caso deber tener más privilegios que el resto.

En la situación actual, donde el pueblo ha perdido toda la confianza en la representatividad y no tiene control sobre sus vidas, se debe trabajar respondiendo a las demandas populares y que seamos nosotros, los ciudadanos y no las instituciones, los que tomemos las decisiones de gran impacto como la forma de Estado. Animamos a participar a las manifestaciones convocadas a las 20.00 h en las principales plazas del estado. En Cataluña poeis asistir en los siguientes lugares:

 • Barcelona – Plaza Catalunya
 • Tarragona – Plaza de la Font
 • Gerona – Plaza del Vi
 • Lérida – Plaza Paeria
No basta con votar cada cuatro años. Los piratas queremos un referéndum sobre la monarquía lo antes posible y que se abra el proceso constituyente que necesitamos para poner remedio a todos los problemas y circunstancias que las instituciones no están resolviendo.
Pirates de Catalunya

 

Democracia SÍ, pero NO a mi costa

Ya están aquí, ya llegaron las Elecciones Europeas 2014.

El viernes día 9 de Mayo de 2014 oficialmente empezó la campaña electoral para estas IMPORTANTÍSIMAS elecciones.

No es objeto del autor, en este artículo, hacer apología de la Democracia, sino analizar cuánto nos cuesta la hipo-democracia europea.

Según el Informe de fiscalización de las contabilidades electorales de las elecciones al Parlamento Europeo del 7 de junio de 2009, elaborado por el Tribunal de Cuentas, sólo las elecciones al Parlamento Europeo de ese año costaron a las Arcas Públicas 36.788.550,62 €, según el siguiente desglose:

a) 21.990.779,17 €, de acuerdo al art.2 de Orden EHA/947/2009, del 16 de abril. Coste por Eurodiputado y coste por voto.

b) 14.797.771,45 € en subvenciones a los envíos de propaganda electoral, art. 4, Orden EHA/947/2009, del 16 de abril.

money-141163_640

Según El Confidencial, se estima que las elecciones al Parlamento Europeo, sección España, puedan costarnos unos 105 millones. Repartidos entre los 75 millones que cuesta la infraestructura en sí y otros 30, regalados -opinión del autor- a los Partidos Políticos, aparte de otros 55,4 como asignación ordinaria y de seguridad, previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Vamos que en 2014, la semi Democracia Española nos costará, al menos, 160 millones a los que habrá que sumar otras asignaciones fijas y/o variables que hagan el resto de las Administraciones Públicas (Comunidades Autónomas, Diputaciones, Mancomunidades, Areas Metropolitanas y Ayuntamientos).

Si en octubre de 2013 ya se estimaban 30 millones, en Junio de 2014, cuántos serán… Ya sabemos tod@s que vivimos en un país en el que todo sube, menos las pensiones y las nóminas.

Sólo se sabe que habrá una asignación fija y obligatoria:

 • 54 Eurodiputados * 32.508,74 € (32.202,22 € en 2009), o sea 1.755.255,96 €

El resto de las partidas serán variables:

 • 1,08 € por voto a las candidaturas que hayan obtenido representación, lo que en 2009 supuso 15.055.459 €, a repartir entre las 6 candidaturas con representación (1,08 € por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura, uno de cuyos miembros, al menos, hubiera obtenido escaño de EuroDiputado. Límite: 0,19 € * numero de habitantes).
 • En cuanto a la publicidad electoral, en caso de que la realicen: se abonarán 0,15 € por elector, siempre que la candidatura hubiera obtenido al menos un Diputado y como mínimo un 15 por 100 de los votos válidos emitidos (sólo PP y PSOE, en 2009 cumplieron ambos requisitos).

Y cantidades inferiores por cada uno de los 35.492.567 electores. Nótese que la cantidad a subvencionar NO es por envío realizado, sino por elector. Además, el límite anteriormente citado no se aplica a este tipo de gasto.

En base a estas cifras, ya sabemos en lo que los contribuyentes podemos ahorrar y dejar de vivir por encima de nuestras posibilidades.

Ya que no podemos evitar que nos envíen basura propagandística, que posiblemente nunca cumplirán; y como tampoco podemos modificar la Ley Electoral (porque la Constitución impide la intromisión ciudadana en las Leyes Orgánicas) para dejar de subvencionar a los partidos por representante escogido, sí debiéramos dejar de votar #PPSOE. Mejor incluso, #VotarAOtros

Cada voto, sí, cada voto a los grandes partidos nos cuesta 1,08€.

¿Hay que ir a votar? Sí, siempre.

Nuestra es la democracia, Nuestro es el dinero, mío el voto, pero #VotoAOtros.

Carlos González Iglesias.

*fuentes
http://www.elconfidencial.com/espana/2013-10-02/el-estado-se-gastara-en-las-europeas-104-millones-30-en-subvenciones-a-partidos_35485/
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/17/pdfs/BOE-A-2009-6413.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/09/pdfs/BOE-A-2014-3752.pdf
Artículo 227 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, en redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero

Pirates de Catalunya: rumbo a Europa

Versió en català. Versión en castellano.

Piratas, ¡Lo hemos conseguido! Después del gran esfuerzo realizado para conseguir los avales necesarios, lo hemos vuelto a conseguir. Encontraréis nuestras papeletas en todos los colegios electorales el próximo 25 de mayo.

Mañana díPirates europe ship whitea 9 a las 00:00h empieza la campaña electoral, y vamos a necesitar muchas manos. Tenemos múltiples frentes abiertos, te explicamos cómo puedes ayudar:

A.- Algunos piratas han propuesto inaugurar la campaña esta noche encartelando las Ramblas cuando den las doce. Hemos quedado para cenar a las 22:30 en el Viena de calle Pelayo 16, y a partir de las 00:00 engancharemos los primeros carteles. Puedes ayudar viniendo a la cena y a encartelar, o venir después de la cena (hasta las 23:30, nos encontrarás en el Viena).

B.- Si quieres hacer campaña por tu barrio o ciudad y necesitas material puedes solicitarlo a partit@pirates.cat . También puedes descargarte tu Kit de activista en el siguiente enlace: http://piratas2014.eu/s/kit_castellano.zip

C.- Mañana presentamos nuestro programa electoral, creado a partir de una base común a los diferentes partidos piratas europeos y ampliado de forma colaborativa y abierta para adaptarlo al contexto sociopolítico del país. Puedes ayudar compartiendo el programa con tus familiares y amigos, difundiéndolo por redes sociales y por email, imprimiendo algunas copias y dejándolas en tu local, y sobre todo, leyéndolo y animándote a participar en el Grupo de Programa.

D.- El sábado 10 presentamos candidatura en C/Bailén 8, Barcelona, a las 18:00h. Puedes ayudar difundiendo el evento, invitando a quien quieras y por supuesto ¡Asistiendo!

E.- ¿Quieres ser apoderado el día de las elecciones? ¡Queda poco tiempo! Envía un email a partit@pirates.cat y te indicaremos qué pasos seguir.

Pirates de Catalunya, ¡Rumbo a Europa!

———————————————————————————————————————————-

 

Pirates de Catalunya, rumb a Europa!

 

Pirates, ho hem aconseguit! Després del gran esforç realitzat per a aconseguir els avals necessaris, ho hem tornat a fer. Trobareu les nostres paperetes a tots els col·legis electorals el proper 25 de maig.

Demà dia 9 a les 00.00 h comença la campanya electoral i necessitarem moltes mans. Tenim múltiples fronts oberts, t’expliquem com pots ajudar:

A.- Alguns pirates han proposat inaugurar la campanya aquesta nit penjant cartells a les Rambles quan siguin les dotze. Hem quedat per sopar a les 22.30 h al Viena de carrer Pelai 16, i a partir de les 00.00 h enganxarem els primers cartells. Pots ajudar venint al sopar i penjant cartells, o venir després del sopar (fins a les 23.30 h, ens trobaràs al Viena).

B.- Si vols fer campanya pel teu barri o ciutat i necessites material pots sol·licitar-lo a partit@pirates.cat . També pots descarregar-te el teu Kit d’activista al següent enllaç: http://piratas2014.eu/s/kit_catala.zip

C.- Demà presentem el nostre programa electoral, creat a partir d’una base comuna als diferents partits pirata europeus i ampliat de forma col·laborativa i oberta per adaptar-lo al context sociopolític del país. Pots ajudar compartint el programa amb els teus familiars i amics, difonent-lo per xarxes socials i per correu electrònic, imprimint-ne algunes còpies i deixant-les al teu local i, sobretot, llegint-lo i animant-te a participar al Grup de Programa.

D.- El dissabte 10 presentem candidatura al C/Bailèn 8, Barcelona, a les 18h. Pots ajudar difonent l’esdeveniment, convidant a qui vulguis i, per descomptat, assistint-hi!

E.- Vols ser apoderat el dia de les eleccions? Queda poc temps! Envia un correu electrònic a partit@pirates.cat i t’indicarem quins passos has de seguir.

Pirates de Catalunya, rumb a Europa!

Necessitem Signatures per a participar a les eleccions europees!

Hola pirata,

Només ens queden 4 dies per recollir signatures abans d’haver-les d’enviar a Madrid. Necessitem 50 avals de càrrecs electes o bé 15.000 signatures de ciutadans europeus residents a Espanya per tal de poder-nos presentar a les pròximes eleccions.

Si encara no ens has fet arribar els teus avals, fes-ho abans del 19 d’abril pel matí a c/ Bailèn 8, Barcelona.

Si coneixes a algun regidor, diputat o senador, posa’t en contacte amb ell perquè ens avali. El full de signatures és el mateix que s’utilitza pels avals dels ciutadans, però és necessari adjuntar-hi un document expedit pel secretari de l’òrgan al qual exerceix que acrediti que és un càrrec electe en vigència. També pots contactar-nos a partit@pirates.cat perquè ho gestionem nosaltres si no te’n pots encarregar.

We Need You

Full de signatures: http://piratas2014.eu/s/avals_pirates_catala.pdf

Sense la teva ajuda no ho aconseguirem. Fem possible la candidatura pirata entre tots!

Endavant Pirates!

———-

Hola pirata,

Sólo nos quedan 4 días para recoger firmas antes de tener que enviarlas a Madrid. Necesitamos 50 avales de cargos electos o bien 15.000 firmas de ciudadanos europeos residentes en España para podernos presentar a las próximas elecciones.

Si todavía no nos has hecho llegar tus avales, hazlo antes del 19 de abril por la mañana a c/ Bailèn 8, Barcelona.

Si conoces a algún regidor, diputado o senador, ponte en contacto con él para que nos avale. La hoja de firmas es la misma que se utiliza para los avales de los ciudadanos, pero es necesario adjuntar un documento expedido por el secretario del órgano en el cual ejerce que acredite que es un cargo electo en vigencia. También puedes contactarnos a partit@pirates.cat para que lo gestionemos nosotros si no te puedes encargar.

estock_commonswiki_139803_o-600x363

Hoja de firmas: http://piratas2014.eu/s/avals_pirates_catala.pdf

Sin tu ayuda, no lo conseguiremos. ¡Hagamos posible la candidatura pirata entre todos!

Mi primera vez recogiendo avales

El company Borja Casasnovas ens explica la seva primera vegada recollint avals per a la Confederación Pirata. Esperem que aquest relat us animi a provar aquesta experiència i ajudar-nos a recollir avals.

Hola Piratas (y aquellos que todavía no sabéis que lo sois):

Ayer día 1 de abril era el primer día de recogida de avales. Necesitamos 15.000 firmas…concretamente en Catalunya unas 9.000. Yo pensando, buf…a ver quién es el listo que se pone a recoger firmitas, espero que lo hagan los demás.

Total que ayer por la noche el “pesao de turno” envía un e-mail diciendo que quién le acompañaba a recoger avales y ponía directamente mi nombre seguido de un interrogante. No puedo negar que me hizo sentir importante, pero después pensé, “Joé qué cabrón”. No quise decir nada por si la pregunta directa pasaba al olvido y salían miles de voluntarios para la causa. No sólo no fue el caso sino que el “pesao de turno” volvió a decir mi nombre, como si ya supiese que me estaba escondiendo.

Vamos, que no tuve más remedio que decirle que dónde quería quedar…

Era virgen en el tema de recogida de avales así que mi idea era ver cómo lo hacía el “pesao de turno” y si eso, un par de horas más tarde, igual me animaba con alguno. Igual…Pero mi compi ha decidido cuando nos hemos visto que prefería que empezase yo para corregir posibles errores. “Joé, qué cabrón…”

Al final la tarde (hemos estado desde las 14h hasta las 20h) ha ido muy bien. Entre el “pesao de turno” y yo hemos recogido casi 400 avales. El estar en una universidad ha ayudado mucho y la acogida ha sido bastante buena. Desde el que firmaba porque lo hacía la chica de al lado, hasta el que nos decía que era de las CUP y que no sabía si podía hacerlo (finalmente le hemos convencido explicándole que su partido no se presenta, y que avalarnos no le comprometía a nada, claro).

Después hemos ido a un centro comercial pensando que nos seguiríamos forrando pero nos hemos encontrado con respuestas del tipo “¿cuánto cobras por esto?”, “con Franco se vivía mejor” “yo es que soy muy desconfiao y no me gustan estas cosas” o “aquí no podéis pedir firmas, iros o llamaré a la policía”.

Hemos vuelto a la universidad.

Lo mejor de todo: hemos podido dar a conocer el movimiento pirata a más de 500 personas, algunos de ellos se convertirán en simpatizantes, otros en votantes, otros en afiliados…incluso alguno se convertirá en el nuevo “pesao de turno” que convence a gente como yo para ir a recoger avales un miércoles al mediodía.

Arrr!!!

Comença la recollida d’avals per les europees

Avui comença la recollida d’avals per a les eleccions al Parlament Europeu del proper 25 de maig. Segons l’establert en els articles 169 i 220 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), els partits extraparlamentaris hem de recollir 15.000 signatures en un termini de tres setmanes per tal de poder presentar-nos a les eleccions. Tenim fins al 21 d’abril per a aconseguir els avals, realitzar el recompte a cada comunitat autònoma i enviar tots els papers a Madrid, on es realitzarà el recompte final i es lliuraran a la JEC. Els pirates ens hem proposat aconseguir 18.000 signatures, per a assegurar el tret.

No podem fer-ho sols, no podem fer-ho sense tu. Per ajudar en la recollida d’avals imprimeix el full de signatures,  i emplena tots els camps que trobaràs amb el teu aval i el dels teus familiars, amics i coneguts. És molt important que emplenis tots els camps (nom i cognoms, data de naixement, signatura…) ja que si falta alguna dada l’aval no serà vàlid. Pots portar-nos els teus avals a c/ Bailèn nº 8, 08010 Barcelona (horari comercial) fins al divendres dia 18 d’abril.

En aquesta ocasió, en tractar-se de les eleccions al Parlament Europeu, no és necessari separar les signatures segons la província en la qual resideix el signant. Poden incloure’s en la mateixa fulla les signatures de tots els ciutadans de la Unió Europea empadronats a l’estat espanyol.

Recorda que una persona només pot avalar a un partit, i que signar perquè ens puguem presentar no et compromet a res 😉
A continuació tens la llista electoral amb els candidats més votats en les nostres primàries obertes*:
1.1. Rubèn-Dario Castañé Carmona
2.2. Fabián Plaza Miranda
3.3. María Lorena Müller
4.4. Muriel Rovira Esteva
5.5. Ruben Romero Berrocal
6.6. Soledad Toledo Testa
7.7. Maria Carmen Santos Santos
8.8. Sirius Daniel Abadía Prieto
9.9. Sonia Areán Corral
10.10. David Arcos
11.11. Jose Carlos Couto Gonzalez
12.12. Isabel Cristina Fernández Álvarez
13.13. Carlos González Iglesias
14.15. Aida Regi Cosculluela
15.16. Aleix Compte Gamisans
16.17. Renato Domínguez Presa
17.18. Jose Maria Nieto Socorro
18.19. María Dolores Peris Perrino
19.20. Juan Carlos Durán Romero
20.30. Emilia Teresa Fraga González
21.21. Jose Andrés Diz Alonso
22.22. Arturo Martínez Nieves
23.23. Juan Jesus Lopez Aguilar
24.31. Sonia Bouzas Gonzalez
25.32. Ana Couto Pereiro
26.24. Juan Bautista Esteve Ramos
27.25. Xavi Vila
28.26. Ángel Vázquez Hernández
29.34. Virginia Rubio López
30.36. Carmen Garcia Rodriguez
31.27. Marcos Muñiz García
32.28. Oliver Herzig
33.29. Enric Pineda i Traïd
34.37. Maria José Gracia Lacal
35.38. Laia Figueras Vilanova
36.33. Jofre Embun Ors
37.35. Miguel González Álvarez
38.39. Javier León Gómez
38.40. Maria Esperanza Cilla Ortega
39.41. Ana Fuentes Jambrina
41.42. Maria Dolors Moncusí Rodríguez
42.43. Joan Carles Hinojosa Galisteo
43.44. Gonzalo Heredia Borreguero
44.45. Ivan Valladares González
45.52. Adriana Campos Diz
46.46. Eloi Loriente Parellada
47.47. Jordi Villanueva Piquer
48.48. Jose Manuel Hidalgo López
49.53. Susanna Gabardós Iturralde
50.55. Inmaculada Roldan Vieira
51.49. Carlos González del Hoyo
52.50. Alejandro Lebrero Climent
53.60. Aet Sarapuu
54.64. Francisca Carmona
Suplents**:
55.51. Borja Bethencourt Muñoz
56.54. Germán Cancela López
57.56. Pedro Vera Blanco
58.??. [Dona]
59.??. [Dona]
60.57. Xavier Martí i Castells
61.58. Iván Eguiguren Martín
62.59. Javier Molero
63.??. [Dona]
64.??. [Dona]
65.61. Rodrigo Ivan Rivera Troncoso
66.62. Juan Alberto Carreira Gomez
67.63. Marcel Sancho Guerrero

* Per tal de complir amb la paritat entre sexes fixada en l’article 44 bis de la Llei Orgànica del Règim Electoral General s’ha hagut de modificar l’ordre de la llista original. El primer nombre correspon a la posició definitiva i el segon a la posició inicial obtinguda per nombre de vots.

** Els suplents estan subjectes a variació en funció a si es pot satisfer la paritat però es publiquen per transparència.

Gràcies per la teva ajuda!

Amb la teva ajuda fins a Brussel·les i més enllà.

Logo pirates europeus
Queden 66 dies per al 25 de maig, el dia en què definitivament abordarem Europa. Però et necessitem a tu avui per fer aquest somni realitat.
Del 1 al 21 d’abril el govern ens obligarà a aconseguir més de 15.000 firmes; calculem unes 18.000, val més prevenir que curar. I les aconseguirem, perquè cadascun de nosaltres imprimirà més d’un formulari i els emplenarà amb avals de la família, amics, companys de treball, de la universitat o d’allà on trobem gent disposada a lluitar per la democràcia. Tots comptem amb tu  per fer-ho possible. Apunta’t a la nostra llista de correu i digues-li als teus amics perquè ens  donin un cop de mà:
Aconseguir les firmes farà realitat la llista electoral de 54 persones que estem construint mitjançant primàries obertes, en les que has pogut votar i postular-te, sense cap mes limitació que identificar-te amb el nostre ideari pirata. Registrat aquí per a votar:
Aquesta llista de candidatura de la Confederació Pirata haurà de superar més entrebancs i tenim plena confiança en que ho farà, com per exemple amb els 250.000 vots per a que la ciutadania, gràcies al treball col·lectiu, li mengi escons al bipartidisme i a les elits polítiques que ens han portat al austericidi.

Keep calm and vote pirate

La ciutadania surt a guanyar. Estem davant del nostre major repte, un esforç col·lectiu per a fer realitat l’inici d’un camí cap a la defensa y recuperació dels nostres drets i democràcia real, lluitant des de dins de les institucions. Anem a marcar un nou camí que ens permeti recuperar allò que mai ens haurien d’haver arrabassat: la nostra sobirania.
Comptem amb tu. Fes possible que la teva veu retroni a Europa. Avala a la Confederació Pirata  a les Europees 2014.

Hacia un Sistema Económico compatible con los Derechos Humanos y la Democracia Participativa

Pirates de Catalunya está desarrollando un conjunto de actividades de debate para la elaboración de un documento que concrete los aspectos económicos de nuestro ideario. Este documento será presentado y comentado en la próxima Jornada Pirata, que se realizará conjuntamente con Equo-Catalunya.

El documento pretende identificar los principios, valores  y características generales que debería tener un sistema económico respetuoso y coherente con los derechos humanos (DDHH) y con los principios democráticos que defendemos Pirates de Catalunya y Equo-Catalunya. Este documento pretende ser la referencia para desarrollar los aspectos económicos de los futuros programas electorales y las acciones políticas del partido en este ámbito, adaptándolos a los problemas, condiciones específicas y prioridades de cada situación y momento concretos, sin renunciar jamás a la democracia directa para la toma de decisiones.

2aJornadaPirata

En diversas ocasiones hemos manifestado que la ideología pirata no es de derechas ni de izquierdas. Si bien los conceptos de derecha e izquierda han perdido gran parte de su sentido histórico y de su utilidad para identificar posturas ideológicas, en nuestra opinión, los valores básicos de Pirates – democracia participativa, transparencia y defensa de los derechos humanos – nos definen como progresistas y/o anarquistas; y aunque no tenemos una ideología económica preconcebida, creemos que nuestro ideario puede atraer a personas de ideologías muy diversas, permitiendo así tomas de decisiones plurales y representativas que repercutan en un beneficio para toda la sociedad y no para unos pocos privilegiados.

No somos indiferentes a las distintas opciones de organización del sistema económico, pero entendemos que pueden existir diversas soluciones respetuosas con nuestro ideario.

La organización de la economía que defendemos debe ser respetuosa, por una parte, con los DDHH, en cuanto referencia última de nuestro ideario y conducta como partido. Pero las proposiciones que contiene la declaración de los DDHH son muy amplias para caracterizar una ideología concreta. Ningún partido del espectro ideológico existente se opone, por lo menos abiertamente, a la declaración universal de DDHH; aunque luego no los respeten.

El ideario actual de Pirates de Catalunya no hace muchas referencias a temas económicos. Sin embargo, el Programa de Pirates de Catalunya para las Elecciones Catalanas del 25N de 2012, además de desarrollar y concretar puntos del ideario, incluyó un conjunto más amplio de propuestas para afrontar la crisis económica, los desahucios, la lucha contra el fraude y los paraísos fiscales, la revisión de los recortes de servicios sociales introducidos en los últimos años, etc.

Que el ideario no nos exija un posicionamiento previo no implica que no queramos posicionarnos o tomar decisiones más allá del ideario.

Sin ánimo de exhaustividad, algunas de las preguntas que ahora mismo algunos nos hacemos son:

 • ¿Qué tipo de sistema de propiedad y de sistema económico propugnamos?
 • ¿Qué papel debe jugar la iniciativa privada y el sector público en la actividad económica?
 • ¿Qué niveles de desigualdad son compatibles con la democracia que defendemos y aceptables para nuestros principios humanitarios y de cohesión social?
 • ¿Cuáles son los servicios mínimos que el Estado debe garantizar?
 • ¿Cómo y a quién debe garantizarlos?
 • ¿Qué hacemos con los que no desean aportar nada a la sociedad?
 • ¿Hasta qué punto debe el Estado garantizar un trabajo o unos ingresos a todos los ciudadanos?
 • ¿Es sostenible el sistema económico actual con la conservación del medio ambiente?
 • ¿Tiene en cuenta los efectos para generaciones futuras?
 • ¿Qué medidas deben tomarse para frenar el cambio climático?

Creemos que desde Pirates deberíamos tener por lo menos una posición inicial sobre este tipo de cuestiones, susceptible sin duda de cuestionamiento y revisión en cualquier momento.
La lista de preguntas relevantes – y las correspondientes respuestas – está abierta y necesitamos las propuestas y contribuciones de los piratas y de otras personas que participen de nuestros valores democráticos y humanos para concretarlas en un ideario consistente, viable y atractivo y plasmarlas posteriormente en programas electorales que nos permitan aunar voluntades y avanzar hacia una sociedad más justa y democrática.
Os esperamos en la próxima Jornada Pirata y en los debates del grupo de programa para escuchar y considerar vuestras críticas y sugerencias.

Grupo de trabajo de Programa