Etiqueta: cat

Pirates de Catalunya filtra i denuncia el Reial Decret Llei de Propietat Intel·lectual

Versió en català. Versión en castellano.


Esborrany del Real Decret: https://pirates.cat/public/1207_borradorRDLey_EEGG_julio_2012.pdf

Pirates de Catalunya ha tingut accés a un esborrany de Reial Decret Llei pel qual s’adopten mesures urgents en matèria de propietat intel·lectual. En altres termes, una reforma exprés de la Llei de Propietat Intel·lectual, d’amagat, amb traïdoria i nocturnitat. I no és per menys, ja que el text presenta diferents punts que causen desconfiança.

Els adjuntem l’anàlisi d’aquesta futura llei, realitzat per diversos advocats de prestigi en assumptes de propietat intel·lectual.

Després d’una acció judicial dirigida per Josep Jover (candidat de Pirates de Catalunya el proper 25N) en la qual es va declarar abusiu el cànon digital, el Govern d’Espanya s’ha vist obligat a realitzar una sèrie de modificacions cosmètiques a la llei actual, declarada il·legal per la justícia europea.

Apareixen canvis en el cànon, que passarà a cobrar d’una partida pressupostària, juntament amb la major dificultat que tindran els autors per autogestionar, sense oblidar altres retocs que dissimulen l’augment de poder de les entitats de gestió.

És important assenyalar que si el cànon digital era abusiu (tal com ho ha entès la Justícia europea), aquest nou mecanisme ho és encara més. Perquè en lloc de gravar dispositius electrònics, el que és fa ara és pagar a les entitats de gestió -com la SGAE- directament amb els nostres impostos i, a través dels Pressupostos Generals de l’Estat. És a dir, ara pagarem a aquestes entitats tots els habitants d’Espanya, sense cap tipus de diferències entre usuaris. Els impostos de tota la ciutadania estaran destinats a sufragar les activitats d’aquestes entitats. Si el cànon era indiscriminat, aquest sistema encara és pitjor.

Malgrat la gravetat de pagar a la SGAE directament de les arques de l’Estat, el Reial Decret indica criteris de valoració molt ambigus per al càlcul del nou “cànon amb un altre nom”. Com a exemple, el “perjudici efectivament causat als titulars”, criteri de complex càlcul i que tampoc es detalla en aquest. El que converteix en encara més sagnant aquest assalt a les arques públiques en temps de crisi.

El Reial decret també dificultarà que els autors s’autogestionin els seus drets, ja que s’atorga a les entitats de gestió l’exclusivitat de fer efectiva “la compensació equitativa i única”. Tot això quan l’autogestió, en aquests temps de desenvolupament de noves tecnologies, pot resultar més eficient i més respectuosa amb els usuaris que la gestió-fins ara nefasta-realitzada per entitats com la SGAE.

A més, el text dóna resposta a la previsible allau de demandes sol·licitant la devolució d’un cànon que, segons les altes instàncies europees, era injust i desproporcionat. Aquestes demandes, a hores d’ara, podrien obtenir resposta positiva per part dels jutges. Això sens dubte afectaria les arques d’aquestes entitats de gestió que van cobrar el cànon sense tenir dret a això (per exemple, a través de dispositius usats amb fins privats), i que es veurien obligades a pagar indemnitzacions substancioses. Diversos municipis i empreses han sol·licitat ja aquesta devolució, entre elles CaixaBank (La Caixa).

Per evitar que aquestes accions judicials es portin a terme, el Govern tanca la porta de la Justícia de forma contundent: la disposició transitòria primera estableix que qualsevol pagament de cànon-justificat o no-realitzat abans del 2012 no tindrà dret a cap devolució. És a dir, que les entitats de gestió es quedaran amb les quantitats indegudament cobrades i la ciutadania no tindrà dret a reclamar res en els tribunals.

El document obre també una greu inseguretat jurídica introduint l’article 158 bis, que obliga les pàgines d’enllaços a indicar clarament d’on treuen el dret a enllaçar a les obres. Per entendre’ns, la pàgina ha de penjar els permisos de què disposin sobre qualsevol contingut enllaçat, fins i tot fotografies. Això significaria que empreses com Google, amb la seva cercador d’imatges, haguéssin d’adjuntar a cada resultat els permisos corresponent, sol · licitats a cada autor. Cosa que pot esdevenir una greu
molèstia administratiu
fins i tot per companyies degudament legitimades.

Les notificacions relacionades amb el punt anterior s’anunciaran en un futur tauler electrònic, que haurà de ser consultat per les empreses, en lloc de fer servir els canals de comunicació habituals. Això vol dir que les empreses han de ser les que verifiquin cada dia si han rebut o no una notificació, ja que en cas contrari se les donarà per notificades. A més, segons la disposició transitòria segona, mentre el tauler electrònic no estigui actiu (la qual cosa pot allargar tant de temps com l’Administració vulgui), les notificacions es realitzaran per edictes, anunciant-se físicament en algun tauler a Madrid. Cosa que, per descomptat, pràcticament impossibilita que una empresa pugui saber si té o no alguna notificació que afecti als seus interessos.

Finalment, després d’anys de lluita per part del moviment pirata a tot el món, el Reial decret dóna a entendre que l’intercanvi per comunicació pública queda emparat dins del dret a còpia privada, fet que seria digne de celebrar si no fos pels punts esmentats més amunt.

Des de Pirates de Catalunya volem denunciar que aquest Reial decret ve a empitjorar la situació actual, no només per la manca de transparència, sinó per l’absència de diàleg entre les diferents parts implicades, i lamentem que se segueixi atorgant a entitats com la SGAE, que ja han demostrat no ser capaços de gestionar de manera eficaç els drets i interessos de creadors i consumidors, el monopoli de gestió del nou dret que substituirà el cànon.

Pirates de Catalunya – PIRATA.CAT
https://pirates.cat
Facebook: http://facebook.com/pirates.cat
Twitter: @partit_pirata


Pirates de Catalunya filtra y denuncia el Real Decreto Ley de Propiedad Intelectual

Borrador del Real Decreto: https://pirates.cat/public/1207_borradorRDLey_EEGG_julio_2012.pdf

Pirates de Catalunya ha tenido acceso a un borrador de Real Decreto Ley por el cual se adoptan medidas urgentes en materia de propiedad intelectual. En otros términos, una reforma exprés de la Ley de Propiedad Intelectual, a escondidas, con alevosía y nocturnidad. Y no es para menos, ya que el texto presenta diferentes puntos que causan desconfianza.

Les adjuntamos el análisis de esta futura ley, realizado por diversos abogados de prestigio en asuntos de Propiedad Intelectual.

Tras una acción judicial dirigida por Josep Jover (candidato de Pirates de Catalunya el próximo 25N) en la que se declaró abusivo el canon digital, el Gobierno de España se ha visto obligado a efectuar una serie de modificaciones cosméticas a la ley actual, declarada ilegal por la justicia europea.

Aparecen cambios en el canon, que pasará a cobrarse de una partida presupuestaria, junto con la mayor dificultad que tendrán los autores para autogestionarse, sin olvidar otros retoques que disimulan el aumento de poder las entidades de gestión.

Es importante señalar que si el canon digital era abusivo (tal y como lo ha entendido la Justicia europea), este nuevo mecanismo lo es todavía más. Porque en vez de gravar dispositivos electrónicos, lo que se hace ahora es pagar a las entidades de gestión -como la SGAE- directamente con nuestros impuestos, a través de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, ahora pagaremos a estas entidades todos los habitantes de España, sin ningún tipo de diferenciación entre usuarios. Los impuestos de toda la ciudadanía estarán destinados a sufragar las actividades de esas entidades. Si el canon era indiscriminado, este sistema todavía es peor.

A pesar de la gravedad de pagar a la SGAE directamente de las arcas del Estado, el Real Decreto indica criterios de valoración muy ambiguos para el cálculo del nuevo “canon con otro nombre”. Como ejemplo, el “perjuicio efectivamente causado a los titulares”, criterio de complejo cálculo y que tampoco se detalla en el mismo. Lo que convierte en todavía más sangrante este asalto a las arcas públicas en tiempos de crisis.

El Real Decreto también dificultará que los autores autogestionen sus derechos, ya que se otorga a las entidades de gestión la exclusividad de hacer efectiva “la compensación equitativa y única”. Todo ello cuando la autogestión, en estos tiempos de desarrollo de nuevas tecnologías, puede resultar más eficiente y más respetuosa con los usuarios que la gestión -hasta ahora nefasta- realizada por entidades como la SGAE.

Además, el texto da respuesta a la previsible avalancha de demandas solicitando la devolución de un canon que, según las altas instancias europeas, era injusto y desproporcionado. Estas demandas, a día de hoy, podrían obtener respuesta positiva por parte de los jueces. Ello sin duda afectaría a las arcas de esas entidades de gestión que cobraron el canon sin tener derecho a ello (por ejemplo, a través de dispositivos usados con fines privados), y que se verían obligadas a pagar indemnizaciones sustanciosas. Diversos municipios y empresas han solicitado ya dicha devolución, entre ellas CaixaBank (la Caixa).

Para evitar que dichas acciones judiciales se lleven a cabo, el Gobierno cierra la puerta de la Justicia de forma tajante: la Disposición Transitoria Primera establece que cualquier pago de canon -justificado o no- realizado antes de 2012 no tendrá derecho a devolución alguna. Es decir, que las entidades de gestión se quedarán con las cantidades indebidamente cobradas y la ciudadanía no tendrá derecho a reclamar nada en los Tribunales.

El documento abre también una grave inseguridad jurídica introduciendo el artículo 158 bis, el cual obliga a las páginas de enlaces a indicar claramente de dónde sacan el derecho a enlazar a las obras. Para entendernos, la página debe colgar los permisos de que dispongan sobre cualquier contenido enlazado, incluso fotografías. Esto significaría que empresas como Google, con su buscador de imágenes, tuviesen que adjuntar a cada resultado los permisos correspondiente, solicitados a cada autor. Cosa que puede convertirse en un grave engorro administrativo incluso para compañías debidamente legitimadas.

Las notificaciones relacionadas con el punto anterior se anunciarán en un futuro tablón electrónico, que deberá ser consultado por las empresas, en lugar de usarse los canales de comunicación habituales. Esto significa que las empresas deberán ser las que verifiquen cada día si han recibido o no una notificación, ya que en caso contrario se las tendrá por notificadas. Además, según la Disposición Transitoria Segunda, mientras el tablón electrónico no esté activo (lo cual puede alargarse tanto tiempo como la Administración quiera), dichas notificaciones se realizarán por edictos, anunciándose físicamente en algún tablón en Madrid. Cosa que, por supuesto, prácticamente imposibilita que una empresa pueda saber si tiene o no alguna notificación que afecte a sus intereses.

Finalmente, tras años de lucha por parte del movimiento pirata en todo el mundo, el Real Decreto da a entender que el intercambio por comunicación pública queda amparado dentro del derecho a copia privada, hecho que sería digno de celebrar si no fuese por los puntos mencionados más arriba.

Desde Pirates de Catalunya queremos denunciar que este Real Decreto viene a empeorar la situación actual, no sólo por la falta de transparencia, sino por la ausencia de diálogo entre las diferentes partes implicadas; y lamentamos que se siga otorgando a entidades como la SGAE, quienes ya han demostrado no ser capaces de gestionar de forma eficaz los derechos e intereses de creadores y consumidores, el monopolio de gestión del nuevo derecho que sustituirá al canon.

Pirates de Catalunya – PIRATA.CAT
https://pirates.cat
Facebook: http://facebook.com/pirates.cat
Twitter: @partit_pirata

La LOMCE, una llei per a la purga ideològica de mestres i professors

Traducció de La LOMCE, una ley para la purga ideológica de maestros y profesores

L’avantprojecte de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (de les sigles en castellà LOMCE) constitueix una seriosa amenaça per a la llibertat de tots els docents, el futur dels quals dependrà en gran mesura de la seva submissió a l’administració de torn.

Un dels aspectes més destacats de la reforma proposada és la promoció del director a líder suprem del centre. De fet, el text proposat diu que el director del centre disposarà d’autonomia per adaptar els recursos humans a les necessitats que d’aquests se’n derivin. A aquest efecte, disposarà de les següents facultats: 

a) Establir requisits i mèrits específics per als llocs oferts de personal funcionari, així com per a l’ocupació de llocs en interinitat, en aquest cas podrà rebutjar, mitjançant decisió motivada, la incorporació de personal procedent de les llistes centralitzades.

b) Quan existeixi vacant i finançament adequat i suficient, proposar de forma motivada el nomenament de professors que, havent treballat en els projectes de qualitat, siguin necessaris per a la continuïtat dels mateixos.

Això, en la pràctica, significa que el director podrà triar a dit bona part del professorat del centre. Ni tan sols el Consell Escolar podrà fer gran cosa sobre aquest tema, atès que el seu paper serà el de mer òrgan consultiu.

El director serà triat per una Comissió constituïda per representants de les Administracions educatives i, almenys, en un trenta per cent per representants del centre corresponent.

Això significa que les administracions educatives poden tenir fins al 70% dels vots en la comissió que triï al director. En la LOE, llei que pretén ser reformada amb aquest avantprojecte, almenys un terç dels membres de la comissió era professorat triat pel Claustre i un altre terç era triat per i entre els membres del Consell Escolar que no eren professors.

Les Administracions educatives determinaran el nombre total de vocals de les comissions i la proporció entre els representants de l’Administració i dels centres.  Això significa que seran les pròpies administracions educatives les que decidiran si acaparen fins al 70% dels vocals de la comissió o cedeixen un percentatge superior al 30% als representants dels centres.

Això sí: les administracions seran les que decideixin qui dirigeix un centre educatiu, i a canvi, els directors hauran de rendir comptes de les decisions preses, de les accions de qualitat i dels resultats obtinguts en implementar-les.

El Consell Escolar podrà, per acord de dos terços dels seus membres, proposar la revocació del director, però al cap i a la fi, en l’avantprojecte en qüestió, el Consell Escolar no és mes que un mer òrgan consultiu: el poder està en mans del director, i aquest és triat per l’administració, no pel Consell Escolar.

Tot això ocorre en una època en la qual algun conseller d’educació ha criminalitzat públicament a professors pel simple fet de participar en el 15M o de promoure alguna vaga, en la qual ja s’està començant a tipificar com a falta molt greu la “violació de la imparcialitat, objectivitat i neutralitat en l’exercici de les seves funcions realitzant actuacions que expressin posicions personals, familiars, corporatives, polítiques, clientelars o de qualsevol altre tipus que, utilitzant els facultats que té, pugui vulnerar aquest principi” i els estudiants que protesten per les retallades són considerats per la policia com “l’enemic”. No és exagerat pensar que els canvis proposats en l’avantprojecte de la LOMCE serviran a les administracions educatives per realitzar un control ideològic del personal docent. I, per exemple, serà difícil tornar a veure un institut de secundària amb un consell escolar que cedeixi les instal·lacions per a una marxa contra l’atur i per la renda bàsica, ja que en el futur serà el director qui tingui aquesta competència.

Irònicament en el text de l’avantprojecte pot llegir-se que aquesta llei orgànica és el resultat d’un diàleg obert i sincer amb tota la comunitat educativa. No obstant això, representants de professors, pares i alumnes van abandonar el dimarts passat el debat en el qual s’anava a tractar l’avantprojecte en qüestió. El motiu d’aquest abandonament va ser el rebuig, per part del Ministeri d’Educació, de l’anàlisi realitzada per un dels sindicats de professors.

Ángel Vázquez, Piratas de Extremadura

Piratas de Extremadura

Suport a cafèambllet

Els pirates volem donar el nostre suport a la revista CafèAmbLlet la qual, després d’una investigació de més de 2 anys en què ha destapat la corrupció i manca de transparència en el sistema sanitari català, ha estat denunciada per Josep Maria Via, una de les persones a les que s’acusava de corruptes en diferents articles de la revista. Via està intentant tallar els dits que el senyalen, mitjançant els tribunals, en una demostració de caciquisme i prepotència, tot al·legant que CafèAmbLlet ha atemptat contra el seu honor.

Com a pirates, creiem que aquest intent de censura va en contra dels drets civils i el lliure l’accés a la informació, i que la possibilitat de que hi hagi corrupció és conseqüència de la manca de transparència de l’actual sistema sanitari.

El judici, que es va celebrar el passat 27 de setembre, va quedar vist per a sentència i que el passat dia 23 d’octubre es va resoldre amb una multa de 10.000€.

La transparència i la llibertat d’expressió han estat vençudes per la corrupció i s’ha castigat, en comptes de reconèixer, a aquells que fan una feina tant important.

Primer senador pirata al Parlament txec

Libor Michalek, un conegut revelador d’informació (whistleblower), ha guanyat les eleccions al Senat a la circumscripció més concorreguda de la República Txeca, Praga 2 i 3. Michalek participava a les eleccions al Senat en una coalició de Pirates, Verds i Demòcrata-cristians. Va ser nominat pel Partit Pirata Txec. Així doncs, els pirates obtenen representació a un parlament nacional per primer cop a la història.

Libor Michalek era una bona opció. Els pirates, tot i això, estan més interessats en els seus sis anys de legislatura que en el fet concret de la seva victòria. Comunicació bidireccional i transparència van ser les dues condicions per a la seva nominació. La decisió de nominar-lo no la va prendre la junta del partit, sinó que ho va votar tota la base d’afiliats en una votació on el 85% dels membres varen donar-li suport a la seva nominació. Volem donar-li tant de suport pirata com puguem, a fi que pugui promocionar de la millor forma la transparència financera i l’accés a la informació, valors que no són importants pels Pirates, sinó que també per a Libor Michalek“, ha dit el President dels Pirates Ivan Bartos.

Estic gratament sorprès que els Demòcrata-cívics, el Partit dels Ciutadans Lliures i també, de forma no oficial, el Partit Conservador Neoliberal hagin expressat el seu suport al Sr. Krecek. Crec que la promoció d’un candidat de la competència per part d’aquests partits (nota de traducció: els Socialdemòcrates són el partit parlamentari majoritari mentre que els Demòcrata-cívics són el número 2) està causada pel fet de que tots aquests partits no volen que ningú nou interfereixi en els seus assumptes polítics. La gent està molt enfadada amb els polítics, siguin de dretes o d’esquerres, tant que això ha fet que em donin suport a mi, i això em fa content. El meu programa és simple, clar, i s’ha publicat en 12 punts, a Internet. Crec que el sobrepreu dels contractes públics és el problema més gran“, diu Libor Michalek sobre la seva victòria.

Per a nosaltres, això significa que els Pirates com a “partit nominant” ha guanyat representació al Senat. Libor Michalek afronta la difícil tasca de fer completament transparents els assumptes econòmics de l’estat i les institucions públiques. Com a senador, tindrà millor accés als documents i esperem que continuarà cridant l’atenció del públic als problemes i casos actuals“, diu Jakub Michalek, Primer Vice-president dels Pirates i homònim de Libor Michalek.

Pirates de Catalunya es presenta a les eleccions del 25N

Els Pirates de Catalunya lliurarem avui les candidatures, juntament amb els avals, a les quatre circumscripcions. Ho podeu veure en directe a les 12.45 hores, a la Junta Electoral (Carrer Balmes, 7, Barcelona)

Hem recollit més de 9.000 avals! Moltes gràcies a tots els qui ho heu fet possible!
Volem destacar que només hem disposat de la meitat del termini, ja que la Generalitat va canviar les normes a mitja partida.

Com recordareu, l’ordre de les candidatures va ser votat pels afiliats al Sistema de Participació Ciutadana (BarcelonaGironaLleida i Tarragona.). Els pirates demanem Democràcia Directa, i prediquem amb l’exemple!

La setmana pasada va acabar amb una bona festa per a celebrar el nostre segón aniversari. Esperem que hagueu recarregat les piles, ja que en breu comença la campanya 🙂

Com col·laborar:

Afilia’t. Omple el formulari i uneix-te a nosaltres! És gratuït, i podràs votar i fer propostes al Sistema de Participació Ciutadana.
MicromecenatgeFes un donatiu. Hem aconseguit 3.800€ dels 8.450€ que tenim com a objectiu per a la campanya. Dóna més de 10€ i emporta’t el Carnet Pirata d’Or!

Pots veure les xifres de membres i de finançament a la portada de https://pirates.cat. A més complint amb el nostre principi de Transparència tota la informació dels nostres comptes és pública.

Un cop més, moltes gràcies a tots!

Salut i rom!

Segona festa d’aniversari dels Pirates de Catalunya

Versió en català. Versión en castellano.


 

Hola pirata!

Aquest divendres  19 d’octubre fem una festa per a celebrar el nostre segon aniversari!

T’hi esperem al 7 Sins Bar (c/Muntaner 7, Barcelona), de 22h a 3h, amb la millor música i les millor copes!

L’entrada serà totalment gratuïta, i les begudes a preus populars.

No és necessari confirmar assistència, però si t’apuntes ens ajudes a planificar millor 🙂

Un grup més reduït de pirates s’hi presentarà a les 18h, per tal de preparar el local i recollir els darrers avals i candidatures:

Salut i rom!

Segunda fiesta de aniversario de Pirates de Catalunya

 

Hola pirata,

Este viernes 19 de octubre hacemos ¡una fiesta para celebrar nuestro segundo aniversario!

¡Te esperamos en el 7 Sins Bar (c/Muntaner 7, Barcelona), de 22h a 3h, con la mejor música y las mejores copas!

La entrada será totalmente gratuita, y las bebidas a precios populares.

No es necesario confirmar la asistencia, pero si te apuntas nos ayudas a planificarlo mejor 🙂

Un grupo más reducido de piratas se presentará a las 18h, para preparar el local y recoger los últimos avales y candidaturas:

Salut i rom!

Urgent: ajuda’ns a recollir avals. Et necessitem! #AvalaPirata25N

Versió en català. Versión en castellano.


 

Hola pirata,

Aquesta setmana tenim un tema crític: si no recollim 6.000 avals, no podrem presentar-nos a les eleccions.

Necessitem que facis un esforç!

0) Vine a la Festa Pirata

El divendres 19 farem la Festa d’Aniversari de Pirates de Catalunya. D’entrada era per a celebrar el segon aniversari, però esperem poder celebrar també que tenim els avals. L’entrada és gratuïta, i les begudes a preus populars.

Durant la festa podràs lliurar els teus fulls d’avals i candidatures. ¡És l’ocasió perfecta!

1) Ajuda’ns a recollir avals

Sense avisar ningú, la Generalitat ha canviat els requeriments per a presentar-se a les eleccions. I ho ha fet a mitja partida, quan ja s’havien consumit 8 dels 19 dies de termini.

Necessitem que aconsegueixis tants avals com et sigui possible! Calen 6.000 avals i la data límit és el 21 d’Octubre.

No n’hi ha prou amb que la família, amics i companys de feina firmin l’aval, cal sortir al carrer! Cal convèncer gent perquè també surti al carrer a ajudar-nos a recollir firmes!

Trobaràs els fulls d’avals a AVALS 25N, a més de tots els detalls, i un mapa de punts de recollida. Si us plau, entrega els fulls als punts del mapa. Si pots oferir un punt de recollida, envia’ns l’adreça del lloc i, si s’escau, l’horari en què s’ha de portar.

Al calendari pots trobar un grapat de punts de recollida d’avals. Et convidem a acostar-t’hi i apuntar-te a un grup de recollida.

En dos dies només tenim els següents avals:

 • Barcelona: 400 de 4.042 (9,98%)
 • Girona: 100 de 502 (19,92%)
 • Lleida: 6 de 313 (1,91%)
 • Tarragona: 10 de 557 (1,79%)

Actualització (19/Oct):

 • Barcelona: 3259 (64%)
 • Girona: 647 (103%)
 • Lleida: 121 (30%)
 • Tarragona: 436 (63%)

Si seguim a aquest ritme, no ens podrem presentar a les eleccions del 25N! 🙁

2) Vota les candidatures

El dimarts 16 finalitzen les votacions per a escollir caps de llista. Si encara no ho has fet, vota a la teva província: BarcelonaGironaLleida o Tarragona.

3) Apunta’t a omplir les llistes electorals

Un cop votats els caps de llista, cal omplir-les amb tots els candidats que exigeix la llei.
Si no et vas voler presentar a cap de llista, amb aquesta opció està garantit que no aniràs a les primeres posicions.

Si us plau, entrega aquest document (amb fotocòpia del DNI).

4) Difon i demana avals

Cal demanar avals als nostres contactes, i explicar-los que aquestes seran les eleccions menys plurals de la història.

Si participes a les següents xarxes socials, si us plau segueix-nos i comparteix els nostres continguts a FacebookTwitter i Google Plus.

Tota la feina de difusió que fem ara servirà per a començar la campanya amb més visibilitat.

Aquesta setmana serà molt moguda, anirem informant de les novetats. Si tens qualsevol dubte, si us plau contacta amb partit@pirates.cat


Teddy avala a Pirates de Catalunya :D

Teddy avala a Pirates de Catalunya 😀


Urgente: ayúdanos a recoger avales. ¡Te necesitamos! #AvalaPirata25N

Hola pirata,

Esta semana tenemos un tema crítico: si no recogemos 6000 avales, no podremos presentarnos a las elecciones.

¡Necesitamos que hagas un esfuerzo!

0) Ven a la Fiesta Pirata

El viernes 19 haremos la Fiesta de Aniversario de Pirates de Catalunya. En principio era para celebrar el segundo aniversario, pero esperamos poder celebrar también que tenemos los avales. La entrada es gratuita, y las bebidas a precios populares.

Durante la fiesta podrás entregar tus hojas de avales y candidaturas. ¡Es la ocasión perfecta!

1) Ayúdanos a recoger avales

Sin avisar a nadie, la Generalitat ha cambiado los requisitos para presentarse a las elecciones. Y lo ha hecho a media partida, cuando ya se habían consumido 8 de los 19 días de plazo.

¡Necesitamos que consigas tantos avales como te sea posible! Hacen falta 6.000 avales y la fecha límite es el 21 de Octubre.

No basta con que la familia, amigos y compañeros de trabajo firmen el aval, ¡hace falta salir a la calle! ¡Hace falta convencer a la gente para que también salga a la calle a ayudarnos a recoger firmas!

Encontrarás la hoja de avales en AVALS 25N, además de todos los detalles y un mapa de puntos de recogida. Por favor, entrega las hojas en los puntos del mapa. Si puedes ofrecer un punto de recogida, envíanos la dirección y el horario disponible.

En el calendario puedes encontrar un puñado de puntos de recogida de avales. Te invitamos a ponerte en contacto con nosotros para apuntarte a un grupo de recogida.

En dos días sólo tenemos los siguientes avales:

 • Barcelona: 400 de 4042 (9,98%)
 • Girona: 100 de 502 (19,92%)
 • Lleida: 6 de 313 (1,91%)
 • Tarragona: 10 de 557 (1,79%)

Actualitzación (19/Oct):

 • Barcelona: 3259 (64%)
 • Girona: 647 (103%)
 • Lleida: 121 (30%)
 • Tarragona: 436 (63%)

Si seguimos a este ritmo, desgraciadamente no nos podremos presentar a las elecciones del 25N 🙁

2) Vota las candidaturas

El martes 16 finalizan las votaciones para elegir los cabezas de lista. Si todavía no lo has hecho, vota en tu provincia: BarcelonaGironaLleida o Tarragona.

3) Apúntate a llenar listas electorales

Una vez votados los cabezas de lista, hay que llenar las listas con todos los candidatos que exige la ley.
Si no te presentaste para cabeza de lista, con esta opción está garantizado que no irás en las primeras posiciones.

Por favor, entrega este documento (con fotocopia del DNI).

Necesitamos sobre todo gente para Lleida y Tarragona, así como avales. Por favor, os rogamos que contactéis con partit@pirates.cat para informarnos de vuestras candidaturas y / o intención de ayudar a conseguir avales para así poneros en contacto con el coordinador.

4) Difunde y pide avales

Hay que pedir avales a nuestros contactos, y explicar que éstas serán las elecciones menos plurales de la historia.

Si participas en las siguientes redes sociales, por favor síguenos y comparte nuestros contenidos en FacebookTwitter y Google Plus.

Todo el trabajo de difusión que hacemos ahora servirá para comenzar la campaña con más visibilidad.

Esta semana será muy movida, iremos informando de las novedades. Si tienes cualquier duda, por favor contacta con partit@pirates.cat

FRAU ELECTORAL EL 25N

Versión en castellano. Ajuda’ns amb la teva signatura! (+ info)

Els partits extraparlamentaris denuncien pràctiques antidemocràtiques per dificultar el seu accés a les Eleccions catalanes.

El dia 10 d’octubre del 2012, es van realitzar reiterades modificacions al web http://www.parlament2012.cat.

Aquest web és el que conté la informació oficial sobre el procés electoral de les properes eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre.

Sense avisar a cap dels partits extraparlamentaris que subscriuen aquest comunicat, el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya va canviar els requeriments per a presentar-se a les eleccions. Poc abans del pont del Pilar es va publicar al web que caldrà presentar prop de 5.700 signatures (avals) per tal que els partits sense representació al Parlament de Catalunya puguem presentar-nos a les eleccions.

I resulta que van i ho canvien després d’haver-se consumit 8 dels 19 dies per a poder recollir signatures i, el que és encara pitjor, acaba de fer-se públic al BOE, i confirmen el que ens van dir ahir per via telefònica, que caldran els avals i que no ampliaran els terminis.

Error 404 de Mónica Centelles

Podríem pensar que és un acte d’incompetència, però la Junta Electoral Central els dóna la raó, tot i que a les eleccions al País Basc i Galícia del proper 21 d’octubre, s’hi han pogut presentar tots els partits que han volgut, sense necessitat d’avals.

S’emparen en què Catalunya no té llei electoral pròpia, però, sense cap llei que ho indiqui, acaben d’equiparar el Congrés dels Diputats al Parlament de Catalunya.

El títol II de La LOREG parla de les eleccions a les Corts Generals i al Senat!

El web oficial d’informació de les eleccions http://www.parlament2012.cat ha contingut informació contradictòria. A 3 enllaços indicava que no calien avals, i en un que sí que en calien.

Tot just el passat dia 10 d’Octubre, transcorreguts 7 dies de procés electoral, van comunicar-nos des de les juntes provincials que ens caldria presentar avals.

A més a més, tot indica que aquesta informació ha estat modificada durant el transcurs dels dies posteriors a la convocatòria oficial de les eleccions, ja entrats en procés de presentació de candidatures.

Recordem que els partits majoritaris d’Espanya (PP, PSOE, CiU i PNV) van ser els que van decidir que la democràcia no podia seguir sent un dret universal. I per tal d’acabar amb el pluralisme, van fer modificacions a la LOREG per dificultar l’accés a les eleccions als partits minoritaris, no permetent que es presentin sense abans haver obtingut el 0,1% d’avals del cens electoral.

Encara resultarà que la Junta Electoral ens ha concedit el grau de Parlament estatal sense ni demanar-ho!

Ara resulta que ens han ROBAT/ESTAFAT la meitat del termini per a recollir signatures, i ens demanaran que complim la llei, és a dir, que entreguem el 100% de les signatures.

Aquest FRAU ELECTORAL executat pel Departament de Governació de la Generalitat i ratificat per la Junta Electoral Central, suposarà que molts dels partits minoritaris que vam poder presentar-nos a les eleccions generals del passat 20N, on també van caldre signatures, no siguin a temps de recollir les prop de 6.000 que ens demanen, i que partits com CiU no necessiten, doncs ells van redactar i proposar aquesta modificació de llei a la seva mida.

Si això es confirma, no hi haurà més de 4 extraparlamentaris en aquestes eleccions, atorgant-los el trist honor de ser les menys plurals de tota la història de Catalunya

Per aquest motiu, i havent-ho consultat amb els nostres advocats, anunciem públicament que iniciarem procediments legals per a IMPUGNAR (i suspendre) les eleccions del proper 25 de novembre per les greus irregularitats comeses en el procés electoral per part de la Generalitat i la situació d’indefensió que ocasiona a totes les candidatures populars.

Atentament,
Pirates de Catalunya (PIRATA.CAT)
Escons en Blanc (EB)
Partit Republicà d’Esquerra – Izquierda Republicana (PRE-IR)

Nota: si vols ajudar a Pirates de Catalunya a aconseguir els avals, trobaràs els models d’avals a continuació:

Recorda, no es poden barrejar signatures de diferents províncies.


Los partidos extraparlamentarios denuncian prácticas antidemocráticas que dificultan su acceso a las elecciones catalanas.

El día 10 de Octubre del 2012 se realizaron reiteradas modificaciones en la web http://www.parlament2012.cat.

Esta web es la que contiene la información oficial sobre el proceso electoral de las próximas elecciones al Parlament de Catalunya del 25 de Noviembre.

Sin avisar a ninguno de los partidos extraparlamentarios que suscriben este comunicado, el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya cambió los requisitos para presentarse a las elecciones. Poco antes del Puente del Pilar se publicó en la web que un partido sin representación en el Parlament de Catalunya necesitará, para presentarse en estos comicios, cerca de 5.700 firmas (avales).

El cambio ha sido efectuado después de haberse consumido 8 de los 19 días para poder recoger firmas y, lo que es todavía peor, acaba de ser hacerse público en el BOE, y confirma lo que nos habían comunicado ayer vía telefónica, que harán falta avales y no se ampliará el plazo.

Error 404 de Mónica Centelles

Podemos pensar que es un acto de incompetencia, pero la Junta Electoral Central les da la razón; aunque en las elecciones del País Vasco y Galicia del próximo 21 de Octubre se hayan podido presentar todos los partidos que así lo hayan querido sin necesidad de avales.

Se amparan en que Cataluña no tiene ley electoral propia, pero sin ninguna ley que lo indique, acaban de equiparar el Congreso de los Diputados al Parlament de Catalunya.

¡El título II de La LOREG habla de las elecciones a las Cortes Generales y al Senado!

La web oficial de información de las elecciones catalanas http://www.parlament2012.cat ha ofrecido información contradictoria. En 3 enlaces se indicaba que no hacían falta avales, y en uno de ellos que sí.

El pasado 10 de Octubre, pasados ya siete días del proceso electoral, nos comunicaron desde las juntas provinciales que necesitábamos presentar avales.

Además, todo apunta que esta información ha sido modificada durante el transcurso de los días posteriores a la convocatoria oficial de las elecciones, en pleno proceso de presentación de candidaturas.

Recordamos que los partidos mayoritarios de España (PP, PSOE, CiU y PNV) fueron los que decidieron que la democracia no podía seguir siendo un derecho universal. Y con tal de acabar con el pluralismo, hicieron modificaciones a la LOREG para dificultar el acceso a las elecciones a los partidos minoritarios, impidiendo que se presenten sin antes obtener el 0,1% de avales del censo electoral.

¡Todavía resultará que la Junta Electoral nos ha concedido el grado de Parlamento estatal sin ni siquiera pedirlo!

Con esto resulta que nos han ROBADO/ESTAFADO la mitad del plazo para recoger firmas, y nos pedirán que cumplamos la ley, por tanto, que entreguemos el 100% de las firmas.

Este FRAUDE ELECTORAL ejecutado por el Departament de Governació de la Generalitat y ratificado por la Junta Electoral Central, supone que muchos de los partidos minoricatios que pudieron presentarse a las elecciones generales del pasado 20N, donde también hizo falta recoger avales, no tengan tiempo de recoger las cerca de 6.000 firmas que se piden, y que partidos como CiU no necesitan, ya que ellos han propuesto y redactado la modificación de esta ley totalmente a su medida.

Si ésto se confirma, no habrá más de 4 extraparlamentarios en estas elecciones, otorgándo el triste honor de ser las menos plurales de toda la historia de Cataluña.

Por este motivo, y habiéndolo consultado con nuestros abogados, anunciamos públicamente que iniciaremos procedimientos legales para IMPUGNAR (y suspender) las elecciones del próximo 25 de Noviembre, debido a las graves irregularidades cometidas en el proceso electoral por parte de la Generalitat y la situación de indefensión que ocasiona a todas las candidaturas populares.

Atentamente,
Pirates de Catalunya (PIRATA.CAT)
Escons en Blanc (EB)
Partit Republicà d’Esquerra – Izquierda Republicana (PRE-IR)

Eleccions 25N: Molta feina per fer


Versió en catalàVersión en castellano

S’han convocat eleccions anticipades i és hora de continuar empenyent amb totes les nostres forces per fer arribar la Transparència i la Democràcia Directa al Parlament de Catalunya.

1) Omple l’enquesta

En primer lloc, hem preparat una enquesta i ens agradaria que la omplissis, per a què et puguem conèixer millor i saber què en penses de nosaltres. Et prometem que et portarà menys de 5 minuts

2) Si pots, fes un donatiu

Una campanya electoral sense diners és molt difícil de fer i atès que ni tenim ni volem tenir deutes amb bancs, aprofitem per demanar col·laboració voluntària. Anima’t a fer una donació!

Podràs rebre el Carnet Pirata d’or si supera els 10 €. I a més, la donació desgrava! 😉

3) Apunta’t a les llistes electorals

Si vols estar a les llistes electorals, envia’ns la teva petició a partit@pirates.cat per organitzar la recollida de documentació i signatura de candidatures. I si vols estar als primers llocs, hem habilitat una votació per província a l’IdeaTorrent perque t’hi puguis afegir:

Tens fins el dia 9 a les 17:00 per afegir la teva candidatura a l’IdeaTorrent. Si vols ajudar a omplir la llista sense estar als primers llocs, tens fins el dia 19.

4) Participa al grup de campanya

Necessitem totes les mans possibles i aumentar la nostra presència als carrers. Organitzarem accions a diferents ciutats i a la xarxa, i comptem amb tu!

 • Per a col·laborar puntualment en accions directes al carrer, apunta’t al grup d’Activistes (rebràs convocatories de tant en tant).
 • Si el que vols és aportar idees d’accions i ajudar posar-les en marxa, apunta’t també al grup de Campanya.
 • També necessitem dissenyadors i tècnics audiovisuals per a fer una gran campanya visual, tant als mitjans de comunicació com al carrer. Apunta’t per a fer-la possible al grup de Creatius.
 • Així mateix, és vital augmentar l’activitat al blog durant la campanya i necessitarem molta ajuda amb les notes de premsa i d’altres comunicacions oficials. Pots col·laborar en la redacció, traducció i/o correcció de texts donant-te d’alta a la llista de Comunicació.

Per a participar als grups de treball cal que estiguis afiliat. Si encara no ho estàs, omple el formulari d’afiliació a Pirates de Catalunya.

Entre tots ho farem, Pirates al Parlement!


Se han convocado anticipadas y es hora de continuar remando con todas nuestras fuerzas para hacer llegar la Transparencia y la Democracia directa al Parlament de Catalunya.

1) Rellena la encuesta

En  primer lugar, hemos preparado una encuesta y nos gustaria que la  rellenaras, así te conoceríamos mejor y nos ayudaría a saber qué piensas  de nosotros. ¡Te prometemos que te llevará menos de 5 minutos!

2) Si puedes, haz una donación

Una campaña electoral sin dinero es muy difícil de llevar a cabo; y como ni tenemos ni queremos tener deudas con los bancos, aprovechamos para pedirte colaboración voluntaria. ¡Anímate a realizar una donación!

Podrás recibir el Carnet Pirata de Oro si supera los 10€. Además, ¡estas donaciones desgravan! 😉

3) Apúntate a las listas electorales

Si quieres estar en las listas electorales, envíanos tu petición a partit@pirates.cat para organizar la recogida de  documentación y firma de candidaturas. Si quisieras estar en los  primeros puestos, hemos habilitado una votación en IdeaTorrent para que te puedas apuntar:

Tienes hasta el día 9 a las 17:00h para presentar tu candidatura en el  IdeaTorrent. Si quieres ayudar a rellenar la lista sin estar de los  primeros, tienes hasta el día 19.

4) Participa en el grupo de campaña y en los grupos de trabajo

Necesitamos todas la manos posibles y aumentar nuestra presencia en las calles. Organizaremos acciones en diferentes ciudades y en la Red: ¡contamos contigo!

 • Para colaborar puntualmente en acciones directas en la calle, apúntate al grupo de Activistas (recibirás convocatorias de vez en cuando).
 • Si lo que quieres es aportar ideas de acciones y ayudar ponerlas en marcha, apúntate al grupo de Campaña.
 • También necesitamos diseñadores y técnicos audiovisuales para hacer una gran campaña, tanto en los medios  de comunicación como en la calle. ¡Apúntate al grupo de Creativos!
 • Igualmente, es vital aumentar la actividad al blog durante la campaña, necesitamos mucha ayuda con las notas de prensa y otras comunicaciones oficiales. Puedes colaborar en la redacción, traducción y/o correccion de textos dándote de alta en la lista de Comunicación.
Para participar en los grupos de trabajo hay que estar afiliado. Si todavía no lo estás, rellena el Formulario de afiliación a Pirates de Catalunya.

Entre todos lo lograremos: ¡Pirates al Parlament!

24 hores per votar ACTA

Versió en català. Versión en castellano.

red_siren
Queden menys de 24 hores perquè 3 comissions europarlamentàries votin la terrible ACTA, i és per això que toca fer un darrer intent per aturar la major amenaça a la llibertat dels darrers temps, juntament amb SOPA i CISPA.

Les comissions que votaran demà son:

 • ITRE (Indústria) votarà a les 10:00*
 • LIBE (Llibertats Civils) votarà a les 12:00*
 • JURI (Assumptes Legals) votarà a les 10:30*

*Hora de Brussel·les

La decisió final serà dictaminada per l’INTA (Comerç Internacional), i es basarà en les resolucions d’aquestes 3 comissions.

Des de Pirates de Catalunya suggerim a tots els nostres simpatitzants l’enviament d’un correu-e protesta a cadascuna de les 3 comissions. A continuació us deixem un model, que podeu copiar i enganxar en el vostre client de correu:

[ASSUMPTE]: Please reject the ACTA agreement

Dear MEP on the [ ITRE | LIBE | JURI ] committee,

As a citizen of Europe, I am gravely concerned about the Anti-Counterfeiting Trade Agreement, on which your committee will vote May 31.

This agreement, which has legislative effects but has been negotiated with corporate stakeholders outside of democratic transparency and accountability, appears to have severe curtailing effects on free speech online, as well as preventing the European Parliament and the parliaments of Member States from making very necessary future adjustments to key IPR concepts as we transition further into a digitally-framed economy.

Accordingly, I urge you to vote along lines that withhold the European Parliament’s consent to the ACTA agreement.

Sincerely,
[Nom i cognoms]
[País]

Falkvinge ha creat llistes de correus amb els europarlamentaris implicats en cada cas per facilitar la feina, de manera que només haurem d’enviar el correu-e a la llista que correspongui a cada comissió:

 • ITRE: europarl-itre@falkvinge.net
 • LIBE: europarl-libe@falkvinge.net
 • JURI: europarl-juri@falkvinge.net

 

Si-us-plau, actueu. Només us costarà un minut.

——————–

Quedan menos de 24 horas para que 3 comisiones europarlamentarias voten la terrible ACTA, por ello toca hacer un último intento para parar la mayor amenaza a la libertad de los últimos tiempos, junto a SOPA y CISPA.

Las comisiones que votarán mañana son:

 • ITRE (Industria) votará a las 10:00*
 • LIBE (Libertades Civiles) votará a las 12:00*
 • JURI (Asuntos Legales) votará a las 10:30*

*Hora de Bruselas

La decisión final será dictaminada por el INTA (Comercio Internacional), y se basará en las resoluciones de estas 3 comisiones.

Desde Pirates de Catalunya sugerimos a todos nuestros simpatizantes el envío de un email protesta a cada una de las 3 comisiones. Arriba encontraréis un modelo, el cual cortar y pegar en vuestro cliente de correo.

Falkvinge ha creado listas de correos con los europarlamentarios implicados en cada caso para facilitar el trabajo, por lo que sólo necesitaremos enviar el e-mail a la lista que corresponde a cada comisión:

 • ITRE: europarl-itre@falkvinge.net
 • LIBE: europarl-libe@falkvinge.net
 • JURI: europarl-juri@falkvinge.net

 

Por favor, actuad. Tan sólo os llevará un minuto.