Tema: Pirates de Catalunya

¿Democracia participativa? o Qué miedo da el pueblo ignorante

Versión en castellano. Versió en català.


Democracia participativa? o Qué miedo da el pueblo ignorante.

Mis amigos han asistido con una mezcla de diversión y sorpresa a mi mutación de animal apolítico a afiliada de Pirates de Catalunya. Una buena parte de ellos pasa ya de los cuarenta y es curioso cómo, en general, todos expresan las mismas dudas. Y he querido compartir la más común con vosotros: las críticas, los peros y mis respuestas respecto a la democracia participativa. Aviso para navegantes: en la más pura línea pirata, mis respuestas no han de por qué coincidir con las del partido.

La democracia directa, lo confieso, es el punto del Ideario Pirata respecto al que mi transformación ha sido mayor. De hecho, aún ahora, si existiera Multivac, seguramente le cedería el poder de decidir a él. Pero no existe. La alternativa a los peligros/dificultades de la democracia participativa no es una democracia infalible, sino lo que tenemos. Nuestros dirigentes no son una élite de eruditos honestos. Entre que se equivoquen unos pocos, de buena fe o manipulados, o que se equivoque todo el mundo, me quedo con la campana de Gauss. ¡Eso sí! Teniendo claro que la educación, información y transparencia son los ingredientes imprescindibles para el buen funcionamiento de la democracia participativa. Y ahora, tras el sorbo a la copa de vino, viene la avalancha de peros:

 • Pero la gente sólo quiere ver el fútbol. No necesariamente. Las conductas se reproducen de padres a hijos; no es un gen el que transmite la religión o la preferencia por un equipo de fútbol determinado. La educación, entendida como aprender a disfrutar de comprender, es la clave.
 • Pero hay mucha gente que es tonta. No tanta. Hay personas poco informadas y personas que no han tenido la oportunidad de ir más allá de los confines de Telecinco. Pero de nuevo, la educación es la respuesta.
 • Pero qué pasa si la gente, que ya hemos dicho que es tonta, decide “matar/discriminar/maltratar” al colectivo X que no le cae bien. La democracia participativa no puede anular lo que se deduce de los derechos humanos y del ideario Pirata ( https://pirates.cat/ideari/ ) por tanto, aberraciones claras no podrán ser ni siquiera votadas. Otro tema es la zona de grises, en la que tendremos que aprender a movernos.
 • Pero se tardarán muchos años en conseguir nada. Bueno, cuanto antes empecemos antes lo conseguiremos. Obviamente, sin hacer nada tampoco se conseguirá nada. Y hay que cambiar los cimientos: ese es el objetivo pirata, crear unos cimientos sólidos sobre los que construir.
 • Pero entonces, ¿Cuál es la posición del partido respecto a X? con X = “cualquier problema actual” o dime por favor lo que quiero oír. Ninguna. Con la salvedad de lo que se deduce de los DH y del Ideario, no tenemos posición. Pero ofrecemos algo más importante: la versatilidad de hacer nuestra cualquier posición que entre todos decidamos que es la adecuada a tomar. “Convénceme ofreciéndome argumentos racionales”, podría ser una buena descripción de la forma de pensar de un pirata tal y como yo la interpreto: ni fanatismos ni ideas inmóviles, sólo el firme deseo de tener la mayor perspectiva posible y poder decidir en base a ella.

Y, ya en los cafés, si mi interlocutor dice algo parecido a “le daré una vuelta a lo que hemos hablado”, me siento feliz.

Salud y ron!!

Yolanda


Versió en català.

 

¿Democràcia participativa? O Quina por fa el poble ignorant

 

Els meus amics han assistit, amb una barreja de diversió i sorpresa, a la meva mutació d’animal apolític a afiliada de Pirates de Catalunya. Una bona part d’ells passa dels quaranta i és curiós com, en general, tots expressen els mateixos dubtes. I he volgut compartir el més comú amb vosaltres: les crítiques, els peròs i les meves respostes respecte la democràcia participativa. Avis per a navegants: en la més pura línia pirata, les meves respostes no tenen perquè coincidir amb les del partit.
La democràcia directa, ho confesso, és el punt de l’ideari respecte el qual la meva transformació ha estat més gran. De fet, encara ara, si existís Multivac, segurament li cediria el poder a ell. Però no existeix. L’alternativa als perills/dificultats de la democràcia participativa no és una democràcia infal·lible sinó el que tenim. Els nostres dirigents no són una elit d’erudits honestos. Entre que s’equivoquin uns quants, de bona fe o manipulats, o que s’equivoqui tothom, em quedo amb la Campana de Gauss. Això sí! Tenint clar que l’educació, la informació i la transparència són els ingredients imprescindibles per al bon funcionament de la democràcia participativa. I ara, després de fer un glop a la copa de vi, ve l’allau de peròs:

 • Però la gent només vol veure futbol. No necessàriament. Les conductes es reprodueixen de pares a fills; no és un gen el que transmet la religió o la preferència per un equip de futbol determinat. L’educació, entesa com aprendre a gaudir de comprendre, és la clau.
 • Però hi ha molta gent que és tonta. No tanta. Hi ha persones poc informades i persones que no han tingut l’oportunitat d’anar més enllà de Telecinco. Però, un altre cop, l’educació és la resposta.
 • Però què succeeix si la gent, que ja hem dit que és tonta, decideix “matar/discriminar/maltractar” al col·lectiu X que no li cau bé?. La democràcia participativa no pot anul·lar el que es dedueix dels drets humans i de l’Ideari Pirata (https://pirates.cat/ideari/), per tant, les aberracions clares no podran ser ni tan sols votades. Un altre tema és la zona de grisos, en la qual haurem d’aprendre a moure’ns.
 • Però es trigarà molts anys en aconseguir res. Bé, quan abans comencem abans ho aconseguirem. Òbviament sense fer res tampoc s’aconseguirà res. I s’han de canviar els fonaments, aquest és l’objectiu pirata, crear uns fonaments sòlids sobre els que construir.
 • Però aleshores, Quina és la posició del partit respecte a X? Amb X = “qualsevol problema actual” o diguem si us plau el que vull sentir. Cap. Amb l’excepció del que es dedueix dels DH i de l’Ideari, no tenim posició. Però oferim quelcom més important: la versatilitat de fer nostre qualsevol posició que entre tots decidim que és l’adequada a prendre. “Convencem oferint-me arguments racionals” podria ser una bona descripció de la forma de pensar d’un pirata tal i com jo la interpreto: ni fanatismes ni idees immòbils, solament el ferm desig de tenir la major perspectiva possible i poder decidir en base a ella.

I, arribats als cafès, si el meu interlocutor diu quelcom semblant a “li donaré un parell de voltes al que hem parlat”, em sento feliç.

Salut i rom

Yolanda

Candidat de Pirates de Catalunya detingut per causes desconegudes

ACTUALITZACIÓ [16:08]: Francisco Garrobo surt en llibertat.
ACTUALITZACIÓ [15:46]: Comença la declaració de Francisco Garrobo.
ACTUALITZACIÓ [19:19]: Passarà la nit detingut. La seva advocada espera que passi a disposició judicial demà al matí.
ACTUALITZACIÓ [15:37]: Han permès a la seva mare passar a veure’l.
ACTUALITZACIÓ [15:30]: S’està processant en aquests moments l’Habeas Corpus. Seguim sense tenir accés a l’expedient.
ACTUALITZACIÓ [15:14]: Se li acusa de Pertorbació de l’ordre Públic, per organitzar el piquet que va baixar des de Nou Barris fins a la manifestació amb motiu de la Vaga General #14N

Versió en català – Versión en castellano

A les 10.49h d’avui, 15 de novembre, un candidat de Pirates de Catalunya, el senyor Francisco Garrobo Raya ha alertat per Twitter de la seva detenció.
Malauradament, fins aquest moment, Pirates de Catalunya desconeix els motius i raons que han motivat la seva detenció policial. És per això que sota el principi jurídic penal de presumpció d’innocència, Pirates de Catalunya dóna suport al seu candidat a l’espera de notificacions oficials o, si més no, d’un procés o judici just en el qual es demostri la seva culpabilitat o innocència.

D’altra banda, ens alegrem de l’existència d’una eina com el Twitter, amb la que ens hem pogut assabentar dels fets i alertar als nostres advocats, que des d’ara mateix es centraran en el seu cas.

Pirates de Catalunya
La democràcia necessita un rescatCandidato de Pirates de Catalunya detenido por causas desconocidas

A las 10:49 de hoy, 15 de Noviembre, un candidato de Pirates de Catalunya, el señor Francisco Garrobo Raya ha alertado por Twitter de su detención.
Desgraciadamente, por el momento desconocemos los motivos y razones que han motivado su detención policial. Es por ello que bajo el principio jurídico penal de presunción de inocencia, Pirates de Catalunya apoya a su candidato a la espera de notificaciones oficiales o, en su defecto, a través de un proceso o juicio justo en el que se demuestre su culpabilidad o inocencia.

Por otra parte, nos alegramos de la existencia de una herramienta como la de Twitter, con la que hemos podido conocer los hechos y alertar a nuestros abogados, que desde ahora mismo se centrarán en su caso.

Pirates de Catalunya
La democracia necesita un rescate

Aventuras y desventuras de la travesía Pirata

Manoli Martin es regidora de Pirates de Catalunya en Sant Fruitós de Bages

¿Cuántos de vosotros/as estáis indignados/as por los recortes, por la subida de impuestos, por los rescates a los bancos, por el pasotismo de nuestros políticos a las peticiones de la población?

Quizás hace un par de años, cuando entré en Pirates de Catalunya la situación no era tan extrema, pero hay una cosa que no ha cambiado ni a más ni a menos y es la falta de participación e información por parte de los gobiernos hacia la población.

Estos fueron los principales motivos que hicieron que me decantara por este partido político.

Yo había sido de esas personas “indignadas” por la política municipal. Manifestaba mi indignación como otras muchas, en el mercado, en el colegio, en el parque. Podría haber seguido quejándome y en lugar de eso, con el apoyo de amigos y conocidos decidí presentarme a las elecciones municipales de Sant Fruitós.

Cuando veo las noticias, que se rodea el Congreso o que la gente se manifiesta, no puedo evitar decir en voz alta, que así no se consigue nada más que mostrar nuestro malestar. A la bestia, como describió Birgitta Jónsdóttir, a nuestro sistema, se la combate desde dentro.

No será fácil y menos siendo minoría, porque el sistema tal y como lo conocemos ya funciona solo. Realizar pequeños cambios implica un esfuerzo que nadie está dispuesto a hacer, aparte de eso, la desorganización interna ya sirve de excusa para poder retrasar la transparencia.

A nivel local una de mis prioridades era la transparencia. La publicación de las cuentas del Ayuntamiento para explicar a los vecinos de Sant Fruitós en que se invertía o gastaba su dinero y el dinero que se recibía de fondos públicos a modo de subvenciones.

Lo he solicitado en varias ocasiones y siempre surgen dos problemas: la protección de datos y la falta de una sub-contabilidad que permita ver de forma clara el coste de los servicios que presta el Ayuntamiento.

Lo primero se resolvería ocultando los datos de los proveedores, pero esa faena es inviable dada la estructura de personal y los programas que se utilizan actualmente. De modo que estamos trabajando en la implantación de programas que faciliten la gestión de los gastos de los servicios que presta el consistorio de una forma más eficaz.

A parte de la gestión económica, está la gestión documental y de expedientes. Actualmente en el Ayuntamiento de Sant Fruitós no tenemos un gestión real-al dia de los expedientes que han entrado, los que se han iniciado, solo sabemos de lo sucedido cuando se ha archivado. No existe un control de estado de los expedientes (iniciado, en espera, en tramite, desestimado, pendiente de alegación, archivado). Solo hay registro de entrada y registro de salida o anotación de archivo una vez cerrado. Esto impide tener una noción real de todos los expedientes que se abren en el ayuntamiento y que dificulta en el caso de aplicar un proceso de votaciones, facilitar información, saber a quien le ha de llegar, como, y cuando. Si lo ves muy complicado puedes suprimirlo. Es más un tema de control y transparencia que otra cosa.

Este año también se han corregido las carencias en materia de LOPD. Se ha constituido la comisión de protección de datos. Se ha contratado una empresa que se responsabiliza de la gestión y destrucción de documentación que contiene información de carácter personal y privada de nuestros vecinos, tanto en soporte de papel como en soporte informático (CD’s, discos duros, etc.). Se ha formado e informado a los trabajadores de sus obligaciones en materia de protección de datos.

Seguro que puede parecer que tener un cargo te habilita para hacer los cambios de forma instantánea. Pero este pensamiento está muy lejos de la realidad. La burocracia administrativa obsoleta en algunos de sus procedimientos (por no decir en todos), hace que cosas tan sencillas como la publicación de las actas del pleno y las juntas de gobierno, tarden más de un año en publicarse.

Pero, como me repiten muy a menudo, dentro y fuera del Ayuntamiento, “nadie dijo que fuera a ser fácil”, sólo espero tener la fuerza y la salud suficiente, para conseguir algún objetivo pendiente y contar siempre con el apoyo incondicional y el respeto de mucha gente.

Gracias a todos los que hacéis que sea un poquito menos difícil.

Manoli Martín

Pirates de Catalunya amb la Vaga General #14N

Vaga 14N
Versió en català.Versión en castellano.

Pirates de Catalunya ha decidit en votació oberta a tots els seus afiliats, donar suport a la vaga general d’avui, dia 14 de novembre, amb un 69,87% de vots a favor.

Aquest suport no suposa en cap cas un suport a un sindicat en particular. Entenem que aquesta vaga és una forma legítima de protesta contra una sèrie de mesures dutes a terme per un govern que no està sabent aportar solucions a la crisi, i que atempta contra els drets socials de les persones.

Defensem la participació ciutadana de base. Totes les mesures que afecten els ciutadans: treball, retallades, reformes legals, seguretat, salut o de qualsevol altre tipus, haurien d’estar detallades en un programa electoral i / o ser votades en referèndum. Com de costum, no ha estat el cas.

A més, el sistema de govern transparent que defensem des Pirates de Catalunya no és compatible amb la gestió actual de la crisi: els ciutadans no tenen cap informació sobre la despesa del govern.

Pirates de Catalunya reclama en el seu programa electoral, entre altres mesures, la convocatòria immediata de referèndums per ratificar, modificar o derogar les últimes accions que ha efectuat el govern: retallades, reials decrets, etc.

Per tot això, els pirates ens posicionem oficialment a favor de la vaga laboral, social i de consum, i convidem a tots els nostres simpatitzants a secundar, respectant la llibertat de cadascú, per mostrar el nostre rebuig a una situació que té alternatives.

———————————————————————————————

Pirates de Catalunya con la Huelga General #14N

Pirates de Catalunya ha decidido en votación abierta a todos sus afiliados, apoyar la huelga general de hoy, día 14 de noviembre, con un 69,87% de votos a favor.

Este apoyo no supone en ningún caso un apoyo a un sindicato en particular. Entendemos que esta huelga es una forma legítima de protesta contra una serie de medidas llevadas a cabo por un gobierno que no está sabiendo aportar soluciones a la crisis, y que atenta contra los derechos sociales de las personas.

Defendemos la participación ciudadana de base. Todas las medidas que afectan a los ciudadanos: trabajo, recortes, reformas legales, seguridad, salud o de cualquier otro tipo, deberían estar detalladas en un programa electoral y/o ser votadas en referéndum. Como de costumbre, no ha sido el caso.

Además, el sistema de gobierno transparente que defendemos desde Pirates de Catalunya no es compatible con la gestión actual de la crisis: los ciudadanos no tienen ninguna información sobre el gasto del gobierno.

Pirates de Catalunya reclama en su programa electoral, entre otras medidas, la convocatoria inmediata de referéndums para refrendar, modificar o derogar las últimas acciones que ha efectuado el gobierno: recortes, reales decretos, etc.

Por todo ello, los piratas nos posicionamos oficialmente a favor de la huelga laboral, social y de consumo, e invitamos a todos nuestros simpatizantes a secundarla, respetando la libertad de cada uno, para mostrar nuestro rechazo a una situación que tiene alternativas.

Presentem el programa electoral més participatiu del #25N, aprovat per Democràcia Directa #ProgramaElectoralPirata

Versión en castellano. Versió en català.


Pirates de Catalunya presenta el programa electoral més participatiu del #25N i aprovat per Democràcia Directa

Pirates de Catalunya presenta el Programa de les Eleccions Catalanes del 25 N, que es va començar amb la convocatòria anticipada d’eleccions amb una primera fase oberta a tothom, afiliat o no, proposant els continguts, i una segona treballada entre tots els pirates i decidida mitjançant democràcia directa. Aquest programa és, per tant, resultat del treball col·laboratiu i ha estat sotmès a votació dels afiliats.

En el procediment emprat, el Grup de Programa, constituït pels afiliats que van voler formar-ne part a principis d’octubre, va elaborar un esborrany inicial que va ser posteriorment sotmès a un procés de debat i votació. Com en anteriors programes electorals, s’ha seguit el reglament d’aprovació de documents, mitjançant el qual totes les persones afiliades poden proposar esmenes o solucions alternatives i votar a favor de les propostes i esmenes presentades a través del Sistema de Participació Ciutadana (SPC).

L’objectiu de Pirates de Catalunya (PIRATA.CAT) és transformar el sistema polític mitjançant transparència total i participació directa de la ciutadania en els processos de presa de decisions utilitzant mecanismes com ara referèndums vinculants (democràcia directa) i iniciatives populars, entre d’altres.

Per aquesta raó, el programa electoral del 25 N cobreix tots els àmbits de l’acció política centrats en establir un sistema realment democràtic, en el qual la pròpia ciutadania, en lloc dels partits polítics, defineixi de manera continuada els seus interessos i preferències, i no es limiti a votar passivament els programes quan hi ha eleccions. Igualment, es pren posició en qüestions i problemes concrets de la societat que han estat objecte de debat i votació oberts a tots els afiliats.

El programa de PIRATA.CAT està format per set capítols. Aquest n’és un resum:

 • I – Drets i llibertats fonamentals, en el que es proposa, entre d’altres assumptes, ampliar la llibertat d’expressió amb iniciatives com la Icelandic Modern Media Initiative. Igualment, es vol aplicar la “Convenció internacional per a la protecció dels drets dels treballadors immigrats i dels seus familiars” així com establir el terme “Violència domèstica” amb l’objectiu d’equiparar, sense retallar en cap cas els drets aconseguits per les dones en l’actual llei de Violència de Gènere, les actuacions i les penes relacionades amb qualsevol tipus de violència que tingui lloc en l’àmbit de la família o de la parella.
 • II – Transparència. La transparència s’ha de convertir en un deure pro-actiu i en la pràctica habitual de les administracions públiques. Es proposem mesures com: l’accés de manera lliure, simple i gratuïta a qualsevol informació, dades i documentació generada en projectes subvencionats amb diners públics; que els representants polítics facin informes regulars de les seves activitats com a polítics, que detallin les consultes i les reunions que han tingut, a més a més de la justificació i resultats d’aquestes activitats; i que els partits polítics informin detalladament de les seves fonts d’ingressos i despeses. També es pretén promoure l’estalvi en infraestructures tecnològiques mitjançant l’ús de programari lliure, ja que, d’una banda garanteix la seguretat en el tractament de les dades personals i, de l’altra, fomenta la creació d’empreses dedicades al seu suport, així com dur a terme una reforma de l’actual projecte de Llei de Transparència i impuls a les estratègies d’Open Data a totes les administracions catalanes, entre altres aspectes.
 • III – Cultura i educació. De la tríada cultura – educació – informació depèn la viabilitat de la democràcia participativa per a la qual és imprescindible una ciutadania crítica i activa i una societat del coneixement. Per aquest motiu,
  • Defensem una política cultural responsable, transparent, estimulant i sostenible. (Cultura).
  • Defensem un sistema educatiu que incentivi la creativitat, la curiositat intel·lectual, l’auto-direcció, la responsabilitat social i la cooperació, basat en models de referència com el de Finlàndia i en constant diàleg obert amb la comunitat educativa, pares i alumnes (Educació.)
  • Defensem un model que contingui la creació i l’intercanvi d’informació com a trets fonamentals. (Informació).
  • Dins d’aquest apartat del programa electoral destaca la reforma dels drets d’autor i de la propietat intel·lectual en consonància amb la Declaració de Washington sobre Propietat Intel·lectual i Interès Públic (2011); promoure el lliure intercanvi sense ànim de lucre i que aquest no sigui criminalitzat i rebutjar les fórmules de remuneració compensatòria per còpia privada i l’actual model de gestió dels drets d’autor.
 • IV – Patents i drets d’exclusivitat. Es proposa un nou model que limiti els possibles abusos de les patents i DPI, i promoure altres mecanismes d’incentivació de la recerca i la innovació. Pirates de Catalunya s’oposa a l’actual tendència de reforçament il·limitat dels drets dels titulars i la criminalització creixent dels usuaris, per això proposa explorar noves maneres de retribució de la creació intel·lectual i la innovació, tenint en compte els avenços en les tecnologies de la comunicació i difusió de la informació, entre altres propostes.
 • V – Sistema polític i participació ciutadana. La regeneració democràtica del nostre país ha de basar-se en punts com ara:
  • Elaborar una llei electoral a Catalunya que contempli llistes obertes i vot en blanc computable, entre altres requeriments.
  • Incorporar a l’esmentada llei electoral de Catalunya una normativa sobre iniciatives legislatives populars que inclogui totes les matèries pròpies del Parlament de Catalunya i l’obligació de tramitació amb debat parlamentari, sense possibilitat d’esmenar-les i, en cas de no aprovació, votació en referèndum.
  • Elaborar una normativa sobre referèndums de caire vinculant.
  • Promoure la democràcia participativa i directa fent servir les tecnologies de la informació i el coneixement (TIC).
 • VI – Sobre el dret d’autodeterminació i el referèndum d’independència de Catalunya
  • Des de PIRATA.CAT subscrivim totalment les tesis de participació democràtica i ciutadana en l’elaboració de propostes i presa de decisions, i de la vinculació dels resultats d’aquesta participació a la seva gestió i execució per part dels organismes de govern.
  • L’article 21 de la DUDH diu “La voluntat del poble és el fonament de l’autoritat dels poders públics”. Per això donem suport a la idea que els pobles tenen dret a la seva autodeterminació. En conseqüència, es defensa el dret a l’autodeterminació de Catalunya i de tots els pobles.
 • VII – Posició davant de la crisi i mesures per afrontar-la. Cal construir entre tots i totes una alternativa integral de política econòmica i social que permeti sortir a curt termini de la crisi i assolir un futur de progrés social, econòmic i sostenible. Pirates de Catalunya té una posició clara respecte a la conveniència d’objectius i mesures com la lluita contra el frau fiscal i els paradisos fiscals, i el repartiment equitatiu dels costos de la crisi: el govern cuida les institucions financeres amb problemes i es desentén de la ciutadania en la mateixa situació. Igualment, s’ha de revisar totes les retallades (en sanitat, educació, etc.) i increments recaptatoris (euro per recepta, taxes universitàries, impostos sobre el turisme, etc.) de l’última legislatura i iniciar un període de consulta i decisió per referèndum per mantenir-los, retirar-los o reestructurar-los, cas per cas, entre altres qüestions.

Pirates de Catalunya, membre del moviment internacional Pirata

PIRATA.CAT es va constituir fa dos anys a Catalunya, forma part del Moviment Internacional Pirata, i fins els moment, ha presentat candidatures a les eleccions catalanes de 2010, a les generals de 2011 i a diversos municipis en les darreres municipals. A les generals va obtenir 21.771 vots, triplicant el resultat de l’any anterior a les eleccions autonòmiques.

Pirates de Catalunya (PIRATA.CAT) defensen el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a dir i decidir allò que fa el seu govern. Defensen la privacitat, impulsen la societat de la informació i l’accés a la cultura i al coneixement com requisits imprescindibles per a poder viure en llibertat, així com la transparència total de les institucions.

Pirates de Catalunya es una organització horitzontal i ideològicament transversal, sempre que es respecti l’Ideari Pirata i la Declaració Universal dels Drets Humans i s’estigui disposat a obrir nous camins a la política per acostar-la a tota la ciutadania. Allò que diferencia Pirates de Catalunya d’altres partits és que el seu objectiu és transformar el sistema polític mitjançant transparència total i participació directa de la ciutadania en els processos de presa de decisions mitjançant mecanismes com ara referèndums vinculants (democràcia directa) i iniciatives populars, entre d’altres.

Més informació:

Programa en català: https://pirates.cat/programa-de-les-eleccions-catalanes-25n-2012/


Pirates de Catalunya presenta el programa electoral más participativo del #25N y aprobado por Democracia Directa

 

Pirates de Catalunya presenta el Programa de las Elecciones Catalanas del 25 N, que se inició tras la convocatoria anticipada de elecciones con una primera fase abierta a todos, afiliados o no, proponiendo los contenidos, y una segunda trabajada entre todos los piratas y decidida mediante democracia directa. Este programa es, por tanto, resultado del trabajo colaborativo y ha sido sometido a votación de los afiliados.

En el procedimiento empleado, el Grupo de Programa, constituido por los afiliados que quisieron formar parte del mismo a principios de octubre, elaboró un borrador inicial que fue posteriormente sometido a un proceso de debate y votación. Como en anteriores programas electorales se ha seguido el reglamento de aprobación de documentos, mediante el cual todas las personas afiliadas pueden proponer enmiendas o soluciones alternativas y votar las propuestas y enmiendas presentadas a través del Sistema de Participación Ciutada na (SPC).

El objetivo de Piratas de Cataluña (PIRATA.CAT) es transformar el sistema político mediante transparencia total y participación directa de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones, utilizando mecanismos como referéndums vinculantes (democracia directa) e iniciativas populares, entre otros.

Por esta razón, el programa electoral del 25N cubre todos los ámbitos de la acción política centrados en establecer un sistema realmente democrático, en el que la propia ciudadanía, en lugar de los partidos políticos, defina de manera continuada sus intereses y preferencias, y no se limite a votar pasivamente los programas cuando hay elecciones. Así mismo, se toma posición en cuestiones y problemas concretos de la sociedad que han sido objeto de debate y votación abiertos a todos los afiliados.

El programa de PIRATA.CAT está formado por siete capítulos. Éste es un resumen:

 • I – Derechos y libertades fundamentales, en el que se propone, entre otros asuntos, ampliar la libertad de expresión con iniciativas como la Icelandic Modern Media Initiative. De la misma forma, se pretende aplicar la “Convención internacional para la protección de los derechos de los trabajadores inmigrados y de sus familiares”, así como establecer el término “Violencia doméstica” con el objetivo de equiparar, sin recortar en ningún caso los derechos conseguidos por las mujeres en la actual ley de Violencia de Género, las actuaciones y las penas relacionadas con cualquier tipo de violencia que tenga lugar en el ámbito de la familia o de la pareja.
 • II – Transparencia. La transparencia debe convertirse en un deber proactivo y en la práctica habitual de las administraciones públicas. Proponemos medidas como: el acceso de manera libre, simple y gratuita a cualquier información, datos y documentación generada en proyectos subvencionados con dinero público. Que los representantes políticos hagan informes regulares de sus actividades como políticos, que detallen las consultas y las reuniones que han tenido, además de la justificación y resultados de estas actividades y que los partidos políticos expliquen detalladamente sus fuentes de ingresos y gastos. Promover el ahorro en infraestructuras tecnológicas mediante el uso de software libre, ya que, por un lado garantiza la seguridad en el tratamiento de los datos personales y, por otro, fomenta la creación de empresas dedicadas a su apoyo. Reforma del actual proyecto de Ley de Transparencia e impulso a las estrategias de Open Data a todas las administraciones catalanas, entre otros aspectos.
 • III – Cultura y educación. De la tríada cultura – educación – información depende la viabilidad de la democracia participativa para la que es imprescindible una ciudadanía crítica y activa y una sociedad del conocimiento. Por este motivo,
  • Defendemos una política cultural responsable, transparente, estimulante y sostenible. (Cultura).
  • Defendemos un sistema educativo que incentive la creatividad, la curiosidad intelectual, la autodirección, la responsabilidad social y la cooperación, basado en modelos de referencia como el de Finlandia y en constante diálogo abierto con la comunidad educativa, padres y alumnos (educación.)
  • Defendemos un modelo que contenga la creación y el intercambio de información como rasgos fundamentales. (Información).
  • Dentro de este apartado del programa electoral destaca la reforma de los derechos de autor y de la propiedad intelectual en consonancia con la Declaración de Washington sobre Propiedad Intelectual y Interés Público (2011); promover el libre intercambio sin ánimo de lucro y que éste no sea criminalizado y rechazar las fórmulas de remuneración compensatoria por copia privada y el actual modelo de gestión de los derechos de autor.
 • IV – Patentes y derechos de exclusividad. Se propone un nuevo modelo que limite los posibles abusos de las patentes y DPI, y promover otros mecanismos de incentivación de la investigación y la innovación. Pirates de Catalunya se opone a la actual tendencia de refuerzo ilimitado de los derechos de los titulares y la criminalización creciente de los usuarios, por lo que propone explorar nuevas maneras de retribución de la creación intelectual y la innovación, teniendo en cuenta los avances en las tecnologías de la comunicación y difusión de la información, entre otras propuestas.
 • V – Sistema político y participación ciudadana. La regeneración democrática de nuestro país debe basarse en puntos tales como:
  • Elaborar una ley electoral en Cataluña que contemple listas abiertas y voto en blanco computable, entre otros requerimientos.
  • Incorporar a la citada ley electoral de Cataluña una normativa sobre iniciativas legislativas populares que incluya todas las materias propias del Parlamento de Cataluña y la obligación de tramitación con debate parlamentario, sin posibilidad de enmendarlas y, en caso de no aprobación, votación en referéndum.
  • Elaborar una normativa sobre referendos de carácter vinculante.
  • Promover la democracia participativa y directa utilizando las tecnologías de la información y el conocimiento (TIC).
 • VI – Sobre el derecho de autodeterminación y el referéndum de independencia de Catalunya
  • Desde PIRATA.CAT suscribimos totalmente las tesis de participación democrática y ciudadana en la elaboración de propuestas y toma de decisiones, y de la vinculación de los resultados de esta participación en su gestión y ejecución por parte de los organismos de gobierno.
  • El artículo 21 de la DUDH dice “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad de los poderes públicos”. Por eso apoyamos la idea de que los pueblos tienen derecho a su autodeterminación. En consecuencia, se defiende el derecho a la autodeterminación de Cataluña y de todos los pueblos.
 • VII – Posición ante la crisis y medidas para afrontarla. Hay que construir entre todos y todas una alternativa integral de política económica y social que permita salir a corto plazo de la crisis y lograr un futuro de progreso social, económico y sostenible. Pirates de Catalunya tiene una posición clara respecto a la conveniencia de objetivos y medidas como la lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales, y el reparto equitativo de los costes de la crisis: el gobierno cuida las instituciones financieras con problemas y se desentiende de la ciudadanía en la misma situación. Igualmente, se revisarán todos los recortes (en sanidad, educación, etc.) e incrementos recaudatorios (euro por receta, tasas universitarias, impuestos sobre el turismo, etc.) de la última legislatura, y se iniciará un periodo de consulta y decisión por referéndum para mantenerlos, retirarlos o reestructurarlos, caso por caso, entre otras cuestiones.

Pirates de Catalunya, miembro del movimiento internacional Pirata

PIRATA.CAT se constituyó hace dos años en Cataluña, forma parte del Movimiento Internacional Pirata, y hasta el momento, ha presentado candidaturas a las elecciones catalanas de 2010, a las generales de 2011 y en varios municipios en las últimas municipales. En las generales obtuvo 21.771 votos, triplicando el resultado del año anterior en las elecciones autonómicas.

Pirates de Catalunya (PIRATA.CAT) defiende el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a decir y decidir lo que hace su gobierno. Defienden la privacidad, impulsan la sociedad de la información y el acceso a la cultura y al conocimiento como requisitos imprescindibles para poder vivir en libertad, así como la transparencia total de las instituciones.

Pirates de Catalunya es una organización horizontal e ideológicamente transversal, siempre que se respete el Ideario Pirata y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se esté dispuesto a abrir nuevos caminos a la política para acercarla a toda la ciudadanía. Lo que diferencia Pirates de Catalunya de otros partidos es que su objetivo es transformar el sistema político mediante transparencia total y participación directa de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones mediante mecanismos como referéndums vinculantes (democracia directa) e iniciativas populares, entre otros.

Más información:

Programa en castellano: https://pirates.cat/es/programa-de-les-eleccions-catalanes-25n-2012/

Pirates de Catalunya filtra i denuncia el Reial Decret Llei de Propietat Intel·lectual

Versió en català. Versión en castellano.


Esborrany del Real Decret: https://pirates.cat/public/1207_borradorRDLey_EEGG_julio_2012.pdf

Pirates de Catalunya ha tingut accés a un esborrany de Reial Decret Llei pel qual s’adopten mesures urgents en matèria de propietat intel·lectual. En altres termes, una reforma exprés de la Llei de Propietat Intel·lectual, d’amagat, amb traïdoria i nocturnitat. I no és per menys, ja que el text presenta diferents punts que causen desconfiança.

Els adjuntem l’anàlisi d’aquesta futura llei, realitzat per diversos advocats de prestigi en assumptes de propietat intel·lectual.

Després d’una acció judicial dirigida per Josep Jover (candidat de Pirates de Catalunya el proper 25N) en la qual es va declarar abusiu el cànon digital, el Govern d’Espanya s’ha vist obligat a realitzar una sèrie de modificacions cosmètiques a la llei actual, declarada il·legal per la justícia europea.

Apareixen canvis en el cànon, que passarà a cobrar d’una partida pressupostària, juntament amb la major dificultat que tindran els autors per autogestionar, sense oblidar altres retocs que dissimulen l’augment de poder de les entitats de gestió.

És important assenyalar que si el cànon digital era abusiu (tal com ho ha entès la Justícia europea), aquest nou mecanisme ho és encara més. Perquè en lloc de gravar dispositius electrònics, el que és fa ara és pagar a les entitats de gestió -com la SGAE- directament amb els nostres impostos i, a través dels Pressupostos Generals de l’Estat. És a dir, ara pagarem a aquestes entitats tots els habitants d’Espanya, sense cap tipus de diferències entre usuaris. Els impostos de tota la ciutadania estaran destinats a sufragar les activitats d’aquestes entitats. Si el cànon era indiscriminat, aquest sistema encara és pitjor.

Malgrat la gravetat de pagar a la SGAE directament de les arques de l’Estat, el Reial Decret indica criteris de valoració molt ambigus per al càlcul del nou “cànon amb un altre nom”. Com a exemple, el “perjudici efectivament causat als titulars”, criteri de complex càlcul i que tampoc es detalla en aquest. El que converteix en encara més sagnant aquest assalt a les arques públiques en temps de crisi.

El Reial decret també dificultarà que els autors s’autogestionin els seus drets, ja que s’atorga a les entitats de gestió l’exclusivitat de fer efectiva “la compensació equitativa i única”. Tot això quan l’autogestió, en aquests temps de desenvolupament de noves tecnologies, pot resultar més eficient i més respectuosa amb els usuaris que la gestió-fins ara nefasta-realitzada per entitats com la SGAE.

A més, el text dóna resposta a la previsible allau de demandes sol·licitant la devolució d’un cànon que, segons les altes instàncies europees, era injust i desproporcionat. Aquestes demandes, a hores d’ara, podrien obtenir resposta positiva per part dels jutges. Això sens dubte afectaria les arques d’aquestes entitats de gestió que van cobrar el cànon sense tenir dret a això (per exemple, a través de dispositius usats amb fins privats), i que es veurien obligades a pagar indemnitzacions substancioses. Diversos municipis i empreses han sol·licitat ja aquesta devolució, entre elles CaixaBank (La Caixa).

Per evitar que aquestes accions judicials es portin a terme, el Govern tanca la porta de la Justícia de forma contundent: la disposició transitòria primera estableix que qualsevol pagament de cànon-justificat o no-realitzat abans del 2012 no tindrà dret a cap devolució. És a dir, que les entitats de gestió es quedaran amb les quantitats indegudament cobrades i la ciutadania no tindrà dret a reclamar res en els tribunals.

El document obre també una greu inseguretat jurídica introduint l’article 158 bis, que obliga les pàgines d’enllaços a indicar clarament d’on treuen el dret a enllaçar a les obres. Per entendre’ns, la pàgina ha de penjar els permisos de què disposin sobre qualsevol contingut enllaçat, fins i tot fotografies. Això significaria que empreses com Google, amb la seva cercador d’imatges, haguéssin d’adjuntar a cada resultat els permisos corresponent, sol · licitats a cada autor. Cosa que pot esdevenir una greu
molèstia administratiu
fins i tot per companyies degudament legitimades.

Les notificacions relacionades amb el punt anterior s’anunciaran en un futur tauler electrònic, que haurà de ser consultat per les empreses, en lloc de fer servir els canals de comunicació habituals. Això vol dir que les empreses han de ser les que verifiquin cada dia si han rebut o no una notificació, ja que en cas contrari se les donarà per notificades. A més, segons la disposició transitòria segona, mentre el tauler electrònic no estigui actiu (la qual cosa pot allargar tant de temps com l’Administració vulgui), les notificacions es realitzaran per edictes, anunciant-se físicament en algun tauler a Madrid. Cosa que, per descomptat, pràcticament impossibilita que una empresa pugui saber si té o no alguna notificació que afecti als seus interessos.

Finalment, després d’anys de lluita per part del moviment pirata a tot el món, el Reial decret dóna a entendre que l’intercanvi per comunicació pública queda emparat dins del dret a còpia privada, fet que seria digne de celebrar si no fos pels punts esmentats més amunt.

Des de Pirates de Catalunya volem denunciar que aquest Reial decret ve a empitjorar la situació actual, no només per la manca de transparència, sinó per l’absència de diàleg entre les diferents parts implicades, i lamentem que se segueixi atorgant a entitats com la SGAE, que ja han demostrat no ser capaços de gestionar de manera eficaç els drets i interessos de creadors i consumidors, el monopoli de gestió del nou dret que substituirà el cànon.

Pirates de Catalunya – PIRATA.CAT
https://pirates.cat
Facebook: http://facebook.com/pirates.cat
Twitter: @partit_pirata


Pirates de Catalunya filtra y denuncia el Real Decreto Ley de Propiedad Intelectual

Borrador del Real Decreto: https://pirates.cat/public/1207_borradorRDLey_EEGG_julio_2012.pdf

Pirates de Catalunya ha tenido acceso a un borrador de Real Decreto Ley por el cual se adoptan medidas urgentes en materia de propiedad intelectual. En otros términos, una reforma exprés de la Ley de Propiedad Intelectual, a escondidas, con alevosía y nocturnidad. Y no es para menos, ya que el texto presenta diferentes puntos que causan desconfianza.

Les adjuntamos el análisis de esta futura ley, realizado por diversos abogados de prestigio en asuntos de Propiedad Intelectual.

Tras una acción judicial dirigida por Josep Jover (candidato de Pirates de Catalunya el próximo 25N) en la que se declaró abusivo el canon digital, el Gobierno de España se ha visto obligado a efectuar una serie de modificaciones cosméticas a la ley actual, declarada ilegal por la justicia europea.

Aparecen cambios en el canon, que pasará a cobrarse de una partida presupuestaria, junto con la mayor dificultad que tendrán los autores para autogestionarse, sin olvidar otros retoques que disimulan el aumento de poder las entidades de gestión.

Es importante señalar que si el canon digital era abusivo (tal y como lo ha entendido la Justicia europea), este nuevo mecanismo lo es todavía más. Porque en vez de gravar dispositivos electrónicos, lo que se hace ahora es pagar a las entidades de gestión -como la SGAE- directamente con nuestros impuestos, a través de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, ahora pagaremos a estas entidades todos los habitantes de España, sin ningún tipo de diferenciación entre usuarios. Los impuestos de toda la ciudadanía estarán destinados a sufragar las actividades de esas entidades. Si el canon era indiscriminado, este sistema todavía es peor.

A pesar de la gravedad de pagar a la SGAE directamente de las arcas del Estado, el Real Decreto indica criterios de valoración muy ambiguos para el cálculo del nuevo “canon con otro nombre”. Como ejemplo, el “perjuicio efectivamente causado a los titulares”, criterio de complejo cálculo y que tampoco se detalla en el mismo. Lo que convierte en todavía más sangrante este asalto a las arcas públicas en tiempos de crisis.

El Real Decreto también dificultará que los autores autogestionen sus derechos, ya que se otorga a las entidades de gestión la exclusividad de hacer efectiva “la compensación equitativa y única”. Todo ello cuando la autogestión, en estos tiempos de desarrollo de nuevas tecnologías, puede resultar más eficiente y más respetuosa con los usuarios que la gestión -hasta ahora nefasta- realizada por entidades como la SGAE.

Además, el texto da respuesta a la previsible avalancha de demandas solicitando la devolución de un canon que, según las altas instancias europeas, era injusto y desproporcionado. Estas demandas, a día de hoy, podrían obtener respuesta positiva por parte de los jueces. Ello sin duda afectaría a las arcas de esas entidades de gestión que cobraron el canon sin tener derecho a ello (por ejemplo, a través de dispositivos usados con fines privados), y que se verían obligadas a pagar indemnizaciones sustanciosas. Diversos municipios y empresas han solicitado ya dicha devolución, entre ellas CaixaBank (la Caixa).

Para evitar que dichas acciones judiciales se lleven a cabo, el Gobierno cierra la puerta de la Justicia de forma tajante: la Disposición Transitoria Primera establece que cualquier pago de canon -justificado o no- realizado antes de 2012 no tendrá derecho a devolución alguna. Es decir, que las entidades de gestión se quedarán con las cantidades indebidamente cobradas y la ciudadanía no tendrá derecho a reclamar nada en los Tribunales.

El documento abre también una grave inseguridad jurídica introduciendo el artículo 158 bis, el cual obliga a las páginas de enlaces a indicar claramente de dónde sacan el derecho a enlazar a las obras. Para entendernos, la página debe colgar los permisos de que dispongan sobre cualquier contenido enlazado, incluso fotografías. Esto significaría que empresas como Google, con su buscador de imágenes, tuviesen que adjuntar a cada resultado los permisos correspondiente, solicitados a cada autor. Cosa que puede convertirse en un grave engorro administrativo incluso para compañías debidamente legitimadas.

Las notificaciones relacionadas con el punto anterior se anunciarán en un futuro tablón electrónico, que deberá ser consultado por las empresas, en lugar de usarse los canales de comunicación habituales. Esto significa que las empresas deberán ser las que verifiquen cada día si han recibido o no una notificación, ya que en caso contrario se las tendrá por notificadas. Además, según la Disposición Transitoria Segunda, mientras el tablón electrónico no esté activo (lo cual puede alargarse tanto tiempo como la Administración quiera), dichas notificaciones se realizarán por edictos, anunciándose físicamente en algún tablón en Madrid. Cosa que, por supuesto, prácticamente imposibilita que una empresa pueda saber si tiene o no alguna notificación que afecte a sus intereses.

Finalmente, tras años de lucha por parte del movimiento pirata en todo el mundo, el Real Decreto da a entender que el intercambio por comunicación pública queda amparado dentro del derecho a copia privada, hecho que sería digno de celebrar si no fuese por los puntos mencionados más arriba.

Desde Pirates de Catalunya queremos denunciar que este Real Decreto viene a empeorar la situación actual, no sólo por la falta de transparencia, sino por la ausencia de diálogo entre las diferentes partes implicadas; y lamentamos que se siga otorgando a entidades como la SGAE, quienes ya han demostrado no ser capaces de gestionar de forma eficaz los derechos e intereses de creadores y consumidores, el monopolio de gestión del nuevo derecho que sustituirá al canon.

Pirates de Catalunya – PIRATA.CAT
https://pirates.cat
Facebook: http://facebook.com/pirates.cat
Twitter: @partit_pirata

Coneix la tripulació que abordarà el Parlament. Uneix-t’hi el #25N!

[Versión en castellano más abajo]

Llistes definitives per les Eleccions al Parlament de Catalunya 2012

A Pirates de Catalunya decidim per democràcia directa el cap de llista així com la posició de totes les persones que s’ofereixen per anar en els primers llocs. Els afiliats decideixen les seves preferències d’entre els candidats que s’hi han ofert i, tenint en compte aquestes preferències, la llei de paritat a les llistes electorals, i si els candidats van posar alguna condició a la seva candidatura, es configuren les llistes.

A continuació podeu veure les llistes definitives que ha presentat Pirates de Catalunya a cadascuna de les províncies catalanes (Barcelona, Girona, Tarragona, i Lleida).

LLEGENDA: Entre parèntesi hi ha les condicions que van posar els voluntaris per a presentar-se a la votació dels primers llocs i el resultat d’aquesta (desglossada en el cas d’empat i amb un guionet si no van participar-hi), i entre claudàtors si ha calgut canviar l’ordre per motius de paritat. Per complir la llei de paritat a les llistes cal que hi hagi al menys dos homes i dues dones en cada grup de cinc candidats, i un mínim del 40% en el total.

Si trobeu a faltar algun nom és perquè el/la voluntari/a al final ha decidit renunciar a aparèixer a les llistes, hi ha hagut algun problema amb la seva documentació, o perquè el total de vots de la seva candidatura era negatiu.

[CAST]

Listas definitivas para las Elecciones al Parlamento de Cataluña 2012

En Pirates de Catalunya decidimos por democracia directa al cabeza de lista así como la posición de todas las personas que se ofrecen para ir en los primeros puestos. Los afiliados establecen sus preferencias entre los candidatos que se han ofrecido y, teniendo en cuenta estas  preferencias, la ley de paridad de las listas electorales, y si los candidatos pusieron alguna condición a su candidatura, se configuran las listas.

A continuación podéis consultar las listas definitivas que ha presentado Pirates de Catalunya en cada una de las provincias catalanas (Barcelona, Girona, Tarragona, i Lleida).

LEYENDA: Entre paréntesis figuran las condiciones que pusieron los voluntarios para presentarse a la votación de los primeros puestos y el resultado de ésta (desglosada en caso  de empate y con un guión si no participaron), y entre corchetes si se ha tenido que cambiar la orden por motivos de paridad. Para cumplir la ley de paridad en listas es necesario que haya al menos dos hombres y dos mujeres en cada grupo de cinco candidatos, y un mínimo del 40% en el total.

Si echáis en falta algún nombre es porque el/la voluntario/a al final ha decidido renunciar a aparecer en listas, ha habido algún problema con su documentación, o porque el total de votos de su candidatura era negativo.
 

Barcelona

2. Muriel Rovira Esteva (NO cap de llista) (54)
3. Rubèn-Dario Castañé Carmona (NO cap de llista) (48)
4. Nom retirat a petició de la persona interessada (NO cap de llista) (45)
5. Aida Regi Cosculluela (33 – 33/4/0) [paritat]

6. Sergi Jordà Vera (33 – 34/4/1)
7. Josep Jover i Padró (32 – 46/6/14)
8. Sonia Areán Corral (NO cap de llista) (32 – 34/8/2)
10. Mercè Marzo (26) [paritat]

12. David Arcos Sebastián (25 – 31/12/6)
13. Julio Bou Santos (25 – 26/8/1)
14. Thaïs Oliva Frigola (18) [paritat]
15. Noemi Romero Panadero (NO cap de llista) (15) [paritat]

16. Xavi Vila Espinosa (NO cap de llista) (24)
17. Moisés Carrasco Forcada (20)
18. David Esteve López (16)
19. Remei González Manzanero (-) [paritat]
20. Cesca Carmona Palomino (-) [paritat]

22. Francisco Lloret López-Nieto (12)
24  Blanca Bassas Portús (-) [paritat]
25  Raquel González Rodríguez (-) [paritat]

26. Jordi Villanueva Piquer (10)
27. Rocío Moreno Moreno (-)
28. Carlos Fernández Sánchez (-)

33. Xavier Padullés Chando (Padu) (-)
34. Anna Cornet Casals (-)
35. Ana María Sánchez Martín (-)

36. Uli Wessling Tolón (-)
37. Merche Cervera Alfaro (-)
38. Abdul Pallarés Calvi (-)
39. María Montserrat Álvarez Ramos (-)
40. Pablo Taxonera Ortega (-)

41 Raúl Tudela Fernández (-)
43. Marc Navarro i Gabriel (-)
44. Gemma Rabal Jurado (-)
45. Nieves Chueca Bonet (-)

46. Humberto Revilla Herraiz (-)
47. Jofre Embún Ors (-)
49. Ester Barrero de la Rubia (-)
50. Laura Susana Navarro González (-)

52. Enrique Valls  Sampons (-)
54. Jéssica Rubio Albaladejo (-)
55. Rosa Gual Marín (-)

57. José Manuel Hidalgo López (-)
58. Francisco Duque García (-)
59. Marta Alcaide Luque (-)
60. Susana Calvo Carbajo (-)

63. Jaume Tarradas Llort (-)
64. Talía Salvador Obrador (-)
65. Sandra Arnáiz  Ibáñez (-)

66. Sergio Arcos  Sebastián (-)
67. Clara García i Ortés (-)
68. Marta Barrantes Gonzálvez (-)

72. Nuria Prieto Escuer (-)
73. Ismael González López (-)
75. María Isabel Losada Moure (-)

77. María Carmen Serrano Acebes (-)
78. Joan Rubiralta  Casanova (-)
79. María Mar de Querol Victory (-)
80. Gerard Fontana Santoyo (-)

81. Iván Higueras García (-)
82. Laura Romero Banque (-)
83. Mario Viktorov Mechoulam Nikolaeva (-)
84. Elena García Gómez (-)
85. Hernán Torrella Liberatore (-)

Suplents:
Alexandre Fabra Fernández (-)
Alejandra Mestanza de Romsée (-)

 

Girona

4. Alejandro Jiménez Rico (10 – 13/1/3)
5. Joana Roger Pujol (8) [paritat]

6. Alejandro Bueno Lázaro (10 – 13/3/3)
8. Marc Tarragona Medina (independent)
9. Alicia Román Jabbazian (-)
10. Isabel Lou Nualart (-)

11. Matias Talavera Ucles (-)
12. David Gracia García (-)
13. Meritxell Roura Pellicer (independent) (-)
14. María Mercedes Lázaro Pérez (independent) (-)
15. Daniel Cervantes Furio (independent) (-)

16. Maria Teresa Traïd Garcia (independent) (-)
17. Metin Ersan Yilmaz (-)

Suplents:
1. Alejandro David Iglesias Salguero (independent) (-)
2. Elisenda Pineda i Traïd (independent) (-)

 

Tarragona

2. Ferran Reyes Gomez (16)
3. Joan Lluís Adsera Roig (1)
4. Joshue Martín de Blas (-)

6. Alba López Aliseda (-)
7. Adrià Cereto Massagué (-)
8. Sergi Nuez Rivera (-)
9. Sonia Martínez Llauradó (-)
10. Marc Aubareda Montalà (-)

11. Manuela Aliseda Tienza (-)
12. Sara Rovira Esteva (-)
13. David Teixé Molins (-)
14. María Taxonera Amorós (-)
15. Roger Trilla Merino (-)

16. Sílvia Testa Rodríguez (-)
17. Carles Moran Castany (-)
18. Maria Josefa Catalan Vilana (-)

Suplents:
1. Ricardo Toledo Morales (-)
2. Marta López Aliseda (-)

 

Lleida

2. Jessica García López (-)
4. Gabriel Sobrino i Fariña (-)
5. Josep María Domingo i Martí (-)

6. Jose María Juliá Villa (-)
7. María Teresa Vilana González (-)
8. Claudia Fontana Santoyo (-)
9. Victor Pascual López (-)
10. Carlos Toledo Eito (-)

11. Jose María Bautista Horcajo (-)
12. María Carmen García Rodriguez (independent) (-)
13. Alex Paschkes González (-)
14. Laura Bravo Martinez (-)
15. Albert Picas Aznar (-)

 

La LOMCE, una llei per a la purga ideològica de mestres i professors

Traducció de La LOMCE, una ley para la purga ideológica de maestros y profesores

L’avantprojecte de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (de les sigles en castellà LOMCE) constitueix una seriosa amenaça per a la llibertat de tots els docents, el futur dels quals dependrà en gran mesura de la seva submissió a l’administració de torn.

Un dels aspectes més destacats de la reforma proposada és la promoció del director a líder suprem del centre. De fet, el text proposat diu que el director del centre disposarà d’autonomia per adaptar els recursos humans a les necessitats que d’aquests se’n derivin. A aquest efecte, disposarà de les següents facultats: 

a) Establir requisits i mèrits específics per als llocs oferts de personal funcionari, així com per a l’ocupació de llocs en interinitat, en aquest cas podrà rebutjar, mitjançant decisió motivada, la incorporació de personal procedent de les llistes centralitzades.

b) Quan existeixi vacant i finançament adequat i suficient, proposar de forma motivada el nomenament de professors que, havent treballat en els projectes de qualitat, siguin necessaris per a la continuïtat dels mateixos.

Això, en la pràctica, significa que el director podrà triar a dit bona part del professorat del centre. Ni tan sols el Consell Escolar podrà fer gran cosa sobre aquest tema, atès que el seu paper serà el de mer òrgan consultiu.

El director serà triat per una Comissió constituïda per representants de les Administracions educatives i, almenys, en un trenta per cent per representants del centre corresponent.

Això significa que les administracions educatives poden tenir fins al 70% dels vots en la comissió que triï al director. En la LOE, llei que pretén ser reformada amb aquest avantprojecte, almenys un terç dels membres de la comissió era professorat triat pel Claustre i un altre terç era triat per i entre els membres del Consell Escolar que no eren professors.

Les Administracions educatives determinaran el nombre total de vocals de les comissions i la proporció entre els representants de l’Administració i dels centres.  Això significa que seran les pròpies administracions educatives les que decidiran si acaparen fins al 70% dels vocals de la comissió o cedeixen un percentatge superior al 30% als representants dels centres.

Això sí: les administracions seran les que decideixin qui dirigeix un centre educatiu, i a canvi, els directors hauran de rendir comptes de les decisions preses, de les accions de qualitat i dels resultats obtinguts en implementar-les.

El Consell Escolar podrà, per acord de dos terços dels seus membres, proposar la revocació del director, però al cap i a la fi, en l’avantprojecte en qüestió, el Consell Escolar no és mes que un mer òrgan consultiu: el poder està en mans del director, i aquest és triat per l’administració, no pel Consell Escolar.

Tot això ocorre en una època en la qual algun conseller d’educació ha criminalitzat públicament a professors pel simple fet de participar en el 15M o de promoure alguna vaga, en la qual ja s’està començant a tipificar com a falta molt greu la “violació de la imparcialitat, objectivitat i neutralitat en l’exercici de les seves funcions realitzant actuacions que expressin posicions personals, familiars, corporatives, polítiques, clientelars o de qualsevol altre tipus que, utilitzant els facultats que té, pugui vulnerar aquest principi” i els estudiants que protesten per les retallades són considerats per la policia com “l’enemic”. No és exagerat pensar que els canvis proposats en l’avantprojecte de la LOMCE serviran a les administracions educatives per realitzar un control ideològic del personal docent. I, per exemple, serà difícil tornar a veure un institut de secundària amb un consell escolar que cedeixi les instal·lacions per a una marxa contra l’atur i per la renda bàsica, ja que en el futur serà el director qui tingui aquesta competència.

Irònicament en el text de l’avantprojecte pot llegir-se que aquesta llei orgànica és el resultat d’un diàleg obert i sincer amb tota la comunitat educativa. No obstant això, representants de professors, pares i alumnes van abandonar el dimarts passat el debat en el qual s’anava a tractar l’avantprojecte en qüestió. El motiu d’aquest abandonament va ser el rebuig, per part del Ministeri d’Educació, de l’anàlisi realitzada per un dels sindicats de professors.

Ángel Vázquez, Piratas de Extremadura

Piratas de Extremadura

Reoberta la causa pel desallotjament dels indignats el #27M

Versió en català.Versión en castellano.

Josep Jover i Pirates de Catalunya hem fet possible que l’audiència nacional reobri la causa contra la cúpula dels Mossos d’Esquadra, en evidenciar-se comportaments constitutius de delicte, com ordenar l’agressió dels indignats acampats durant el desallotjament de Plaça Catalunya del passat 27 de maig de 2011.

En Josep Jover és el coordinador del grup jurídic 15M i candidat al parlament de Catalunya de Pirates de Catalunya (Pirata.cat), l’únic partit sumat a aquesta causa.

Havent sentit les demandes de milers de ciutadans, l’audiència nacional ha decidit declarar nul·la la sentència del tribunal superior de justícia de Catalunya i ordenar la reapertura del cas, sense tenir en consideració la seva sentència de febrer de 2012.

Davant les evidències mostrades, convidem a tota la ciutadania a ajudar-nos a esclarir els lamentables fets derivats de les ordres de desallotjament de plaça Catalunya, per tal de depurar les responsabilitats relacionades amb les ordres d’agressió a manifestants pacífics que van ser dutes a terme durant el 27 de Maig de 2011, que no només atempten contra la legalitat espanyola sinó que a més a més ho fan contra els drets fonamentals de tots els ciutadans de la Unió Europea i d’altres compromisos internacionals signats pel govern espanyol.

En un estat de dret, és inadmisible que les forces de seguretat acatin ordres il·legals i atemptin contra els drets de reunió i manifestació de milers de ciutadans pacífics que no feien res més que defensar els seus drets i idees.

No podem tolerar que fets tan lamentables com els que va poder presenciar tota la premsa internacional durant la jornada del #27M siguin arxivats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Això fa que el nostre país doni una imatge antidemocràtica i dicatorial arreu del món.

Pirates de Catalunya no abandonarà la seva responsabilitat moral en defensa dels drets dels ciutadans. Si cal, durem el cas davant la justícia internacional.

https://docs.google.com/file/d/0B2pCX4lNZffKRmJFWmdweHVtUEk/edit?pli=1

La democràcia necessita un rescat.
Pirates de Catalunya – PIRATA.CAT

———————————————————————————————

Reabierta la causa por el desalojo de los indignados el #27M

Josep Jover y Pirates de Catalunya hemos conseguido que la audiencia nacional reabra la causa contra la cúpula de los Mossos d’Esquadra, en evidenciarse comportamientos constitutivos de delito, como ordenar la agresión de los indignados acampados durante el desalojo de Plaça Catalunya del pasado 27 de mayo de 2011.

Josep Jover es coordinador del grupo jurídico 15M y candidato al Parlament de Catalunya de Pirates de Catalunya (Pirata.cat), el único partido sumado a esta causa.

Habiendo oído las demandas de miles de ciudadanos, la Audiencia Nacional ha decidido declarar nula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ordenar la reapertura del caso, sin tener en consideración su sentencia de febrero de 2012.

Ante las evidencias mostradas, invitamos a toda la ciudadanía a ayudarnos a esclarecer los lamentables hechos derivados de las órdenes de desalojo de plaza Catalunya, para depurar las responsabilidades relacionadas con las órdenes de agresión a manifestantes pacíficos que fueron llevadas a cabo durante el 27 de Mayo del 2011, que no sólo atentan contra la legalidad española sino que además lo hacen contra los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de la Unión Europea y de otros compromisos internacionales firmados por el gobierno español.

En un estado de derecho, es inadmisible que las fuerzas de seguridad acaten órdenes ilegales y atenten contra los derechos de reunión y manifestación de miles de ciudadanos pacíficos que no hacían más que defender sus derechos e ideas.

No podemos tolerar que hechos tan lamentables como los que pudo presenciar toda la prensa internacional durante la jornada del #27M sean archivados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ésto hace que nuestro país dé una imagen antidemocrática y dictatorial en todo el mundo.

Pirates de Catalunya no abandonará su responsabilidad moral en defensa de los derechos de los ciudadanos. Si es necesario, llevaremos el caso ante la justicia internacional.

https://docs.google.com/file/d/0B2pCX4lNZffKRmJFWmdweHVtUEk/edit?pli=1

La democracia necesita un rescate.
Pirates de Catalunya – PIRATA.CAT